Blogi.

Man blindfolded
Ana­ly­tiik­ka

Side silmillä eteenpäin!

Jos joku yrit­täi­si myy­dä kaup­pi­aal­le kas­sa­ko­neen, jol­la ei pys­ty seu­raa­maan euro­ja, nau­ret­tai­siin myy­jä pel­lol­le. Mut­ta joten­kin kum­mas­sa digi­puo­lel­la euro­jen näky­mät­tö­myys hyväk­sy­tään.

Lue lisää »
Basisti
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Puhutteleva sisältö some-mainonnassa

Meil­tä kysy­tään usein mit­kä sisäl­löt toi­mi­vat sosi­saa­li­ses­sa medias­sa par­hai­ten. Lue vink­kim­me puhut­te­le­van some-sisäl­­lön luon­tiin!

Lue lisää »
Verkkosivusto
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Missä ne verkkokävijät viipyvät?

Raken­sit­ko uuden verk­ko­si­vus­ton ja jäit toi­veik­kaa­na odot­ta­maan kävi­jöi­tä ja siel­tä tule­vaa kaup­paa? Ja odo­tus jat­kuu…

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Markkinointipalvelujen osittainen ulkoistaminen

Mark­ki­noin­ti on digi­ta­li­soi­tu­nut vii­me aikoi­na pal­jon uusien kana­vien ja sisäl­tö­jen myö­tä, mut­ta kui­ten­kaan sen tar­vet­ta yri­tyk­sis­sä ei voi vähä­tel­lä. Jokai­nen yri­tys tar­vit­see mark­ki­noin­tia, eikä se ole kulue­rä, vaan sen toi­men­pi­tei­den avul­la pitää tul­la myös myyn­tiä. Nyt on aika puhua mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­ses­ta ja sen hyö­dyis­tä yri­tyk­sil­le.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Videoiden vaikutus markkinoinnissa

Video­mark­ki­noin­ti on tänä päi­vä­nä yksi sisäl­tö­mark­ki­noin­nin nopeas­ti kas­va­vis­ta muo­dois­ta niin kulut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa kuin B2B-mark­­ki­­noin­­nis­­sa. Uusim­paa tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­täen voi­daan luo­da entis­tä hie­nom­paa liik­ku­vaa kuvaa ja visu­aa­li­sia tehos­tei­ta mark­ki­noin­tiin. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me, mik­si yri­tys­ten kan­nat­taa ottaa vii­meis­tään nyt videot mukaan osak­si sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta.

Lue lisää »
Sulje