Blogi

Katso asiantuntijoidemme ajankohtaiset näkemykset digimarkkinoinnista.

Markkinointitutkimus
Mark­ki­noin­ti

Markkinointitutkimus - säästä aikaa ja rahaa

Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus sel­vit­tää yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia useam­mas­ta eri kul­mas­ta. Sii­nä voi­daan sel­vit­tää esi­mer­kik­si miten hyvin mark­ki­noin­ti toi­mii, onko se kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, löy­de­tään­kö oikea koh­de­ryh­mä, mil­lai­set mai­nok­set ovat tehok­kaim­pia,

Lue lisää »
discovery ads
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Discovery Ads - uusi tapa mainostaa Googlessa

Disco­ve­ry Ads on Googlen uusin kam­pan­ja­muo­to, jota kan­nat­taa läh­teä tes­taa­maan jo nyt. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron, mis­tä Disco­ve­ry Adsis­sa on oikein kyse ja mik­si sen teke­mi­nen

Lue lisää »
tapahtumamarkkinointi
Mark­ki­noin­ti

Tapahtumamarkkinointi yrityksen markkinointipaletissa

Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti on teho­kas tapa vah­vis­taa yri­tyk­sen tai sen tuot­teen brän­diä ja tavoit­taa koh­de­ryh­mä elä­myk­sel­li­sel­lä ja vuo­ro­vai­kut­tei­sel­la taval­la. Mitä tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti on ja miten hyö­dyn­nät sii­nä digi­mark­ki­noin­nin

Lue lisää »
hakukoneoptimoint hinta
Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti

Hakukoneoptimointi hinta - paljonko maksaa?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti hin­ta mää­räy­tyy pal­jol­ti opti­moin­tiin käy­te­tys­tä ajas­ta ja ammat­ti­tai­dos­ta joka opti­moin­tia teke­väl­lä tahol­la löy­tyy. Par­haat teki­jät voi­vat veloit­taa enem­män kuin vas­ta uran­sa alus­sa ole­vat teki­jät

Lue lisää »
facebook pikseli
Face­book

Facebook pikseli on some-markkinoinnissa välttämätön työkalu

Face­book pik­se­li ja sen asen­nus yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le on tär­keä monis­ta syis­tä. Näis­tä tär­keim­piä on sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin seu­rat­ta­vuus, uudel­leen­mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suus ja tie­don kerää­mi­nen sivus­to­si vie­rai­li­jois­ta.

Lue lisää »
markkinoinnin vuosikello
Mark­ki­noin­ti

Markkinoinnin vuosikello yrityksen markkinoinnin tukena

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa yksi tär­keim­piä teki­jöi­tä. Kuin­ka muu­ten yri­tyk­se­si voi­si tie­tää mark­ki­noin­nin aika­tau­lus­ta ja tavoit­teis­ta? Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo aut­taa val­mis­te­le­maan mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä hyvis­sä ajoin

Lue lisää »
Sulje