Blogi.

mobiillaitteita
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen - Miksi ja miten?

Mik­si sisäl­tö­mark­ki­noin­tia tuli­si mita­ta? Ana­ly­soi­mal­la eri­lai­sia sisäl­tö­jä, pys­tyt totea­maan mit­kä sisäl­löt toi­mi­vat ja mit­kä eivät. Sel­keät tavoit­teet ovat elin­tär­keä perus­ta mit­tauk­sel­le, joten mie­ti mit­kä ovat tavoit­tee­si ja nii­den kan­nal­ta rea­lis­ti­set mit­ta­rit.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Hyvä landing page? Ota nämä asiat huomioon

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le tulee tasai­se­na vir­ta­na vie­rai­li­joi­ta orgaa­ni­ses­ti sekä mark­ki­noin­nin pon­nis­te­lu­jen ansios­ta. Eivät­kö sivus­to­vie­rai­lut sil­ti gene­roi juu­ri­kaan lii­de­jä tai kaup­paa? Syy­nä saat­taa olla käyt­tä­mä­si lan­ding page.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

WhatsApp yrityksille mahdollistaa paremman asiakaspalvelun

What­sApp tar­jo­aa 1,3mrd:lla käyt­tä­jäl­lään val­ta­van foo­ru­min glo­baa­lis­sa skaa­las­sa. Arvioi­den mukaan Suo­mes­sa­kin sovel­lus­ta käyt­tää noin 2 mil­joo­naa ihmis­tä, eli meil­lä­kin kysees­sä on jät­ti­mäi­nen poten­ti­aa­li­nen ylei­sö, joka tulee ole­maan parem­min tavoi­tet­ta­vis­sa seu­raa­vien viik­ko­jen kulues­sa.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Ensimmäisten joukossa tekoälyllinen Facebook Messenger sivuillesi?

Face­boo­kin ken­ties mer­kit­tä­vin uudis­tus vähään aikaan on nyt näh­nyt päi­vän­va­lon. Chat­fue­lin avul­la toteu­tet­tu Face­book Mes­­sen­­ger-plu­­gin on nyt mah­dol­lis­ta asen­taa yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le tehos­ta­maan asia­kas­pal­ve­lua ja mah­dol­li­ses­ti kor­vaa­maan van­hat, ken­ties kal­liim­mat jär­jes­tel­mät.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Dark Social - Mikä se on ja miksi sillä on väliä?

Kuvit­te­le, että luet tätä blo­gi­teks­tiä ja huo­ma­tes­sa­si sen mie­len­kiin­toi­sek­si ja infor­ma­tii­vi­sek­si, pää­tät jakaa sen. Toden­nä­köi­ses­ti et jaa sitä Face­boo­kis­sa tai Lin­ke­dI­nis­sä. Sen sijaan lai­tat sen työ­paik­ka­si chat­tiin, säh­kö­pos­tiin tai What­sApp -ryh­mään. Tätä dark social kon­kreet­ti­ses­ti tar­koit­taa: sisäl­töä, joka jae­taan sosi­aa­lis­ten median kana­vien ulko­puo­lel­la.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Näistä viidestä Facebookin kohdennustavasta et tiennyt!

Mikä­li tah­dot saa­da hyviä tulok­sia Face­­book-mai­­non­­nas­­ta, on mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta osa­ta. Tar­koin har­kit­tu koh­den­ta­mi­nen yhdis­tet­ty­nä ahke­raan A/B-tes­­taa­­mi­­seen voi tuo­da sinul­le lopul­ta usei­ta sato­ja pro­sent­te­ja parem­pia tulok­sia kuin hei­kos­ti koh­den­ne­tus­sa mai­non­nas­sa. Seu­raa­vas­sa esit­te­lem­me 5 teho­kas­ta tapaa koh­den­taa Face­­book-mai­­non­­taa. Toi­vot­ta­vas­ti löy­dät uusia ideoi­ta mai­non­taa­si.

Lue lisää »
Sulje