Blogi.

Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus
Ana­ly­tiik­ka

Google Analytics seurantakoodi, mitä se tarkoittaa?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di tar­koit­taa lyhyt­tä koo­dia joka lisä­tään yri­tys­ten koti­si­vuil­le. Tämän jäl­keen voi­daan ana­ly­tii­kas­ta seu­ra­ta suo­raan jokai­sen asiak­kaan liik­kei­tä yri­tyk­sen koti­si­vuil­la. Tämä taas mah­dol­lis­taa mai­non­nan

Lue lisää »
Orgaaninen kasvu Googlessa
Google

Orgaaninen kasvu yrityksen Google-hakutuloksissa

Orgaa­ni­nen kas­vu yri­tyk­sen Google-haku­­­tu­­­lok­­­sis­­­sa tar­koit­taa lyhyes­ti sitä, että tulet saa­maan lisää yhtey­den­ot­to­ja Googles­ta ilmai­sek­si, kuu­kausit­tain tai jopa päi­vit­täin. Pidem­min seli­tet­ty­nä orgaa­ni­nen kas­vu tar­koit­taa sitä että

Lue lisää »
Mikä on Google?
Google

Mikä on Google?

Googlen haku­ko­net­ta ovat käyt­tä­neet kaik­ki, mut­ta tie­dät­kö mikä on Google ja mitä kaik­kia pal­ve­lui­ta se tar­jo­aa yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin? Google on tul­lut jää­däk­seen ja Googlen on

Lue lisää »
Markkinointisuunnitelman pohja
Mark­ki­noin­ti

Markkinointisuunnitelman pohja

Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja on tär­keä osa jokai­sen yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lua. Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja hel­pot­taa mark­ki­noin­nin bud­je­toin­tia ja yleis­tä suun­nit­te­lua seu­raa­vak­si toteu­tet­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä. Ilman hyvää suun­nit­te­lua on vai­kea

Lue lisää »
Mainostaminen Instagramissa
Some-mai­non­ta

Mainostaminen Instagramissa

Mai­nos­ta­mi­nen Ins­ta­gra­mis­sa on jat­ku­vas­ti ylei­sem­pää myös Suo­mes­sa ja aivan syys­tä­kin. Useat yri­tyk­set tavoit­taa täs­tä kana­vas­ta asia­kas­kun­tan­sa hyvin­kin laa­jas­ti ja kas­vat­taa edul­li­ses­ti tun­net­tuut­taan par­haan koh­de­ryh­män paris­sa.

Lue lisää »
Hakukoneoptimointi opas 2020
Haku­ko­neop­ti­moin­ti

Hakukoneoptimointi opas yritykselle 2020

Haku­ko­neop­ti­moin­tio­pas on tär­keä työ­ka­lu jokai­sel­le yri­tyk­sel­le pitä­mään huo­len sii­tä että koti­si­vut täyt­tä­vät vähin­tään Googlen mää­rit­te­le­mät vähim­mäis­ta­voit­teet yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Myös Googlen sivuil­ta löy­ty­vä haku­ko­neop­ti­moin­tio­pas on infor­ma­tii­vi­nen

Lue lisää »
Facebook mainonnan hinta
Face­book

Facebook mainonnan hinta

Face­book mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee hyvin­kin pal­jon riip­puen koh­de­ryh­mäs­tä, toi­mia­las­ta ja esi­mer­kik­si mai­nok­sen muo­dos­ta. Ylei­se­nä sään­tö­nä voi­daan sanoa että 100€ tavoit­taa 10 000 ihmis­tä joten tavoi­tat

Lue lisää »
Sulje