Blogi.

Mainoskampanja yritykselle
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Mainoskampanja yritykselle

Mai­nos­kam­pan­ja on jokai­sel­le yri­tyk­sel­le eri­lai­nen digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. On kui­ten­kin hyvä muis­taa että mai­nos­kam­pan­jan tulee olla yri­tyk­sel­le kan­nat­ta­va ja digi­mark­ki­noin­nis­sa tulok­sia voi­daan mita­ta erit­täin tar­kas­ti. Valit­se

Lue lisää »
Kohderyhmätutkimus digimarkkinointia varten
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Mitä kohderyhmätutkimus tarkoittaa ja pitääkö sellainen tehdä?

No niin, on aika ryh­tyä tut­ki­jak­si ja läh­teä tut­ki­mus­mat­kal­le koh­de­ryh­män pään sisään! Koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus tar­koit­taa kyse­ly­tut­ki­mus­ta, jon­ka avul­la yri­tys saa elin­tär­ke­ää tie­toa kulut­­­ta­­­ja- tai yri­tys­asiak­kai­den tar­peis­ta

Lue lisää »
Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa
Mai­non­ta

Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa

Mai­nok­sen hin­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa mää­räy­tyy pal­jol­ti yri­tyk­sen toi­mia­lan ja käy­te­tyn kana­van perus­teel­la. Esi­mer­kik­si pank­kien toi­mia­lal­la mai­nok­sen hin­ta voi olla jopa 20 euroa. Pidät­kö tätä kal­lii­na? Yhdys­val­lois­sa

Lue lisää »
Google analytics koulutus
Ana­ly­tiik­ka

Google Analytics koulutus – mitä se opettaa ja kenelle?

Google Ana­ly­tics ohjel­mis­to­na on tut­tua kau­raa jokai­sel­le ammat­ti­mark­ki­noi­jal­le, mut­ta taval­li­sel­ta tal­laa­jal­ta perus­tie­tä­mys usein kui­ten­kin puut­tuu. Jot­ta yri­tys osaa sijoit­taa Googlen tuo­miin mark­ki­noin­ti­mah­dol­li­suuk­siin oikein ja teh­dä

Lue lisää »
Some kanavat yrityksen markkinoinnissa
Some-mai­non­ta

Some kanavat yritykselle

Some kana­vat yri­tyk­sel­le ovat tänä päi­vä­nä itses­tään sel­vyys suu­rim­mal­le osal­le asiak­kais­ta. Yri­tyk­sen kan­nat­taa löy­tyä sekä googles­ta että sen lisäk­si somes­ta tänä päi­vä­nä. Some kana­vat tuke­vat

Lue lisää »
natiivimainonta
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Natiivimainonta ja viisi syytä, miksi se kannattaa!

Saa­tat huo­ma­ta esi­mer­kik­si Ilta­leh­den verk­ko­si­vuil­la jutun, jos­sa otsik­ko sel­keäs­ti ker­too, että kir­joi­tus käsit­te­lee unen vai­ku­tus­ta ammat­ti­pe­laa­jien arkeen ja uraan. Et kui­ten­kaan kiin­ni­tä vält­tä­mät­tä huo­mio­ta kir­joi­tuk­sen

Lue lisää »
Sulje