Blogi.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Facebook Local - lisää asiakkaita paikallisille yrityksille?

Mil­tä kuu­los­tai­si jos löy­täi­sit kaik­ki lähia­lu­ee­si ravin­to­lat, joi­ta ystä­vä­si suo­sit­te­le­vat, yhdes­tä sovel­luk­ses­ta? Entä päi­vit­täi­nen rää­tä­löi­ty lis­ta lähia­lu­ee­si meno­vin­keis­tä ja tapah­tu­mis­ta? Nyt se tulee ole­maan mah­dol­lis­ta Face­book Local - sovel­luk­sel­la.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Twitterin suurin(?) muutos koskaan on täällä

Twit­te­rin ken­ties suu­rin päi­vi­tys kos­kaan näki päi­vän­va­lon eilen: Twiit­tien merk­ki­mää­rää kas­va­tet­tiin 140 mer­kis­tä 280 merk­kiin. Merk­ki­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen ei vält­tä­mät­tä kuu­los­ta suu­rel­ta muu­tok­sel­ta, mut­ta sitä se on.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Snapchat tuo markkinoille Snap-pikselin retargetointiin ja konversioiden mittaamiseen

Snapc­ha­tin moti­vaa­tio kon­ver­sioi­den seu­ran­nan kehit­tä­mi­ses­sä on kil­pai­lu media­bud­je­teis­ta suh­tees­sa mui­hin some­ka­na­viin. Val­mis­tau­tues­saan tule­vaan jou­lu­myyn­tiin mark­ki­noi­jat voi­vat seu­ra­ta Snapc­ha­tin kaut­ta tule­vaa lii­ken­net­tä sivus­tol­le. Snap Pixe­lin avul­la mark­ki­noi­jat pys­ty­vät tule­vai­suu­des­sa tark­kai­le­maan Snapc­­hat-sovel­­luk­­sen kaut­ta tule­vaa lii­ken­net­tä, vaik­ka se ei tuli­si suo­raan mai­nok­sen kaut­ta, vaan jon­kin ajan kulut­tua mai­nok­sen näke­mi­ses­tä.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Facebook romutti yritysten orgaanisen näkyvyyden kuudessa eri maassa

Face­boo­kin suun­nal­ta kan­tau­tuu jäl­leen mie­len­kiin­toi­sia uuti­sia. Vii­me vii­kon tors­tais­ta läh­tien Face­book on suo­rit­ta­nut tes­taus­ta kuu­des­sa eri maas­sa, jos­sa käyt­tä­jän uutis­vir­taa on muo­kat­tu radi­kaa­lis­ti. Muu­tok­sen toteu­tues­sa glo­baa­lis­ti tämä tar­koit­tai­si suu­ria ongel­mia orgaa­­ni­­seen- ja viraa­li­nä­ky­vyy­teen luot­ta­vil­le tahoil­le.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Vaikuttajamarkkinointi - Miten bloggaajayhteistyö vaikuttaa yritykseesi?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti kas­vaa jat­ku­vas­ti, var­sin­kin blog­ga­rien käyt­tö mark­ki­noin­nin lähet­ti­läi­nä yleis­tyy. Kos­ka vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on Suo­mes­sa suh­teel­li­sen uusi asia, sen käyt­tö ei vie­lä ole kai­kil­le täy­sin sel­vää.

Lue lisää »
Sulje