Blogi.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Dark Social - Mikä se on ja miksi sillä on väliä?

Kuvit­te­le, että luet tätä blo­gi­teks­tiä ja huo­ma­tes­sa­si sen mie­len­kiin­toi­sek­si ja infor­ma­tii­vi­sek­si, pää­tät jakaa sen. Toden­nä­köi­ses­ti et jaa sitä Face­boo­kis­sa tai Lin­ke­dI­nis­sä. Sen sijaan lai­tat sen työ­paik­ka­si chat­tiin, säh­kö­pos­tiin tai What­sApp -ryh­mään. Tätä dark social kon­kreet­ti­ses­ti tar­koit­taa: sisäl­töä, joka jae­taan sosi­aa­lis­ten median kana­vien ulko­puo­lel­la.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Näistä viidestä Facebookin kohdennustavasta et tiennyt!

Mikä­li tah­dot saa­da hyviä tulok­sia Face­­book-mai­­non­­nas­­ta, on mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta osa­ta. Tar­koin har­kit­tu koh­den­ta­mi­nen yhdis­tet­ty­nä ahke­raan A/B-tes­­taa­­mi­­seen voi tuo­da sinul­le lopul­ta usei­ta sato­ja pro­sent­te­ja parem­pia tulok­sia kuin hei­kos­ti koh­den­ne­tus­sa mai­non­nas­sa. Seu­raa­vas­sa esit­te­lem­me 5 teho­kas­ta tapaa koh­den­taa Face­­book-mai­­non­­taa. Toi­vot­ta­vas­ti löy­dät uusia ideoi­ta mai­non­taa­si.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Facebook Local - lisää asiakkaita paikallisille yrityksille?

Mil­tä kuu­los­tai­si jos löy­täi­sit kaik­ki lähia­lu­ee­si ravin­to­lat, joi­ta ystä­vä­si suo­sit­te­le­vat, yhdes­tä sovel­luk­ses­ta? Entä päi­vit­täi­nen rää­tä­löi­ty lis­ta lähia­lu­ee­si meno­vin­keis­tä ja tapah­tu­mis­ta? Nyt se tulee ole­maan mah­dol­lis­ta Face­book Local - sovel­luk­sel­la.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Twitterin suurin(?) muutos koskaan on täällä

Twit­te­rin ken­ties suu­rin päi­vi­tys kos­kaan näki päi­vän­va­lon eilen: Twiit­tien merk­ki­mää­rää kas­va­tet­tiin 140 mer­kis­tä 280 merk­kiin. Merk­ki­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen ei vält­tä­mät­tä kuu­los­ta suu­rel­ta muu­tok­sel­ta, mut­ta sitä se on.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Snapchat tuo markkinoille Snap-pikselin retargetointiin ja konversioiden mittaamiseen

Snapc­ha­tin moti­vaa­tio kon­ver­sioi­den seu­ran­nan kehit­tä­mi­ses­sä on kil­pai­lu media­bud­je­teis­ta suh­tees­sa mui­hin some­ka­na­viin. Val­mis­tau­tues­saan tule­vaan jou­lu­myyn­tiin mark­ki­noi­jat voi­vat seu­ra­ta Snapc­ha­tin kaut­ta tule­vaa lii­ken­net­tä sivus­tol­le. Snap Pixe­lin avul­la mark­ki­noi­jat pys­ty­vät tule­vai­suu­des­sa tark­kai­le­maan Snapc­­hat-sovel­­luk­­sen kaut­ta tule­vaa lii­ken­net­tä, vaik­ka se ei tuli­si suo­raan mai­nok­sen kaut­ta, vaan jon­kin ajan kulut­tua mai­nok­sen näke­mi­ses­tä.

Lue lisää »
Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by