Blogi.

Nainen lukee padilta
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Ovatko Facebookin kultaiset ajat ohi?

Tut­ki­muk­sen mukaan brän­dien ja media­ta­lo­jen pos­taus­ten saa­ma huo­mio on las­ke­nut tämän vuo­den tam­mi­kuu­hun ver­rat­tu­na jopa 20 pro­sen­til­la. Kukaan tus­kin osaa ker­toa täy­del­lä var­muu­del­la syy­tä tähän huo­mio­ka­toon, mut­ta monia eri­lai­sia teo­rio­ta on nos­tet­tu esil­le.

Lue lisää »
mies
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

5 virhettä jotka teet some-markkinoinnissa

Some-mark­­ki­­noin­­ti on poh­jim­mil­taan yksin­ker­tais­ta, mut­ta vaa­tii asiak­kai­den ja jul­kai­sua­lus­to­jen tun­te­mis­ta toi­miak­seen tehok­kaas­ti ja välit­tääk­sen sen vies­tin yri­tyk­ses­tä­si, jon­ka haluat­kin sen välit­tä­vän.

Lue lisää »
Näppäimistö
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Facebook, markkinoinnin kaveri – Digimarkkinoinnin termit ymmärrettäviksi – osa 3

Lähes jokai­nen yri­tys on Face­boo­kis­sa. Suu­rin osa mark­ki­noi itse­ään tai tuot­tei­taan sen avul­la, mikä tar­koit­taa sitä, että pie­nen yri­tyk­sen on help­po huk­kua mai­nos­ten ja tar­jous­ten pal­jou­teen. Blo­gis­sa esi­tel­lyt ter­mit ymmär­tä­mäl­lä ja hal­lit­se­mal­la paran­nat mah­dol­li­suuk­sia­si erot­tua jou­kos­ta!

Lue lisää »
Tietokone
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Mikä ihmeen SEO? Digimarkkinoinnin termit ymmärrettäviksi - osa 1

Digi­mark­ki­noin­nin ter­mi­vii­dak­ko voi olla sii­hen pereh­ty­mät­tö­mäl­le han­ka­la ymmär­tää ja usein asian tär­keys jää pii­loon kir­jai­nyh­dis­tel­mien taak­se. Täs­sä kol­men blo­gin sar­jas­sa avaam­me digi­mark­ki­noin­nin perus­kä­sit­tei­tä ja kir­jai­nyh­dis­tel­miä niin, että ne ovat kai­kil­le hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vis­sä ja hal­lit­ta­vis­sa.

Lue lisää »
Markkinointitoimisto Kubla Google Tag Manager
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Google Tag Manager digitaalisen markkinoinnin tukena

Google Tag Mana­ger on Googlen kehit­tä­mä työ­ka­lu, jon­ka avul­la voi hal­li­ta sivus­ton mark­ki­noin­ti­ta­ge­ja. Se aut­taa kes­kit­tä­mään mark­ki­noin­ti­ta­gien hal­lin­nan yhteen paik­kaan tekee tagien kans­sa työs­ken­te­le­mi­ses­tä jou­he­vaa hel­pon käyt­tö­liit­ty­män­sä avul­la.

Lue lisää »
Sulje