Facebook ad library 

Olet­ko kuul­lut Face­book ad library:stä? Face­book on mones­sa suh­tees­sa hyvin edis­tyk­sel­li­nen mai­non­nan suun­nan­näyt­tä­jä ja mai­non­ta onkin aika aktii­vis­ta Face­boo­kis­sa sekä sen omis­ta­mas­sa Ins­ta­gra­mis­sa. Face­book valit­see tark­kaan meil­le näy­tet­tä­vät mai­nok­set mei­dän kiin­nos­tus­ten ja käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la. Se tar­koit­taa sitä, että näem­me meil­le toden­nä­köi­ses­ti mie­len­kiin­toi­sia mainoksia.

Mut­ta samal­la meil­tä jää näke­mät­tä todel­la iso osa kai­kis­ta Face­book mai­nok­sis­ta. Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt mitä kaik­kea Face­boo­kis­sa mai­nos­te­taan ja kuka siel­lä mainostaa? 

Facebook ad library - mikä se on

Face­book ad libra­ry on pal­ve­lu, jos­ta näet kaik­ki täl­lä het­kel­lä aktii­vi­set mai­nok­set sekä Face­boo­kis­sa että Ins­ta­gra­mis­sa. Samal­la näet myös mai­nos­ta­jat. Nimen­sä mukai­ses­ti se on siis suu­ri mai­nos­kir­jas­to täl­lä het­kel­lä pyö­ri­vis­tä mai­nok­sis­ta. Löy­tyy siel­tä myös sel­lai­sia­kin mai­nok­sia, jot­ka eivät edes ole täl­lä het­kel­lä aktiivisina.

Tämä kir­jas­to on itsea­sias­sa erit­täin mie­len­kiin­toi­nen. Siel­lä surf­fail­les­sa tulee vas­taan kai­ken­lai­sia mai­nok­sia ja mai­nos­ta­jia, joi­ta voi tut­kia ja ihme­tel­lä. Suo­sit­te­len siis kaik­kia aina­kin käy­mään siel­lä kat­se­le­mas­sa vähän 🙂

Facebook ad library - avoimuus

Avoi­muus on yksi Face­boo­kin pää­tee­mois­ta toi­min­nas­saan ja sitä tämä Face­book ad libra­ry tukee omal­ta osal­taan. Siel­tä pys­tyy suo­dat­ta­maan pyö­ri­vien mai­nos­ten ja mai­nos­ta­jien lisäk­si myös esi­mer­kik­si poliit­ti­set, vaa­lei­hin liit­ty­vät ja yhteis­kun­ta vai­kut­ta­mi­seen liit­ty­vät mainokset.

Avoi­muut­ta tukee myös tie­ten­kin se, että näh­dään mil­lai­sia mai­nok­sia eri mai­nos­ta­jat pyö­rit­tä­vät. Näin pys­ty­tään hel­pos­ti arvioi­maan hei­dän toi­min­taan­sa mai­non­nan suhteen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook ad library - kenelle se on

Kenel­le Face­book ad libra­ry sit­ten on, no se on ihan kai­kil­le kuten taval­li­set­kin kir­jas­tot. Face­book ad libra­rya voi käyt­tää kuka tahan­sa, jopa ilman Face­book-tiliä. Ainoas­taan tie­tyt suo­da­tuk­set vaa­ti­vat Face­book pro­fii­lin ole­mas­sa olon.

Jokai­sen Face­book mai­non­taa teke­vän oli­si hyvä käy­dä aina­kin sil­loin täl­löin pyö­räh­tä­mäs­sä Face­book ad libra­rys­sa. Seu­raa­vas­sa kap­pa­lees­sa käy­dään tar­kem­min läpi miten Face­book ad libra­rya voi hyödyntää.

Facebook ad library - mihin sitä voi käyttää

Face­book ad libra­ryl­le on tie­ten­kin monia eri­lai­sia käyt­tö­ta­po­ja, mut­ta alla tar­kas­tel­laan lähem­min muu­ta­maa mai­non­nan teke­mi­sen kan­nal­ta erit­täin oleel­lis­ta näkökulmaa.

Kilpailijoiden seuranta

Aloi­te­taan kieh­to­vas­ta kil­pai­li­joi­den seu­ran­nas­ta. Olen huo­man­nut, että mones­ti suu­rin moti­vaa­tio teh­dä jotain herää sil­loin kun kil­pai­li­ja­kin tekee sitä. Face­book ad libra­rys­ta pys­tyt­kin hel­pos­ti seu­raa­maan miten laa­jas­ti kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat Face­boo­kis­sa ja Instagramissa.

Laa­juu­den lisäk­si on myös hyvä tark­kail­la mil­lais­ta mai­non­taa kil­pai­li­ja­si teke­vät. Näin pys­tyt teke­mään itse kehit­tä­mään omaa mai­non­taa­si parem­mak­si kuin kilpailijoilla.

Inspiraatio

KIl­pai­li­joi­den seu­ran­nan lisäk­si Face­book ad libra­rys­ta kan­nat­taa poi­mia ins­pi­raa­tio­ta omaan mai­non­taan oman toi­mia­lan ulko­puo­lel­ta. Kun kat­se­lee mui­den mai­non­taa on itse­kin help­po ins­pi­roi­tua ajat­te­le­maan laa­ti­kon ulko­puo­lel­ta ja kehit­tää uuden­lai­sia mainoskampanjoita. 

Toki ainoas­taan tes­taa­mal­la sel­vi­ää toi­mii­ko uudet ideat, mut­ta van­ha totuus on “jos teet sitä mitä olet aina teh­nyt saat sen mitä olet aina saa­nut”. Sik­si uut­ta kan­nat­taa aina kokeilla.

Tekninen toteutus

Ins­pi­raa­tion lisäk­si voit saa­da ideoi­ta ihan pel­käs­tään jos mai­nok­sen tek­ni­seen toteu­tuk­seen, miten esi­mer­kik­si nykyi­nen mai­nok­se­si voi­si toi­mia parem­min eri­lail­la toteu­tet­tu­na. Samoin voit opis­kel­la mil­lai­sia eri­lai­sia mai­nos­ver­sioi­ta mai­nok­sis­ta teh­dään nii­den tes­taa­mi­sen kehittämiseksi.

Tie­ten­kin myös jos muis­tat näh­nee­si jon­kin tosi upean mai­nok­sen, mut­ta et saa sitä enää uudes­taan fee­dii­si niin voit hakea sen tääl­tä Face­book ad libra­rys­ta kun­han vain muis­tat mai­nos­ta­jan nimen. Käte­vää eikö totta 😉

Facebook ad library - yhteenveto

Yhteen­ve­to­na voi­daan tode­ta, että käy­kää aina­kin satun­nai­ses­ti kat­so­mas­sa mitä mai­nos­kir­jas­tos­ta löy­tyy ja hyö­dyn­tä­kää sitä omas­sa mai­non­nas­san­ne. Ideoin­ti ja jos­kus myös pie­ni kopioin­ti saat­taa piris­tää oikein muka­vas­ti tei­dän omaa mainontaanne.

Mikä­li haluat­te kuul­la ammat­ti­lai­sen mie­li­pi­tei­tä Face­book mai­non­nas­ta niin lait­ta­kaa yhtey­den­ot­to­pyyn­tö roh­keas­ti tule­maan alla ole­val­la lomak­keel­la. Me olem­me tei­hin pian yhtey­des­sä ja autam­me mie­lel­läm­me Face­book mai­non­nan ja mui­den­kin digi­mark­ki­noin­nin ongel­mien kanssa 😉

Ota yhteyt­tä!
Facebook Ad Library
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Veloitukseton 15 minuutin verkkokonsultointi

Mitkä toimenpiteet hyödyttäisivät juuri sinun yritystäsi, juuri nyt? Varaa veloitukseton keskusteluaika Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mistä toimista voisi olisi hyötyä nykyisessä markkinatilanteessa.

Varaa heti sinulle sopiva vapaa aika!

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy