Facebook ad library 

Olet­ko kuul­lut Face­book ad library:stä? Face­book on mones­sa suh­tees­sa hyvin edis­tyk­sel­li­nen mai­non­nan suun­nan­näyt­tä­jä ja mai­non­ta onkin aika aktii­vis­ta Face­boo­kis­sa sekä sen omis­ta­mas­sa Ins­ta­gra­mis­sa. Face­book valit­see tark­kaan meil­le näy­tet­tä­vät mai­nok­set mei­dän kiin­nos­tus­ten ja käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la. Se tar­koit­taa sitä, että näem­me meil­le toden­nä­köi­ses­ti mie­len­kiin­toi­sia mainoksia.

Mut­ta samal­la meil­tä jää näke­mät­tä todel­la iso osa kai­kis­ta Face­book mai­nok­sis­ta. Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt mitä kaik­kea Face­boo­kis­sa mai­nos­te­taan ja kuka siel­lä mainostaa? 

Facebook ad library - mikä se on

Face­book ad libra­ry on pal­ve­lu, jos­ta näet kaik­ki täl­lä het­kel­lä aktii­vi­set mai­nok­set sekä Face­boo­kis­sa että Ins­ta­gra­mis­sa. Samal­la näet myös mai­nos­ta­jat. Nimen­sä mukai­ses­ti se on siis suu­ri mai­nos­kir­jas­to täl­lä het­kel­lä pyö­ri­vis­tä mai­nok­sis­ta. Löy­tyy siel­tä myös sel­lai­sia­kin mai­nok­sia, jot­ka eivät edes ole täl­lä het­kel­lä aktiivisina.

Tämä kir­jas­to on itsea­sias­sa erit­täin mie­len­kiin­toi­nen. Siel­lä surf­fail­les­sa tulee vas­taan kai­ken­lai­sia mai­nok­sia ja mai­nos­ta­jia, joi­ta voi tut­kia ja ihme­tel­lä. Suo­sit­te­len siis kaik­kia aina­kin käy­mään siel­lä kat­se­le­mas­sa vähän 🙂

Facebook ad library - avoimuus

Avoi­muus on yksi Face­boo­kin pää­tee­mois­ta toi­min­nas­saan ja sitä tämä Face­book ad libra­ry tukee omal­ta osal­taan. Siel­tä pys­tyy suo­dat­ta­maan pyö­ri­vien mai­nos­ten ja mai­nos­ta­jien lisäk­si myös esi­mer­kik­si poliit­ti­set, vaa­lei­hin liit­ty­vät ja yhteis­kun­ta vai­kut­ta­mi­seen liit­ty­vät mainokset.

Avoi­muut­ta tukee myös tie­ten­kin se, että näh­dään mil­lai­sia mai­nok­sia eri mai­nos­ta­jat pyö­rit­tä­vät. Näin pys­ty­tään hel­pos­ti arvioi­maan hei­dän toi­min­taan­sa mai­non­nan suhteen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook ad library - kenelle se on

Kenel­le Face­book ad libra­ry sit­ten on, no se on ihan kai­kil­le kuten taval­li­set­kin kir­jas­tot. Face­book ad libra­rya voi käyt­tää kuka tahan­sa, jopa ilman Face­book-tiliä. Ainoas­taan tie­tyt suo­da­tuk­set vaa­ti­vat Face­book pro­fii­lin ole­mas­sa olon.

Jokai­sen Face­book mai­non­taa teke­vän oli­si hyvä käy­dä aina­kin sil­loin täl­löin pyö­räh­tä­mäs­sä Face­book ad libra­rys­sa. Seu­raa­vas­sa kap­pa­lees­sa käy­dään tar­kem­min läpi miten Face­book ad libra­rya voi hyödyntää.

Facebook ad library - mihin sitä voi käyttää

Face­book ad libra­ryl­le on tie­ten­kin monia eri­lai­sia käyt­tö­ta­po­ja, mut­ta alla tar­kas­tel­laan lähem­min muu­ta­maa mai­non­nan teke­mi­sen kan­nal­ta erit­täin oleel­lis­ta näkökulmaa.

Kilpailijoiden seuranta

Aloi­te­taan kieh­to­vas­ta kil­pai­li­joi­den seu­ran­nas­ta. Olen huo­man­nut, että mones­ti suu­rin moti­vaa­tio teh­dä jotain herää sil­loin kun kil­pai­li­ja­kin tekee sitä. Face­book ad libra­rys­ta pys­tyt­kin hel­pos­ti seu­raa­maan miten laa­jas­ti kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat Face­boo­kis­sa ja Instagramissa.

Laa­juu­den lisäk­si on myös hyvä tark­kail­la mil­lais­ta mai­non­taa kil­pai­li­ja­si teke­vät. Näin pys­tyt teke­mään itse kehit­tä­mään omaa mai­non­taa­si parem­mak­si kuin kilpailijoilla.

Inspiraatio

KIl­pai­li­joi­den seu­ran­nan lisäk­si Face­book ad libra­rys­ta kan­nat­taa poi­mia ins­pi­raa­tio­ta omaan mai­non­taan oman toi­mia­lan ulko­puo­lel­ta. Kun kat­se­lee mui­den mai­non­taa on itse­kin help­po ins­pi­roi­tua ajat­te­le­maan laa­ti­kon ulko­puo­lel­ta ja kehit­tää uuden­lai­sia mainoskampanjoita. 

Toki ainoas­taan tes­taa­mal­la sel­vi­ää toi­mii­ko uudet ideat, mut­ta van­ha totuus on “jos teet sitä mitä olet aina teh­nyt saat sen mitä olet aina saa­nut”. Sik­si uut­ta kan­nat­taa aina kokeilla.

Tekninen toteutus

Ins­pi­raa­tion lisäk­si voit saa­da ideoi­ta ihan pel­käs­tään jos mai­nok­sen tek­ni­seen toteu­tuk­seen, miten esi­mer­kik­si nykyi­nen mai­nok­se­si voi­si toi­mia parem­min eri­lail­la toteu­tet­tu­na. Samoin voit opis­kel­la mil­lai­sia eri­lai­sia mai­nos­ver­sioi­ta mai­nok­sis­ta teh­dään nii­den tes­taa­mi­sen kehittämiseksi.

Tie­ten­kin myös jos muis­tat näh­nee­si jon­kin tosi upean mai­nok­sen, mut­ta et saa sitä enää uudes­taan fee­dii­si niin voit hakea sen tääl­tä Face­book ad libra­rys­ta kun­han vain muis­tat mai­nos­ta­jan nimen. Käte­vää eikö totta 😉

Facebook ad library - yhteenveto

Yhteen­ve­to­na voi­daan tode­ta, että käy­kää aina­kin satun­nai­ses­ti kat­so­mas­sa mitä mai­nos­kir­jas­tos­ta löy­tyy ja hyö­dyn­tä­kää sitä omas­sa mai­non­nas­san­ne. Ideoin­ti ja jos­kus myös pie­ni kopioin­ti saat­taa piris­tää oikein muka­vas­ti tei­dän omaa mainontaanne.

Mikä­li haluat­te kuul­la ammat­ti­lai­sen mie­li­pi­tei­tä Face­book mai­non­nas­ta niin lait­ta­kaa yhtey­den­ot­to­pyyn­tö roh­keas­ti tule­maan alla ole­val­la lomak­keel­la. Me olem­me tei­hin pian yhtey­des­sä ja autam­me mie­lel­läm­me Face­book mai­non­nan ja mui­den­kin digi­mark­ki­noin­nin ongel­mien kanssa 😉

Ota yhteyt­tä!
Facebook Ad Library
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy