Google Ads mainonnan optimointi – mikrokonversiot apuun 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti – mik­ro­kon­ver­siot apuun

Näyt­tää­kö sil­tä, ettei Google Ads -mai­non­ta tuo­ta kon­ver­sioi­ta? Ei hätää, mik­ro­kon­ver­siot ovat tääl­lä teke­mäs­sä mai­non­nas­ta tuot­ta­vaa! Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti mik­ro­kon­ver­sioi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä on lois­ta­va apu eten­kin tilan­tees­sa, jos­sa teki­si mie­li heit­tää hans­kat tiskiin.

Useim­mi­ten Google Ads -mai­non­nal­la pyri­tään aja­maan lii­ken­net­tä koh­ti kon­ver­sio­ta eli esi­mer­kik­si tuot­teen ostoa tai yhtey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­mis­tä. Usein Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti teh­dään sen perus­teel­la, mikä mai­nos tuot­taa eni­ten näi­tä halut­tu­ja kon­ver­sioi­ta. Ana­ly­tii­kan on syy­tä olla kunnossa.

Ei ole kui­ten­kaan itses­tään­sel­vyys, että kon­ver­sioi­ta ilmes­tyy kuin sie­niä sateel­la – mitä teh­dä, jos kon­ver­sioi­ta ei tule, vaik­ka mai­non­taa jo teh­ty jo tovin? Tai kon­ver­siot uupu­vat, kos­ka yri­tys on mai­non­nan suh­teen vie­lä niin alku­vai­hees­sa, ettei kukaan oikeas­taan vie­lä tie­dä mil­lai­sel­la vies­til­lä mai­non­taa tuli­si teh­dä kon­ver­sioi­den saa­mi­sek­si? Täl­löin kan­nat­taa ottaa avuk­si mikrokonversiot.

Mikä on mikrokonversio?

Kon­ver­sio on yri­tyk­sen menes­tyk­sel­le tär­keä toi­min­to, jon­ka asiak­kaan halu­taan suorittavan.

Kon­ver­siot voi­daan jakaa kah­teen eri tyyp­piin, joi­ta ovat mik­ro­kon­ver­siot ja mak­ro­kon­ver­siot. Mak­ro­kon­ver­siol­la tar­koi­te­taan tavoi­tel­tua kon­ver­sio­ta kuten tuot­teen ostoa tai lii­din saa­mis­ta, kun taas mik­ro­kon­ver­sio on jokin tapah­tu­ma mak­ro­kon­ver­sio­ta koh­ti joh­ta­val­la asiakaspolulla.

Mik­ro­kon­ver­siot ovat toi­min­nal­li­sia tai perus­tu­vat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käyt­täy­ty­mi­seen. Esi­mer­kik­si cha­tin käyt­tä­mi­nen tai tuot­teen lisää­mi­nen ostos­ko­riin on toi­min­nal­li­nen mik­ro­kon­ver­sio, ja videon kat­se­lu tai verk­ko­si­vus­tol­la vie­tet­ty aika puo­les­taan tar­koit­taa käyt­täy­ty­mi­seen poh­jau­tu­vaa mikrokonversiota.

Hyvä asiakaspolku pitää sisällään mikrokonversioita

Asiak­kaan kul­ke­ma mat­ka koh­ti halut­tua toi­mea tun­ne­taan asia­kas­pol­ku­na. Se on suun­ni­tel­ta­va niin, että pol­ku on ikään kuin pät­kit­ty mik­ro­kon­ver­sioil­la mah­dol­li­sim­man lyhyi­siin pät­kiin. Lyhyet pät­kät aut­ta­vat teke­mään kyl­mäs­tä eli ei-osto­val­miis­ta asiak­kaas­ta läm­pi­män eli osto­val­miin. Asiak­kaan osto­po­lul­la mik­ro­kon­ver­sio voi olla esimerkiksi:

Lin­kin klik­kaus las­keu­tu­mis­si­vul­ta eteen­päin
→ Asia­kas on kiin­nos­tu­nut, sel­vi­tä mistä.

Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen avaa­mi­nen
→ Yhtey­den­ot­to on käy­nyt asiak­kaan mie­les­sä. Mikä­li asia­kas ei ole lähet­tä­nyt loma­ket­ta, lomak­kees­sa saat­taa olla tek­ni­nen ongel­ma tai muu­ta kehitettävää.

Sivul­la vie­tet­ty aika
→ Jos asia­kas viet­tää sivul­la aikaa, on hän toden­nä­köi­ses­ti sivun sisäl­lös­tä kiin­nos­tu­nut. Muis­ta käyt­tää luku-indek­siä eli jaa sivul­la vie­tet­ty aika sivun sana­mää­räl­lä, jot­ta saat pit­kät ja lyhyet sivut vertailukelpoisiksi.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi Google Ads mainonnan optimointi mikrokonversioilla kannattaa?

Vain hyvin pie­ni osa verk­ko­si­vus­tol­la­si vie­rai­le­vis­ta on val­mii­ta teke­mään ostok­sen heti. Mikä­li kes­ki­tyt ainoas­taan tähän osto­val­mii­seen ylei­söön, hei­tät huk­kaan suu­ren poten­ti­aa­li­sen asia­kas­kun­nan. Useim­mat verk­ko­si­vu­kä­vi­jöis­tä­si ovat niin sanot­tua kyl­mää ylei­söä, joi­den läm­mit­tä­mi­seen tar­vi­taan aikaa ja vai­vaa. Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti mik­ro­kon­ver­sioi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä aut­taa teke­mään kyl­mäs­tä ylei­sös­tä osto­val­miin joukon.

Halut­tui­hin mak­ro­kon­ver­sioi­hin liit­tyy pal­jon kävi­jöi­den käyt­täy­ty­mi­ses­tä ker­to­vaa dataa. Kun ase­tat oikeat mik­ro­kon­ver­siot, mit­taat nii­tä sekä opti­moit Google Ads -mai­non­taa mik­ro­kon­ver­siois­ta saa­ma­si datan avul­la, pää­set taa­tus­ti kyl­mäs­tä lämpimään.

Google Ads mainonnan optimointi mikro- ja makrokonversioilla

Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti mik­ro­kon­ver­sioil­la toi­mii eten­kin sil­loin, kun verk­ko­si­vus­ton lii­ken­ne on pien­tä ja sitä halu­taan kas­vat­taa. Kun olet saa­nut mai­non­nan hyvin käyn­tiin hyö­dyn­tä­mäl­lä mik­ro­kon­ver­sioi­ta, voit siir­tyä opti­moi­maan mai­non­taa mak­ro­kon­ver­sioil­la. Mak­ro­kon­ver­sioi­den käyt­tä­mi­nen mai­non­nan opti­moin­nis­sa vaa­tii kui­ten­kin sitä, että verk­ko­si­vus­tol­la on tar­peek­si liikennettä.

Voit myös jat­kaa mai­non­nan opti­moin­tia molem­mil­la eli mik­ro- ja mak­ro­kon­ver­sioi­den yhdistelmällä.

Eikö Google Ads mainonnan optimointi mikrokonversioilla kuulu yrityksesi päivärytmiin? Korjataan asia!

Mikä­li tun­tuu, ettei verk­ko­si­vus­tol­le ohjau­du tar­peek­si lii­ken­net­tä tai kävi­jöis­tä har­va suo­rit­taa halu­tun kon­ver­sion eli esi­mer­kik­si oston, on aika virit­tää Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti uuteen uskoon mik­ro­kon­ver­sioi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä. Mik­ro­kon­ver­sioi­den hyö­dyn­tä­mi­nen mai­non­nan opti­moin­nis­sa on erit­täin teho­kas kei­no teh­dä Google Ads -mai­non­nas­ta kan­nat­ta­vam­paa. Mikä­li Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti ei kuu­lu yri­tyk­se­si päi­vä­ryt­miin tai kuvios­ta puut­tu­vat mik­ro­kon­ver­siot, autam­me sinua mie­lel­läm­me teke­mään kai­va­tun muutoksen.

Ota yhteyt­tä!
Google mainonnan optimointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy