Google Ads mainonnan optimointi – mikrokonversiot apuun 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti – mik­ro­kon­ver­siot apuun

Näyt­tää­kö sil­tä, ettei Google Ads -mai­non­ta tuo­ta kon­ver­sioi­ta? Ei hätää, mik­ro­kon­ver­siot ovat tääl­lä teke­mäs­sä mai­non­nas­ta tuot­ta­vaa! Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti mik­ro­kon­ver­sioi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä on lois­ta­va apu eten­kin tilan­tees­sa, jos­sa teki­si mie­li heit­tää hans­kat tiskiin.

Useim­mi­ten Google Ads -mai­non­nal­la pyri­tään aja­maan lii­ken­net­tä koh­ti kon­ver­sio­ta eli esi­mer­kik­si tuot­teen ostoa tai yhtey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­mis­tä. Usein Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti teh­dään sen perus­teel­la, mikä mai­nos tuot­taa eni­ten näi­tä halut­tu­ja kon­ver­sioi­ta. Ana­ly­tii­kan on syy­tä olla kunnossa.

Ei ole kui­ten­kaan itses­tään­sel­vyys, että kon­ver­sioi­ta ilmes­tyy kuin sie­niä sateel­la – mitä teh­dä, jos kon­ver­sioi­ta ei tule, vaik­ka mai­non­taa jo teh­ty jo tovin? Tai kon­ver­siot uupu­vat, kos­ka yri­tys on mai­non­nan suh­teen vie­lä niin alku­vai­hees­sa, ettei kukaan oikeas­taan vie­lä tie­dä mil­lai­sel­la vies­til­lä mai­non­taa tuli­si teh­dä kon­ver­sioi­den saa­mi­sek­si? Täl­löin kan­nat­taa ottaa avuk­si mikrokonversiot.

Mikä on mikrokonversio?

Kon­ver­sio on yri­tyk­sen menes­tyk­sel­le tär­keä toi­min­to, jon­ka asiak­kaan halu­taan suorittavan.

Kon­ver­siot voi­daan jakaa kah­teen eri tyyp­piin, joi­ta ovat mik­ro­kon­ver­siot ja mak­ro­kon­ver­siot. Mak­ro­kon­ver­siol­la tar­koi­te­taan tavoi­tel­tua kon­ver­sio­ta kuten tuot­teen ostoa tai lii­din saa­mis­ta, kun taas mik­ro­kon­ver­sio on jokin tapah­tu­ma mak­ro­kon­ver­sio­ta koh­ti joh­ta­val­la asiakaspolulla.

Mik­ro­kon­ver­siot ovat toi­min­nal­li­sia tai perus­tu­vat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käyt­täy­ty­mi­seen. Esi­mer­kik­si cha­tin käyt­tä­mi­nen tai tuot­teen lisää­mi­nen ostos­ko­riin on toi­min­nal­li­nen mik­ro­kon­ver­sio, ja videon kat­se­lu tai verk­ko­si­vus­tol­la vie­tet­ty aika puo­les­taan tar­koit­taa käyt­täy­ty­mi­seen poh­jau­tu­vaa mikrokonversiota.

Hyvä asiakaspolku pitää sisällään mikrokonversioita

Asiak­kaan kul­ke­ma mat­ka koh­ti halut­tua toi­mea tun­ne­taan asia­kas­pol­ku­na. Se on suun­ni­tel­ta­va niin, että pol­ku on ikään kuin pät­kit­ty mik­ro­kon­ver­sioil­la mah­dol­li­sim­man lyhyi­siin pät­kiin. Lyhyet pät­kät aut­ta­vat teke­mään kyl­mäs­tä eli ei-osto­val­miis­ta asiak­kaas­ta läm­pi­män eli osto­val­miin. Asiak­kaan osto­po­lul­la mik­ro­kon­ver­sio voi olla esimerkiksi:

Lin­kin klik­kaus las­keu­tu­mis­si­vul­ta eteen­päin
→ Asia­kas on kiin­nos­tu­nut, sel­vi­tä mistä.

Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen avaa­mi­nen
→ Yhtey­den­ot­to on käy­nyt asiak­kaan mie­les­sä. Mikä­li asia­kas ei ole lähet­tä­nyt loma­ket­ta, lomak­kees­sa saat­taa olla tek­ni­nen ongel­ma tai muu­ta kehitettävää.

Sivul­la vie­tet­ty aika
→ Jos asia­kas viet­tää sivul­la aikaa, on hän toden­nä­köi­ses­ti sivun sisäl­lös­tä kiin­nos­tu­nut. Muis­ta käyt­tää luku-indek­siä eli jaa sivul­la vie­tet­ty aika sivun sana­mää­räl­lä, jot­ta saat pit­kät ja lyhyet sivut vertailukelpoisiksi.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi Google Ads mainonnan optimointi mikrokonversioilla kannattaa?

Vain hyvin pie­ni osa verk­ko­si­vus­tol­la­si vie­rai­le­vis­ta on val­mii­ta teke­mään ostok­sen heti. Mikä­li kes­ki­tyt ainoas­taan tähän osto­val­mii­seen ylei­söön, hei­tät huk­kaan suu­ren poten­ti­aa­li­sen asia­kas­kun­nan. Useim­mat verk­ko­si­vu­kä­vi­jöis­tä­si ovat niin sanot­tua kyl­mää ylei­söä, joi­den läm­mit­tä­mi­seen tar­vi­taan aikaa ja vai­vaa. Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti mik­ro­kon­ver­sioi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä aut­taa teke­mään kyl­mäs­tä ylei­sös­tä osto­val­miin joukon.

Halut­tui­hin mak­ro­kon­ver­sioi­hin liit­tyy pal­jon kävi­jöi­den käyt­täy­ty­mi­ses­tä ker­to­vaa dataa. Kun ase­tat oikeat mik­ro­kon­ver­siot, mit­taat nii­tä sekä opti­moit Google Ads -mai­non­taa mik­ro­kon­ver­siois­ta saa­ma­si datan avul­la, pää­set taa­tus­ti kyl­mäs­tä lämpimään.

Google Ads mainonnan optimointi mikro- ja makrokonversioilla

Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti mik­ro­kon­ver­sioil­la toi­mii eten­kin sil­loin, kun verk­ko­si­vus­ton lii­ken­ne on pien­tä ja sitä halu­taan kas­vat­taa. Kun olet saa­nut mai­non­nan hyvin käyn­tiin hyö­dyn­tä­mäl­lä mik­ro­kon­ver­sioi­ta, voit siir­tyä opti­moi­maan mai­non­taa mak­ro­kon­ver­sioil­la. Mak­ro­kon­ver­sioi­den käyt­tä­mi­nen mai­non­nan opti­moin­nis­sa vaa­tii kui­ten­kin sitä, että verk­ko­si­vus­tol­la on tar­peek­si liikennettä.

Voit myös jat­kaa mai­non­nan opti­moin­tia molem­mil­la eli mik­ro- ja mak­ro­kon­ver­sioi­den yhdistelmällä.

Eikö Google Ads mainonnan optimointi mikrokonversioilla kuulu yrityksesi päivärytmiin? Korjataan asia!

Mikä­li tun­tuu, ettei verk­ko­si­vus­tol­le ohjau­du tar­peek­si lii­ken­net­tä tai kävi­jöis­tä har­va suo­rit­taa halu­tun kon­ver­sion eli esi­mer­kik­si oston, on aika virit­tää Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti uuteen uskoon mik­ro­kon­ver­sioi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä. Mik­ro­kon­ver­sioi­den hyö­dyn­tä­mi­nen mai­non­nan opti­moin­nis­sa on erit­täin teho­kas kei­no teh­dä Google Ads -mai­non­nas­ta kan­nat­ta­vam­paa. Mikä­li Google Ads mai­non­nan opti­moin­ti ei kuu­lu yri­tyk­se­si päi­vä­ryt­miin tai kuvios­ta puut­tu­vat mik­ro­kon­ver­siot, autam­me sinua mie­lel­läm­me teke­mään kai­va­tun muutoksen.

Ota yhteyt­tä!
Google mainonnan optimointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy