Google-mainonnan suunnittelu: Onko hyvin suunniteltu puoliksi tehty? 

Vaik­ka sanon­ta “hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty” oli­si­kin sinul­le var­sin tut­tu lausah­dus, saa­tat sil­ti hypä­tä suun­nit­te­lu­vai­heen yli esi­mer­kik­si Google-mai­non­taa teh­des­sä­si. Ehkä ajat­te­let, ettei Google mai­non­nan suun­nit­te­lu voi olla niin tär­ke­ää. Tämä ajat­te­lu­ta­pa ei kui­ten­kaan kan­na kovin pit­käl­le, sil­lä mai­non­nan tulos­ten ana­ly­soin­ti ja bud­je­tin hal­lin­ta ilman tavoit­tei­ta tai mit­ta­rei­ta on pelk­kää hakuammuntaa.

Tie­ten­kin tämän sanon­nan orjal­li­ses­sa nou­dat­ta­mi­ses­sa pii­lee myös ansa. Saa­tat jämäh­tää pysy­väs­ti suun­nit­te­le­maan, kos­ka et uskal­la teh­dä pää­tök­siä ilman, että jokai­sen vai­heen varal­le on luo­tu tark­ka suun­ni­tel­ma. Yrit­tä­jän arki yllät­tää, eikä kaik­keen voi mil­lään varau­tua. On kui­ten­kin hyvä olla ole­mas­sa jon­kin­lai­nen suun­ni­tel­ma sii­tä, mitä teh­dään ja miten teh­dään.

Aktiivinen mainonta vaatii aina kaverikseen suunnitelman

Mai­non­taa on jär­ke­vää teh­dä aktii­vi­ses­ti, sil­lä yksi mai­nos sin­ne tän­ne pari ker­taa vuo­des­sa ei ole kan­nat­ta­vaa – ja kun teet mai­non­taa aktii­vi­ses­ti, on hyvä suun­nit­te­lu onnis­tu­mi­sen edel­ly­tys. Google-mai­non­nan suun­nit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa Google Ads -tilin raken­teen suun­nit­te­lus­ta, sil­lä mikä­li mai­non­nan toteu­tus­ta ei ole suun­ni­tel­tu tili­ra­ken­tees­ta ja kam­pan­joi­den nimeä­mi­ses­tä läh­tien, on mai­non­taa huo­mat­ta­vas­ti han­ka­lam­pi hal­li­ta. Jos kont­rol­lia ei ole, mitä hyö­tyä mai­non­nas­ta on? Ei mitään, sil­lä toden­nä­köi­ses­ti teet vää­riä pää­tök­siä seka­me­te­li­so­pan perusteella.

Kun et ole suun­ni­tel­lut mai­non­nan toteu­tus­ta, et ole myös­kään miet­ti­nyt Google Ads -tilin raken­net­ta. Sot­kuun men­neen tilin ainoa apu on aloit­taa aivan alus­ta, jol­loin mene­tät mai­nok­sis­ta ker­ty­neen datan. Tämän lisäk­si jou­dut luul­ta­vas­ti mak­sa­maan Google-mai­non­nan ammat­ti­lai­sel­le sot­kun sel­vit­tä­mi­ses­tä. Vii­meis­tään täs­sä tilan­tees­sa mie­tit, että “oli­sin­pa suunnitellut.”

Ilman suunnitelmaa et tiedä, mitä ja miten optimoit

Google Ads -mai­non­nan ja kai­ken muun­kin mai­non­nan jat­ku­va opti­moin­ti on avain menes­tyk­seen, sil­lä mai­nok­sia ei voi jät­tää oman onnen­sa nojaan pyö­ri­mään – tai tie­ten­kin voi, mut­ta ei mis­sään nimes­sä kan­na­ta. Hyvä suun­nit­te­lu mää­rit­tää mit­ta­rit, joi­den poh­jal­ta teet pää­tök­siä ja opti­moit mai­nok­sia­si toi­mi­maan parem­min. Haluat­ko tie­tää, kuin­ka Google Ads -mai­non­ta kan­nat­taa suun­ni­tel­la, jot­ta sääs­tät kus­tan­nuk­sis­sa? Me ker­rom­me par­haat vink­kim­me sinul­le täällä!

Aina edes mai­non­nan jat­ku­va opti­moin­ti ei kui­ten­kaan tuo toi­vot­tu­ja tulok­sia. Mai­non­ta saat­taa itses­sään tuot­taa juu­ri ja juu­ri – mut­ta mai­non­taan inves­toi­tu aika ja raha syö­vät mark­ki­noin­nin tuo­man voi­ton, jol­loin opti­moin­ti ei ole fik­sua. Täs­tä joh­tuen on tär­ke­ää, että mai­non­nas­ta vas­taa ammat­ti­lai­nen, joka pys­tyy teke­mään mai­non­nas­ta tuot­toi­saa ja kan­nat­ta­vaa. Vaik­ka ajat­te­li­sit, että sääs­täi­sit sie­voi­sen sum­man rahaa opet­te­le­mal­la ja teke­mäl­lä itse, et vält­tä­mät­tä saa mai­non­taa tuot­ta­maan tar­peek­si hyvin sii­hen näh­den, kuin­ka pal­jon aikaa ja vai­vaa näet sen optimointiin.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Todennäköisesti hukkaat rahaa, koska toimit vailla suunnitelmaa

Mikä­li teet mai­non­taa ilman suun­ni­tel­maa, on lähes mah­do­ton­ta tie­tää, mikä toi­mii ja mikä ei toi­mi. Jos taas et tie­dä, tuo­ko vaik­ka­pa hakusa­na “kam­paa­mo Hel­sin­ki” sinul­le asiak­kai­ta, käy­tät tie­tä­mät­tä­si tur­haan rahaa kysei­sen hakusa­naan. Mai­non­nan opti­moin­ti on mah­dol­lis­ta ainoas­taan sil­loin, kun mit­ta­rit ja tavoit­teet ovat muu­al­la­kin kuin omas­sa päässäsi.

Kun suunnittelet, ole valmis toteuttamaan suunnitelma

Älä jätä suun­ni­tel­maa kaa­pin peräl­le ja ajat­te­le, että “nyt on suun­ni­tel­ma teh­ty, joten voin ottaa ren­nos­ti.” Ala toteut­ta­maan suun­ni­tel­maa tänään eikä vas­ta vii­kon pääs­tä, sil­lä jokai­nen huk­kaan hei­tet­ty päi­vä hidas­taa mai­nos­vies­tin leviä­mis­tä. Toteut­ta­ma­ton suun­ni­tel­ma tulee kal­liik­si, kos­ka sen laa­ti­mi­seen käy­tet­ty aika on inves­toin­ti, joka ei kui­ten­kaan lop­pu­jen lopuk­si kos­kaan tuo tuottoa.

Haluatko, että kaikki menee ensi askeleista alkaen nappiin?

Tyh­mä kysy­mys sinän­sä. Kuka­pa tah­toi­si hom­man mene­vän met­sään jo alus­ta alkaen? Niin, tus­kin­pa kukaan. Hom­ma kui­ten­kin menee päin hon­kia ilman suun­ni­tel­maa, sil­lä muun muas­sa Google Ads -mai­non­nan teho riip­puu pal­jol­ti Google Ads -tilin raken­tees­ta – ja se raken­ne täy­tyy suun­ni­tel­la ennen kuin ryh­tyy tuu­mas­ta toi­meen. Jos suun­nit­te­le­mi­nen tök­kii, autam­me sinua mielellämme!

Ota yhteyt­tä!
Google mainonnan suunnittelu
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy