Hakukoneoptimoinnin 3 suurinta virheolettamaa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Google mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neop­ti­moin­nin 3 suu­rin­ta virheolettamaa

Olet­ko kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta sii­hen, kuin­ka verk­ko­si­vus­to­si näkyy Googles­sa? Jos tun­tuu, ettei sivus­tol­le­si ohjau­du tar­peek­si mak­sa­via asiak­kai­ta, on haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa mitä toden­nä­köi­sem­min paran­ta­mi­sen varaa. Nyt pereh­dym­me haku­ko­neop­ti­moin­nin kol­meen ylei­sim­pään vir­heo­let­ta­maan, jot­ka on aika kuo­pa­ta syväl­le maan alle, mikä­li haluat saa­da sivus­to­si toi­mi­maan par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la tuo­den lei­vän pöytään.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO, Search Engi­ne Opti­miza­tion) tuo oikein teh­ty­nä verk­ko­si­vus­tol­le­si lisää kävi­jöi­tä sekä kas­vat­taa brän­din tunnettuutta.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on eri­tyi­sen tär­ke­ää eten­kin aloit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le sekä yri­tyk­sil­le, jot­ka siir­tä­vät lii­ke­toi­min­tan­sa osit­tain tai koko­naan verk­koon esi­mer­kik­si koro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­ses­ta. Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tar­koi­te­taan verk­ko­si­vun tai -kau­pan opti­moin­tia niin, että sivus­to on hel­pom­min löy­det­tä­vis­sä hakukoneessa.

Usein sivus­toa opti­moi­daan tie­tyl­le avain­sa­nal­le, jol­loin sivus­to nousee haku­tu­los­si­vun kär­keen poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kir­joit­taes­sa Googlen haku­kent­tään kysei­sen avainsanan.

Esi­merk­ki: Avain­sa­na voi olla “toi­mia­la + toi­mi­paik­ka­kun­ta” → eli “sii­vous­pal­ve­lu Hel­sin­ki”, jol­loin täl­le avain­sa­nal­le opti­moi­tu­na sivus­to tulee esiin haku­tu­los­si­vul­la, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­joit­taa haku­kent­tään tämän haku­lausek­keen. Käte­vää, eikö?

Hakukoneoptimoinnin suurimmat virheolettamat

Mikä­li haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole tut­tu jut­tu, saat­taa sinul­la olla ennak­ko­luu­lo­ja sen suh­teen. Me ymmär­räm­me sen täy­sin, mut­ta avaam­me kui­ten­kin hie­man sitä, mik­si haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole tur­haa, kal­lis­ta eikä var­sin­kaan teknologiakikkailua.

1. Hakukoneoptimointi on turhaa

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on kaik­kea muu­ta kuin tur­haa, mikä­li sinul­la on verk­ko­si­vu tai -kaup­pa, jon­ka haluat menes­ty­vän. Se on täy­sin ilmai­nen tapa pääs­tä kil­pai­le­van yri­tyk­sen ylä­puo­lel­le Googlen haku­tu­los­si­vul­la – ihmi­set usein kun klik­kaa­vat ainoas­taan haku­tu­los­si­vun ensim­mäi­siä vaih­toeh­to­ja, jon­ka jäl­keen ovat löy­tä­neet etsi­män­sä tai vaih­ta­vat hakusa­naa ja etsi­vät uudelleen.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti kan­nat­taa, kos­ka

 • se tuo ilmais­ta näky­vyyt­tä,
 • saat alen­nuk­sia Google-mai­non­nas­ta ja
 • osa asiak­kais­ta vält­te­lee mai­nos­ten klikkaamista.

Jos mie­tit vas­taus­ta kysy­myk­seen: “mik­si haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on tär­ke­ää?” on vas­taus se, että suu­rin osa kulut­ta­jis­ta googlet­taa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta heti sii­tä ensim­mäis­tä ker­taa kuul­tu­aan. Sijoi­tus haku­tu­los­si­vul­la vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, kilah­te­le­vat­ko koli­kot sinun vai kil­pai­le­van yri­tyk­sen kas­saan. Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la voit saa­da verk­ko­si­vus­tol­le­si parem­pi­laa­tuis­ta lii­ken­net­tä, joka pitää sisäl­lään aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiakkaita.

2. Hakukoneoptimointi on kallista

Saa­tat aja­tel­la, että haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on kal­lis­ta, vaik­ka todel­li­suu­des­sa haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta esi­mer­kik­si ammat­ti­lai­sen teke­mä­nä mak­saa itsen­sä takuu­var­mas­ti takai­sin. Tein itse ja sääs­tin -mot­to ei toi­mi haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa, ellet ole alan asian­tun­ti­ja, sil­lä teh­dyt vir­heet mitä toden­nä­köi­sem­min käy­vät kalliiksi.

Voit

 • teh­dä haku­ko­neop­ti­moin­nin itse,
 • antaa ammat­ti­lai­sen teh­dä sen tai
 • jät­tää teke­mät­tä kokonaan.

Näis­tä vaih­toeh­dois­ta kal­lein on ehdot­to­mas­ti haku­ko­neop­ti­moin­nin teke­mät­tä jät­tä­mi­nen. Mitä tapah­tuu sit­ten, jos mark­ki­noin­tiin bud­je­toi­dut rahat lop­pu­vat, eikä haku­ko­neop­ti­moin­tia ole teh­ty kun­nol­la? Mikä­li lii­ke­toi­min­ta on riip­pu­vai­nen verk­ko­si­vus­ta tai -kau­pas­ta, lop­puu yri­tyk­sen toi­min­ta täl­löin var­sin nopeasti.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti kan­nat­taa myös sii­tä­kin syys­tä, että mak­set­tu mai­non­ta on usein kal­liim­paa sivus­toil­le, joi­ta ei ole lain­kaan optimoitu.

Kai­kis­ta kus­tan­nus­te­hok­kain vaih­toeh­to on teh­dä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti heti ker­ras­ta oikein – usein yri­tyk­set kään­ty­vät­kin ammat­ti­lai­sen puo­leen, mikä­li aikaa tai osaa­mis­ta ei omas­ta takaa ole. Mikä­li tie­dät, kuin­ka haku­ko­ne­op­ti­moin­ti teh­dään, voit hyvin teh­dä sen itse!

3. Hakukoneoptimointi on teknologiakikkailua

Ei, sitä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on verk­ko­si­vun tai -kau­pan ja sen sisäl­lön opti­moin­tia niin, että haku­ko­neen lisäk­si myös poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tar­peet täyt­ty­vät. Suu­rin haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­va seik­ka on sivus­ton sisäl­lön laa­tu, eikä laa­duk­kaan sisäl­lön tuot­ta­mi­nen ole tek­no­lo­gia­kik­kai­lua, vaan yhdis­tel­mä luo­vuut­ta ja yri­tyk­sen toi­mia­lan ammattitaitoa.

Sinun on tär­ke­ää ymmär­tää

 • mil­lais­ta sisäl­töä asia­kas halu­aa näh­dä tai kuulla,
 • mil­lai­nen hänen osto­pol­kun­sa on ja
 • kuka hän on ihmi­se­nä ja asiakkaana,

jot­ta pys­tyt tuot­ta­maan hän­tä puhut­te­le­vaa sisäl­töä. Näi­den sel­vit­tä­mi­nen vaa­tii ana­ly­tii­kan käyt­töä. Kun haku­ko­ne huo­maa, että sivus­tol­la­si viih­dy­tään, nos­taa se sijoi­tus­ta­si hakutulossivulla.

Varaa 15 minuutin maksuton etätapaaminen, ja kysy meiltä hakukoneoptimoinnista!

Meil­le alan ammat­ti­lai­sil­le haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on joka­päi­väis­tä työ­tä. Kukaan ei ole sep­pä syn­tyes­sään, joten voit roh­keas­ti kysyä meil­tä apua haku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Tar­vit­taes­sa hoi­dam­me puo­les­ta­si koko verk­ko­si­vun tai -kau­pan opti­moin­nin, jol­loin sinul­le jää enem­män aikaa lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Voit vara­ta meil­tä nyt mak­sut­to­man etä­ta­paa­mi­sen, joka ei vie aikaa päi­väs­tä­si kuin var­tin ver­ran – ja sen jäl­keen tie­dät jäl­leen enemmän.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Miksi uudelleenmarkkinointi nostaa Google-mainonnan tuloksia?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi