Hakukoneoptimoinnin 3 suurinta virheolettamaa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Google mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neop­ti­moin­nin 3 suu­rin­ta virheolettamaa

Olet­ko kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta sii­hen, kuin­ka verk­ko­si­vus­to­si näkyy Googles­sa? Jos tun­tuu, ettei sivus­tol­le­si ohjau­du tar­peek­si mak­sa­via asiak­kai­ta, on haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa mitä toden­nä­köi­sem­min paran­ta­mi­sen varaa. Nyt pereh­dym­me haku­ko­neop­ti­moin­nin kol­meen ylei­sim­pään vir­heo­let­ta­maan, jot­ka on aika kuo­pa­ta syväl­le maan alle, mikä­li haluat saa­da sivus­to­si toi­mi­maan par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la tuo­den lei­vän pöytään.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO, Search Engi­ne Opti­miza­tion) tuo oikein teh­ty­nä verk­ko­si­vus­tol­le­si lisää kävi­jöi­tä sekä kas­vat­taa brän­din tunnettuutta.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on eri­tyi­sen tär­ke­ää eten­kin aloit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le sekä yri­tyk­sil­le, jot­ka siir­tä­vät lii­ke­toi­min­tan­sa osit­tain tai koko­naan verk­koon esi­mer­kik­si koro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­ses­ta. Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tar­koi­te­taan verk­ko­si­vun tai -kau­pan opti­moin­tia niin, että sivus­to on hel­pom­min löy­det­tä­vis­sä hakukoneessa.

Usein sivus­toa opti­moi­daan tie­tyl­le avain­sa­nal­le, jol­loin sivus­to nousee haku­tu­los­si­vun kär­keen poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kir­joit­taes­sa Googlen haku­kent­tään kysei­sen avainsanan.

Esi­merk­ki: Avain­sa­na voi olla “toi­mia­la + toi­mi­paik­ka­kun­ta” → eli “sii­vous­pal­ve­lu Hel­sin­ki”, jol­loin täl­le avain­sa­nal­le opti­moi­tu­na sivus­to tulee esiin haku­tu­los­si­vul­la, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­joit­taa haku­kent­tään tämän haku­lausek­keen. Käte­vää, eikö?

Hakukoneoptimoinnin suurimmat virheolettamat

Mikä­li haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole tut­tu jut­tu, saat­taa sinul­la olla ennak­ko­luu­lo­ja sen suh­teen. Me ymmär­räm­me sen täy­sin, mut­ta avaam­me kui­ten­kin hie­man sitä, mik­si haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole tur­haa, kal­lis­ta eikä var­sin­kaan teknologiakikkailua.

1. Hakukoneoptimointi on turhaa

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on kaik­kea muu­ta kuin tur­haa, mikä­li sinul­la on verk­ko­si­vu tai -kaup­pa, jon­ka haluat menes­ty­vän. Se on täy­sin ilmai­nen tapa pääs­tä kil­pai­le­van yri­tyk­sen ylä­puo­lel­le Googlen haku­tu­los­si­vul­la – ihmi­set usein kun klik­kaa­vat ainoas­taan haku­tu­los­si­vun ensim­mäi­siä vaih­toeh­to­ja, jon­ka jäl­keen ovat löy­tä­neet etsi­män­sä tai vaih­ta­vat hakusa­naa ja etsi­vät uudelleen.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti kan­nat­taa, kos­ka

 • se tuo ilmais­ta näkyvyyttä,
 • saat alen­nuk­sia Google-mai­non­nas­ta ja
 • osa asiak­kais­ta vält­te­lee mai­nos­ten klikkaamista.

Jos mie­tit vas­taus­ta kysy­myk­seen: “mik­si haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on tär­ke­ää?” on vas­taus se, että suu­rin osa kulut­ta­jis­ta googlet­taa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta heti sii­tä ensim­mäis­tä ker­taa kuul­tu­aan. Sijoi­tus haku­tu­los­si­vul­la vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, kilah­te­le­vat­ko koli­kot sinun vai kil­pai­le­van yri­tyk­sen kas­saan. Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la voit saa­da verk­ko­si­vus­tol­le­si parem­pi­laa­tuis­ta lii­ken­net­tä, joka pitää sisäl­lään aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiakkaita.

2. Hakukoneoptimointi on kallista

Saa­tat aja­tel­la, että haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on kal­lis­ta, vaik­ka todel­li­suu­des­sa haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta esi­mer­kik­si ammat­ti­lai­sen teke­mä­nä mak­saa itsen­sä takuu­var­mas­ti takai­sin. Tein itse ja sääs­tin -mot­to ei toi­mi haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa, ellet ole alan asian­tun­ti­ja, sil­lä teh­dyt vir­heet mitä toden­nä­köi­sem­min käy­vät kalliiksi.

Voit

 • teh­dä haku­ko­neop­ti­moin­nin itse,
 • antaa ammat­ti­lai­sen teh­dä sen tai
 • jät­tää teke­mät­tä kokonaan.

Näis­tä vaih­toeh­dois­ta kal­lein on ehdot­to­mas­ti haku­ko­neop­ti­moin­nin teke­mät­tä jät­tä­mi­nen. Mitä tapah­tuu sit­ten, jos mark­ki­noin­tiin bud­je­toi­dut rahat lop­pu­vat, eikä haku­ko­neop­ti­moin­tia ole teh­ty kun­nol­la? Mikä­li lii­ke­toi­min­ta on riip­pu­vai­nen verk­ko­si­vus­ta tai -kau­pas­ta, lop­puu yri­tyk­sen toi­min­ta täl­löin var­sin nopeasti.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti kan­nat­taa myös sii­tä­kin syys­tä, että mak­set­tu mai­non­ta on usein kal­liim­paa sivus­toil­le, joi­ta ei ole lain­kaan optimoitu.

Kai­kis­ta kus­tan­nus­te­hok­kain vaih­toeh­to on teh­dä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti heti ker­ras­ta oikein – usein yri­tyk­set kään­ty­vät­kin ammat­ti­lai­sen puo­leen, mikä­li aikaa tai osaa­mis­ta ei omas­ta takaa ole. Mikä­li tie­dät, kuin­ka haku­ko­ne­op­ti­moin­ti teh­dään, voit hyvin teh­dä sen itse!

3. Hakukoneoptimointi on teknologiakikkailua

Ei, sitä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on verk­ko­si­vun tai -kau­pan ja sen sisäl­lön opti­moin­tia niin, että haku­ko­neen lisäk­si myös poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tar­peet täyt­ty­vät. Suu­rin haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­va seik­ka on sivus­ton sisäl­lön laa­tu, eikä laa­duk­kaan sisäl­lön tuot­ta­mi­nen ole tek­no­lo­gia­kik­kai­lua, vaan yhdis­tel­mä luo­vuut­ta ja yri­tyk­sen toi­mia­lan ammattitaitoa.

Sinun on tär­ke­ää ymmär­tää

 • mil­lais­ta sisäl­töä asia­kas halu­aa näh­dä tai kuulla,
 • mil­lai­nen hänen osto­pol­kun­sa on ja
 • kuka hän on ihmi­se­nä ja asiakkaana,

jot­ta pys­tyt tuot­ta­maan hän­tä puhut­te­le­vaa sisäl­töä. Näi­den sel­vit­tä­mi­nen vaa­tii ana­ly­tii­kan käyt­töä. Kun haku­ko­ne huo­maa, että sivus­tol­la­si viih­dy­tään, nos­taa se sijoi­tus­ta­si hakutulossivulla.

Varaa 15 minuutin maksuton etätapaaminen, ja kysy meiltä hakukoneoptimoinnista!

Meil­le alan ammat­ti­lai­sil­le haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on joka­päi­väis­tä työ­tä. Kukaan ei ole sep­pä syn­tyes­sään, joten voit roh­keas­ti kysyä meil­tä apua haku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Tar­vit­taes­sa hoi­dam­me puo­les­ta­si koko verk­ko­si­vun tai -kau­pan opti­moin­nin, jol­loin sinul­le jää enem­män aikaa lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Voit vara­ta meil­tä nyt mak­sut­to­man etä­ta­paa­mi­sen, joka ei vie aikaa päi­väs­tä­si kuin var­tin ver­ran – ja sen jäl­keen tie­dät jäl­leen enemmän.

Varaa mak­su­ton etätapaaminen

Hakukoneoptimoinnin kolme virheolettamaa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy