Habitare

Kaiken muun voi korvata, paitsi kosketuksen

Habi­ta­re-mes­suil­la käyn­ti ins­pi­roi poh­ti­maan onli­nen ja offli­nen välis­tä suh­det­ta. Asiak­kaam­me Skan­no toteut­taa tätä hie­nos­ti omas­sa mark­ki­noin­nis­saan. Esi­nei­tä on pääs­tä­vä hypis­te­le­mään pai­kan pääl­lä ja show­roo­min lisäk­si desig­nin­näl­käi­set pää­si­vät ihas­te­le­maan uutuuk­sia tämän vuo­den Habi­ta­re-mes­suil­la.

Ensin on kui­ten­kin tavoi­tet­ta­va nämä desig­nia arvos­ta­vat ihmi­set, ja sii­nä me tulim­me mukaan kuvioi­hin. Yksi luon­te­vis­ta kei­nois­ta tavoit­taa oikea koh­de­ryh­mä mes­su­jen aika­na oli koh­den­taa mai­nok­set mes­sua­lu­eel­la liik­ku­vil­le. Toi­nen kei­no oli kut­sua verk­ko­si­vus­to­kä­vi­jät käy­mään ihan pai­kan pääl­lä.

Voit lukea lisää eri koh­den­nus­kei­nois­ta some­mai­non­nas­sa aikai­sem­min kir­joit­ta­mas­tam­me artik­ke­lis­ta.

Digi­taa­li­suus mark­ki­noin­nis­sa voi tuo­da pal­jon, mitä perin­tei­ses­sä mark­ki­noin­nis­sa on totut­tu teke­mään. Yhtä digi ei kui­ten­kaan voi kor­va­ta - hen­ki­lö­koh­tai­sen kos­ke­tuk­sen, kas­vok­kain tapah­tu­van koh­taa­mi­sen.

Par­haa­seen tulok­seen pääs­tään­kin, kun yri­tys miet­tii asiak­kai­taan ja hei­dän puhut­te­le­mis­ta useis­ta eri kana­vis­ta käsin. Yksi ei ole ylit­se mui­den, vaan yhteis­pe­li on se, joka rat­kai­see.

Jos teet pal­jon mes­su­mark­ki­noin­tia, voit siis hyö­tyä digi­mark­ki­noin­nis­ta. Ja jos olet verk­ko­kaup­pa, saat lisä­sy­vyyt­tä asia­kas­suh­tei­sii­si vaik­ka­pa pop-up myy­mä­läl­lä. Kei­no­ja löy­tyy kyl­lä, ota siis yhteyt­tä ja jutel­laan lisää - joko säh­köi­ses­ti tai ihan pai­kan pääl­lä!

Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje