Kannattaako oman firman nimellä mainostaa Googlessa? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Kan­nat­taa­ko oman fir­man nimel­lä mai­nos­taa Googlessa?

Googles­sa mai­nos­ta­mi­nen on tänä päi­vä­nä monel­le yri­tyk­sel­le yksi tär­keim­mis­tä tavois­ta tuo­da esil­le tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Saa­tat kui­ten­kin poh­tia, kan­nat­taa­ko oman fir­man nimel­lä mai­nos­taa Googles­sa? Kyse on brän­di­mai­non­nas­ta – ja se kannattaa.

Mai­non­nan voi kar­keas­ti jakaa kah­teen eri ryh­mään: brän­di­mai­non­taan ja lii­di­mai­non­taan. Brän­di­mai­non­ta tavoit­te­lee yri­tyk­sen tun­net­tuu­den ja brän­di­mie­li­ku­van kas­vat­ta­mis­ta, kun taas lii­di­mai­non­ta täh­tää myyn­nin kasvuun.

Seu­raa­vak­si poh­dim­me, kan­nat­taa­ko oman fir­man nimel­lä mai­nos­taa Googles­sa, mitä se mak­saa ja kuka hyö­tyy kil­pai­le­vas­ta brändimainonnasta.

Jos oman firman nimellä mainostaa Googlessa, mitä se maksaa?

Asiak­kaan osto­pol­ku pitää sisäl­lään monia eri­lai­sia vai­hei­ta, joi­den aika­na hän tutus­tuu eri pal­ve­lun­tar­joa­jiin sekä vaih­toeh­toi­hin. Osto­pol­kun­sa alus­sa asia­kas saat­taa googlet­taa esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “koi­rien val­jaat” ja tut­kia eri­lai­sia val­mis­ta­jia sekä mal­le­ja. Poh­di, haluat­ko näkyä jo täs­sä vai­hees­sa, vai onko parem­pi mai­nos­paik­ka osto­po­lun myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa vaik­ka­pa sil­loin, kun asia­kas hakee hakusa­nal­la “koi­rien val­jaat julius k9” – eli kun asia­kas on jo teh­nyt taus­ta­työn ja halu­aa ostaa juu­ri kysei­sen brän­din tuot­teen? Sama pätee fir­man omal­la nimel­lä mai­nos­ta­mi­seen. Tätä kan­nat­taa miet­tiä sik­si, että mai­nok­sen jokai­nen klik­kaus mak­saa sinul­le (CPC, Cost Per Click).

Fir­man nimel­lä mai­nos­ta­mi­nen voi siis olla huo­mat­ta­vas­ti kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa, sil­lä fir­man nimen sisäl­tä­väl­lä hakusa­nal­la (engl. Bran­ded Keyword) hakies­saan asia­kas on usein jo huo­mat­ta­vas­ti val­miim­pi teke­mään kans­sa­si kau­pat kuin aiem­min vas­ta taus­ta­työ­tä teh­des­sään. Oman fir­man nimel­lä mai­nos­ta­mi­sen hin­ta Googles­sa pyö­rii pää­sään­töi­ses­ti muu­ta­mis­sa sen­teis­sä klik­kaus­ta koh­den. Brän­di­ter­meil­lä mai­nos­ta­mi­nen on usein fik­sua, kun mai­non­taa teh­dään lisäk­si myös sel­lai­sil­la hakusa­noil­la, jot­ka eivät sisäl­lä fir­man nimeä.

Google-mai­non­nan hin­ta perus­tuu klik­kaus­koh­tai­seen hin­ta­tar­jouk­seen, hakusa­nan kil­pai­lu­ti­lan­tee­seen sekä laatupisteytykseen. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Pohdi tätä, mikäli kilpailija mainostaa sinun brändilläsi

Olet­ko tilan­tees­sa, jos­sa olet ahke­ral­la työl­lä saa­nut yri­tyk­se­si nimen tun­ne­tuk­si, mut­ta joku toi­nen yri­tys yrit­tää rat­sas­taa sinun brän­dil­lä­si Googles­sa? Käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si kun asia­kas googlet­taa yri­tyk­sen A brän­di­ter­meil­lä, nousee yri­tyk­sen A kil­pai­li­ja – yri­tys B esiin mak­set­tu­na mai­nok­se­na. Tätä temp­pua kut­su­taan kil­pai­le­vak­si brän­di­mai­non­nak­si, jos­ta on har­voin todel­lis­ta hyö­tyä kenellekään.

Kil­pai­le­van yri­tyk­sen mai­nok­sia kli­ka­taan epä­to­den­nä­köi­sem­min joh­tuen sii­tä, että asia­kas etsii Googles­ta sinun brän­diä­si eikä hei­dän. Täl­löin nämä kil­pai­le­vat mai­nok­set jou­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti kär­si­mään hei­kois­ta laa­tu­pis­teis­tä sekä kor­keis­ta klik­ki­hin­nois­ta, kun taas sinun mai­nok­se­si ovat edul­li­sem­pia. Älä siis hei­tä hans­ko­ja tis­kiin, vaan rai­vaa revii­riä itsellesi!

Revii­riä ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä kan­na­ta rai­va­ta siten, että mak­sai­sit itse­si kipeäk­si mai­nos­ta­mal­la sinun brän­dil­lä­si mai­nos­ta­van yri­tyk­sen rin­nal­la. Kes­ki­ty mie­luum­min haa­li­maan itsel­le­si tilaa haku­tu­los­si­vul­ta orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä tehos­ta­mal­la. Usein riit­tää, että yri­tyk­sel­lä on orgaa­ni­nen Google-näky­vyys kun­nos­sa – täl­löin sinun ei mitä toden­nä­köi­sem­min tar­vit­se alkaa kil­pai­le­maan kil­pai­li­ja­si rin­nal­la mak­se­tuis­sa mai­nos­pai­kois­sa, vaan haku­tu­los­si­vun orgaa­ni­nen val­taus riit­tää. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että sijoi­tut haku­tu­los­si­vun ensim­mäi­sil­le orgaa­ni­sil­le paikoille.

Lue tääl­tä ohjeem­me, kuin­ka toi­mit täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa fiksuiten.

Verkkosivuston liikenteen määrän kehittyminen ei aina tarkoita sitä, että brändisi on aiempaa tunnetumpi

Kun lii­ken­teen mää­rä kehit­tyy verk­ko­si­vus­tol­la­si, ei kyse vält­tä­mät­tä ole sii­tä, että brän­din tun­net­tuus on muut­tu­nut – pel­kät kävi­jä­mää­rät eivät ker­ro koko totuut­ta. Sinun on sel­vi­tet­tä­vä, ket­kä sivus­tol­la käy­vät ja mis­tä he sin­ne tule­vat. Älä siis vedä joh­to­pää­tös­tä brän­din tun­net­tuu­den para­ne­mi­ses­ta, mikä­li todel­lis­ta näyt­töä sil­le ei ole. Kokei­le mai­nos­taa oman fir­man nimel­lä Googles­sa ja kat­so, miten se vai­kut­taa verk­ko­si­vus­ton lii­ken­teen määrään.

Yhteen­ve­to­na vas­taus kysy­myk­seen: “kan­nat­taa­ko oman fir­man nimel­lä mai­nos­taa Googles­sa?” on siis kyllä.

Älä enää tuh­laa aikaa­si miet­tien, kan­nat­taa­ko oman fir­man nimel­lä mai­nos­taa Googles­sa, vaan ryh­dy tuu­mas­ta toi­meen ja kokei­le! Brän­di­ter­mien käyt­tä­mi­nen Google-mai­non­nas­sa on par­haim­mil­laan todel­la edul­lis­ta, sil­lä omia brän­di­ter­me­jä sisäl­tä­vät haku­lausek­keet eivät ole yhtä kil­pail­tu­ja, ja brän­di­ter­meil­lä hake­vat asiak­kaat ovat sel­väs­ti jo kiin­nos­tu­nei­ta juu­ri sinun yrityksestäsi.

Kublal­ta saat Google-mai­non­nan asian­tun­ti­jan aut­ta­maan sinua myös tässä!

Ota yhteyt­tä!
Mitä etsiä uudessa digimarkkinoinnin kumppanissa?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy