Kuinka Facebook mainontaa kannattaa tehdä? 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Kuin­ka Face­book mai­non­taa kan­nat­taa tehdä?

Face­book-mai­non­nas­sa on tär­ke­ää, kuten muus­sa­kin mai­non­nas­sa kan­nat­taa tutus­tua mit­kä tek­nii­kat toi­mi­vat Face­boo­kis­sa ja kan­nat­taa tämän jäl­keen muo­ka­ta sit­ten niis­tä oman­nä­köi­set rat­kai­sut. Oikein toteu­tet­tu­na Face­book-mai­non­ta on todel­la hyvä kei­no uusien asiak­kai­den han­kin­taan ja myyn­nin kasvattamiseen. 

Annam­me täs­sä blo­gis­sa vink­ke­jä, miten sai­sit Face­boo­kis­ta parem­pia tulok­sia ja uusia asiak­kai­ta. Jos sinus­ta yhtään tun­tuu sil­tä, että Face­book -mai­non­ta ei ollen­kaan toi­mi. Tämä vaan nie­lee kaik­ki raha­si, aikaa valuu huk­kaan ja myyn­te­jä ei tule, kan­nat­taa lukea aja­tuk­sem­me, kuin­ka Face­book mai­non­taa kan­nat­taa teh­dä. Blo­gis­sam­me annam­me sinul­le vink­ke­jä, kuin­ka läh­teä kehit­tä­mään Facebook-mainontaa. 

Mikä toimii Facebookissa? 

Kil­pai­li­joi­ta seu­raa­mal­la voi pääs­tä mai­non­nas­sa var­sin pit­käl­le mut­ta joh­toa­se­ma löy­tyy oman­nä­köi­sen teke­mi­sen kaut­ta. Toi­mia­lan joh­ta­jak­si Face­book-mai­non­nas­sa nous­taan yhdis­tä­mäl­lä roh­keat kokei­lut ja sys­te­maat­ti­nen tekeminen.

Face­boo­kis­sa kan­nat­taa panos­taa autent­ti­seen sisäl­töön. Tämä toi­mii yleen­sä parem­min ylei­söön ja täl­lä pääs­tään pois lii­an viral­li­ses­ta sisäl­lös­tä. Tämä on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vää ja autent­tis­ten pos­tauk­set erot­tu­vat mai­nok­sis­ta positiivisesti.

Face­boo­kis­sa paras­ta on oman datan hyö­dyn­tä­mi­nen. Mai­non­taan voit hyödyntää: 

 • Verk­ko­sait­ti­kä­vi­tät 
 • Asia­kas­lis­tat
 • Uutis­kir­je tilaajat

Näin saat teh­tyä laa­duk­kai­ta ylei­sö­jä. Älä siis jätä käyt­tä­mät­tä laa­du­kas­ta dataa, kun teet mai­non­taa Facebookissa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

 Rohkeat kokeilut 

On tär­ke­ää teh­dä roh­kei­ta kokei­lu­ja, kun teh­dään mai­non­taa ihan mis­sä vain. Täl­lä saa­daan hyvin tes­tat­tua uusia asioi­ta ja voi­daan saa­da yllät­tä­viä­kin tulok­sia. Näin kehi­te­tään mai­non­taa eteen­päin. Täs­sä esi­merk­ke­jä, miten teh­dä roh­kei­ta kokei­lu­ja mainononnassa:

 • Jätä bud­jet­tia kokei­lui­hin. Kun halu­taan kehit­tää mark­ki­noin­tia kan­nat­taa pitää 10-20% mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta vapaa­na tes­tai­luun. Esi­mer­kik­si uusiin kana­viin ja kam­pan­jan muo­toi­hin. Tes­te­jä voi teh­dä mata­lal­la kynnyksellä. 
 • Suun­nan­vaih­dot, eli uuden tuot­teen lan­see­raus. Kokeil­laan­kin ihan eri tyyp­pi­siä koh­den­nuk­sia ja mai­nos­for­maat­te­ja ja kampanjamuotoja. 

Systemaattinen tekeminen

Roh­keat kokei­lut ja sys­te­maat­ti­nen teke­mi­nen tasoit­ta­vat ja tuke­vat toi­si­aan. Tasai­sel­la työs­ken­te­lyl­lä saa­daan tulok­sia tasai­seen tah­tiin ja pide­tään mai­non­nan suun­ni­tel­mal­li­suut­ta yllä. Sys­te­maat­ti­seen teke­mi­seen kuuluu: 

 • Kuri­na­lai­suus mainonnassa.
 • Tie­de­tään kenel­le mai­nos­te­taan, eli koh­dey­lei­sö on selkeä.
 • Mai­nos­si­säl­tö­jen tasais­ta trim­mai­lua tur­hia pois, eli siis kat­so­taan tar­kas­ti mit­kä mai­nos­teks­tit toi­mi­vat hyvin. Toi­sin sanoen mai­nos­si­säl­tö­jen optimointia. 
 • Jat­ku­va a/b-tes­taus­ta, jol­la trim­ma­taan kampanjointia.

Pysy ajantasalla

Ajan­ta­sal­la pysy­mi­nen on hyvin tär­ke­ää mai­non­nas­sa. Face­book-mai­non­ta kehit­tyy koko ajan ja on tär­ke­ää, että kou­lut­tau­dut sen muka­na. Jos täs­tä jää jäl­keen voi olla hyvin vai­kea teh­dä kiin­nos­ta­vaa ja toi­mi­vaa  mai­non­taa. Face­boo­kin päi­vi­tyk­set kan­nat­taa muu­ten­kin pitää ajan­ta­sal­la, sil­lä nämä var­mis­ta­vat, että mai­non­ta sujuu mutkitta. 

Uusia tren­de­jä tulee koko ajan ja nämä herät­tä­vät aina kiin­nos­tus­ta. Pysy siis peril­lä mitä koh­dey­lei­sö­si halu­aa näh­dä ja mikä on juu­ri täl­lä het­kel­lä tren­daa­va aihe. Näin saat pidet­tyä mai­nos­si­säl­tö­si ajantasalla.

Hyvä tapa pysyä ajan­ta­sal­la on myös kat­soa, mitä muut teke­vät. Eli kat­so onko kil­pai­li­ja­si kek­si­neet mitään uut­ta ja jän­nit­tä­vää mis­tä sinä­kin sai­sit jotain irti. Tämä on myös hyvä tapa näh­dä kuin­ka koh­dey­lei­sö rea­goi uusiin asioihin. 

Mitä siis pitää muistaa Facebook-mainonnassa?


Face­book-mai­non­ta kan­nat­taa aina aloit­taa muu­ta­man vii­kon tes­ti­jak­sol­la, jol­la näet mil­lai­nen sisäl­tö toi­mii sinun koh­dey­lei­söö­si, näet myös mil­lai­nen bud­jet­ti toi­mii. Muis­ta yhdis­tää mai­non­ta ana­ly­tiik­kaan ja kerää dataa mai­non­nan hank­ki­man lii­ken­teen käyt­täy­ty­mi­ses­tä verk­ko­pal­ve­lus­sa­si. Kokei­le usei­ta mai­nos­teks­ti­ver­sioi­ta ja kehi­tä mai­non­taa jat­ku­vas­ti. Tark­kai­le myös, että Face­book-mai­non­taan käyt­tä­mä­si rahat tule­vat takai­sin ja saat mai­non­nas­ta kai­ken tar­vit­ta­van irti. Jos uskot, että yri­tyk­se­si hyö­tyy enem­män, kun ulkois­tat Face­book-mai­non­nan teon ser­ti­fioi­duil­le digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sil­le pidä mei­dät mie­les­sä. Me Kublal­la aina­kin pidäm­me huo­len, että saat rahoil­le­si vas­ti­net­ta. Kiin­nos­tuit­ko? Ota mei­hin yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Kuinka Facebook mainontaa kannattaa tehdä?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy