Kuinka Facebook mainontaa kannattaa tehdä? 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Kuin­ka Face­book mai­non­taa kan­nat­taa tehdä?

Face­book-mai­non­nas­sa on tär­ke­ää, kuten muus­sa­kin mai­non­nas­sa kan­nat­taa tutus­tua mit­kä tek­nii­kat toi­mi­vat Face­boo­kis­sa ja kan­nat­taa tämän jäl­keen muo­ka­ta sit­ten niis­tä oman­nä­köi­set rat­kai­sut. Oikein toteu­tet­tu­na Face­book-mai­non­ta on todel­la hyvä kei­no uusien asiak­kai­den han­kin­taan ja myyn­nin kasvattamiseen. 

Annam­me täs­sä blo­gis­sa vink­ke­jä, miten sai­sit Face­boo­kis­ta parem­pia tulok­sia ja uusia asiak­kai­ta. Jos sinus­ta yhtään tun­tuu sil­tä, että Face­book -mai­non­ta ei ollen­kaan toi­mi. Tämä vaan nie­lee kaik­ki raha­si, aikaa valuu huk­kaan ja myyn­te­jä ei tule, kan­nat­taa lukea aja­tuk­sem­me, kuin­ka Face­book mai­non­taa kan­nat­taa teh­dä. Blo­gis­sam­me annam­me sinul­le vink­ke­jä, kuin­ka läh­teä kehit­tä­mään Facebook-mainontaa. 

Mikä toimii Facebookissa? 

Kil­pai­li­joi­ta seu­raa­mal­la voi pääs­tä mai­non­nas­sa var­sin pit­käl­le mut­ta joh­toa­se­ma löy­tyy oman­nä­köi­sen teke­mi­sen kaut­ta. Toi­mia­lan joh­ta­jak­si Face­book-mai­non­nas­sa nous­taan yhdis­tä­mäl­lä roh­keat kokei­lut ja sys­te­maat­ti­nen tekeminen.

Face­boo­kis­sa kan­nat­taa panos­taa autent­ti­seen sisäl­töön. Tämä toi­mii yleen­sä parem­min ylei­söön ja täl­lä pääs­tään pois lii­an viral­li­ses­ta sisäl­lös­tä. Tämä on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vää ja autent­tis­ten pos­tauk­set erot­tu­vat mai­nok­sis­ta positiivisesti.

Face­boo­kis­sa paras­ta on oman datan hyö­dyn­tä­mi­nen. Mai­non­taan voit hyödyntää: 

 • Verk­ko­sait­ti­kä­vi­tät 
 • Asia­kas­lis­tat
 • Uutis­kir­je tilaajat

Näin saat teh­tyä laa­duk­kai­ta ylei­sö­jä. Älä siis jätä käyt­tä­mät­tä laa­du­kas­ta dataa, kun teet mai­non­taa Facebookissa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

 Rohkeat kokeilut 

On tär­ke­ää teh­dä roh­kei­ta kokei­lu­ja, kun teh­dään mai­non­taa ihan mis­sä vain. Täl­lä saa­daan hyvin tes­tat­tua uusia asioi­ta ja voi­daan saa­da yllät­tä­viä­kin tulok­sia. Näin kehi­te­tään mai­non­taa eteen­päin. Täs­sä esi­merk­ke­jä, miten teh­dä roh­kei­ta kokei­lu­ja mainononnassa:

 • Jätä bud­jet­tia kokei­lui­hin. Kun halu­taan kehit­tää mark­ki­noin­tia kan­nat­taa pitää 10-20% mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta vapaa­na tes­tai­luun. Esi­mer­kik­si uusiin kana­viin ja kam­pan­jan muo­toi­hin. Tes­te­jä voi teh­dä mata­lal­la kynnyksellä. 
 • Suun­nan­vaih­dot, eli uuden tuot­teen lan­see­raus. Kokeil­laan­kin ihan eri tyyp­pi­siä koh­den­nuk­sia ja mai­nos­for­maat­te­ja ja kampanjamuotoja. 

Systemaattinen tekeminen

Roh­keat kokei­lut ja sys­te­maat­ti­nen teke­mi­nen tasoit­ta­vat ja tuke­vat toi­si­aan. Tasai­sel­la työs­ken­te­lyl­lä saa­daan tulok­sia tasai­seen tah­tiin ja pide­tään mai­non­nan suun­ni­tel­mal­li­suut­ta yllä. Sys­te­maat­ti­seen teke­mi­seen kuuluu: 

 • Kuri­na­lai­suus mainonnassa.
 • Tie­de­tään kenel­le mai­nos­te­taan, eli koh­dey­lei­sö on selkeä.
 • Mai­nos­si­säl­tö­jen tasais­ta trim­mai­lua tur­hia pois, eli siis kat­so­taan tar­kas­ti mit­kä mai­nos­teks­tit toi­mi­vat hyvin. Toi­sin sanoen mai­nos­si­säl­tö­jen optimointia. 
 • Jat­ku­va a/b-tes­taus­ta, jol­la trim­ma­taan kampanjointia.

Pysy ajantasalla

Ajan­ta­sal­la pysy­mi­nen on hyvin tär­ke­ää mai­non­nas­sa. Face­book-mai­non­ta kehit­tyy koko ajan ja on tär­ke­ää, että kou­lut­tau­dut sen muka­na. Jos täs­tä jää jäl­keen voi olla hyvin vai­kea teh­dä kiin­nos­ta­vaa ja toi­mi­vaa  mai­non­taa. Face­boo­kin päi­vi­tyk­set kan­nat­taa muu­ten­kin pitää ajan­ta­sal­la, sil­lä nämä var­mis­ta­vat, että mai­non­ta sujuu mutkitta. 

Uusia tren­de­jä tulee koko ajan ja nämä herät­tä­vät aina kiin­nos­tus­ta. Pysy siis peril­lä mitä koh­dey­lei­sö­si halu­aa näh­dä ja mikä on juu­ri täl­lä het­kel­lä tren­daa­va aihe. Näin saat pidet­tyä mai­nos­si­säl­tö­si ajantasalla.

Hyvä tapa pysyä ajan­ta­sal­la on myös kat­soa, mitä muut teke­vät. Eli kat­so onko kil­pai­li­ja­si kek­si­neet mitään uut­ta ja jän­nit­tä­vää mis­tä sinä­kin sai­sit jotain irti. Tämä on myös hyvä tapa näh­dä kuin­ka koh­dey­lei­sö rea­goi uusiin asioihin. 

Mitä siis pitää muistaa Facebook-mainonnassa?


Face­book-mai­non­ta kan­nat­taa aina aloit­taa muu­ta­man vii­kon tes­ti­jak­sol­la, jol­la näet mil­lai­nen sisäl­tö toi­mii sinun koh­dey­lei­söö­si, näet myös mil­lai­nen bud­jet­ti toi­mii. Muis­ta yhdis­tää mai­non­ta ana­ly­tiik­kaan ja kerää dataa mai­non­nan hank­ki­man lii­ken­teen käyt­täy­ty­mi­ses­tä verk­ko­pal­ve­lus­sa­si. Kokei­le usei­ta mai­nos­teks­ti­ver­sioi­ta ja kehi­tä mai­non­taa jat­ku­vas­ti. Tark­kai­le myös, että Face­book-mai­non­taan käyt­tä­mä­si rahat tule­vat takai­sin ja saat mai­non­nas­ta kai­ken tar­vit­ta­van irti. Jos uskot, että yri­tyk­se­si hyö­tyy enem­män, kun ulkois­tat Face­book-mai­non­nan teon ser­ti­fioi­duil­le digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sil­le pidä mei­dät mie­les­sä. Me Kublal­la aina­kin pidäm­me huo­len, että saat rahoil­le­si vas­ti­net­ta. Kiin­nos­tuit­ko? Ota mei­hin yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Kuinka Facebook mainontaa kannattaa tehdä?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi