Kuinka generoida liidejä digimarkkinoinnilla B2B-myyntiä tekevälle yritykselle? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Kuin­ka gene­roi­da B2B-lii­de­jä digimarkkinoinnilla?

Digi­mark­ki­noin­ti on voi­ma­kas työ­ka­lu B2B-myyn­tiä teke­vien yri­tys­ten käsis­sä. Sen avul­la voi­daan gene­roi­da laa­duk­kai­ta lii­de­jä, jot­ka ovat rat­kai­se­van tär­kei­tä yri­tyk­sen kas­vul­le ja menes­tyk­sel­le. Täs­sä blo­gis­sa käym­me läpi, kuin­ka voit tehok­kaas­ti käyt­tää digi­mark­ki­noin­tia lii­dien generointiin.

1. Kohdennettu sisältömarkkinointi

Yksi tehok­kaim­mis­ta tavois­ta gene­roi­da lii­de­jä on koh­den­net­tu sisäl­tö­mark­ki­noin­ti. Tämä tar­koit­taa arvok­kaan ja rele­van­tin sisäl­lön tuot­ta­mis­ta koh­dey­lei­söl­le­si. Tämä voi olla esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lei­ta, webi­naa­re­ja tai case-tut­ki­muk­sia. Sisäl­lön tulee rat­kais­ta poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan ongel­ma tai tar­jo­ta heil­le uut­ta tie­toa alas­taan. Muis­ta käyt­tää haku­ko­neop­ti­moin­tia (SEO) var­mis­taak­se­si, että sisäl­tö­si löy­tyy Googlen hakutuloksista.

2. Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosi­aa­li­nen media on erin­omai­nen kana­va B2B-lii­dien gene­roin­tiin. Lin­ke­dIn on eri­tyi­sen teho­kas alus­ta B2B-mark­ki­noi­jil­le. Luo ja jaa sisäl­töä, joka reso­noi koh­dey­lei­sö­si kans­sa ja osal­lis­tu alan kes­kus­te­lui­hin. Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta, kuten Lin­ke­dI­nin spon­so­roi­tu sisäl­tö, voi myös aut­taa tavoit­ta­maan laa­jem­man yleisön.

3. Sähköpostimarkkinointi

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on yksi van­him­mis­ta, mut­ta edel­leen tehok­kaim­mis­ta tavois­ta gene­roi­da lii­de­jä. Se mah­dol­lis­taa suo­ran vies­tin­nän poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kans­sa. Seg­men­toi säh­kö­pos­ti­lis­ta­si ja lähe­tä koh­den­net­tu­ja vies­te­jä, jot­ka vas­taa­vat vas­taa­not­ta­jan tar­pei­ta ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta. Per­so­na­li­soin­ti ja rele­vant­ti sisäl­tö ovat avainasemassa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

4. Hakukonemainonta (SEM)

Haku­ko­ne­mai­non­ta (SEM) on nopea tapa saa­da näky­vyyt­tä ja gene­roi­da lii­de­jä. Google Ads ja muut SEM-työ­ka­lut mah­dol­lis­ta­vat mai­nos­ten näyt­tä­mi­sen avain­sa­noi­hin perus­tuen. Tämä tar­koit­taa, että voit tavoit­taa ihmi­siä, jot­ka aktii­vi­ses­ti etsi­vät tuot­tei­ta­si tai palveluitasi.

5. Verkkosivujen konversio-optimointi

Var­mis­ta, että verk­ko­si­vus­to­si on opti­moi­tu lii­dien kerää­mi­seen. Tämä sisäl­tää sel­keät toi­min­ta­ke­ho­tuk­set (CTA), lomak­keet lii­dien kerää­mi­sek­si ja help­po­käyt­töi­sen käyt­tö­liit­ty­män. Tar­joa jotain arvo­kas­ta ja hyö­dyl­lis­tä vas­ti­neek­si yhteys­tie­dois­ta, kuten ilmai­sia e-kir­jo­ja tai webinaareja.

6. Analytiikka ja optimointi

Digi­mark­ki­noin­nis­sa tär­ke­ää on myös seu­ra­ta kam­pan­joi­de­si tehok­kuut­ta. Käy­tä ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­ja, kuten Google Ana­ly­tic­sia, seu­ra­tak­se­si kävi­jöi­den käyt­täy­ty­mis­tä ja kon­ver­sioi­ta. Ana­lyy­sien perus­teel­la voit opti­moi­da kam­pan­joi­ta­si ja paran­taa lii­dien laa­tua ja määrää.

7. Yhteistyö ja kumppanuusmarkkinointi

Yhteis­työ mui­den yri­tys­ten tai alan vai­kut­ta­jien kans­sa voi ava­ta uusia kana­via lii­dien gene­roin­tiin. Kump­pa­nuus­mark­ki­noin­ti tai yhteis­työs­sä tuo­te­tut sisäl­löt voi­vat laa­jen­taa tavoit­ta­maa­si ylei­söä ja lisä­tä brän­di­si uskottavuutta.

Lopuksi

Digi­mark­ki­noin­ti B2B-lii­dien gene­roin­nis­sa on jat­ku­va pro­ses­si, joka vaa­tii sään­nöl­lis­tä arvioin­tia ja opti­moin­tia. Kokei­le eri­lai­sia stra­te­gioi­ta, mit­taa nii­den tehok­kuut­ta ja sää­dä suun­ni­tel­maa­si tulos­ten perus­teel­la. Muis­ta, että digi­mark­ki­noin­nin avain on tar­jo­ta arvoa poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, raken­taa luot­ta­mus­ta ja vah­vis­taa brän­diä­si markkinoilla.

Pyy­dä apua Kublalta!
Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi