Etusi­vu \ Blo­gi \ Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti \ Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti

Tarjoa asiakkaillesi kiinnostavaa sisältöä

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on yksi mark­ki­noin­nin van­him­pia muo­to­ja ja tar­koit­taa tii­vis­tet­ty­nä kaik­kea asiak­kaal­le tar­jot­ta­vaa ja kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Näin saa­daan asia­kas kiin­nos­tu­maan yri­tyk­ses­tä­si ja tutus­tu­maan pal­ve­lui­hin lisää, sekä lopul­ta otta­maan yhteyt­tä.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tär­kein teh­tä­vä on ylei­ses­ti aut­taa asia­kas­ta vas­taa­mal­la hän­tä askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin liit­tyen yri­tyk­se­si tar­joa­maan pal­ve­luun.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si näis­sä kana­vis­sa:

 • Sosi­aa­li­nen media
 • Google
 • Ladat­ta­vat tie­dos­tot ja verk­ko­leh­det yri­tyk­se­si koti­si­vuil­ta
 • Uutis­kir­jeet
 • TV
 • Radio
 • Leh­ti­mai­non­ta
 • Näke­mä­si mai­nok­set tien var­rel­la
 • Jaet­ta­vat flye­rit
 • Luet­te­lo jat­kuu loput­to­miin…

Miksi sisältömarkkinointi on kannattavaa?

Ilmai­sen tie­don jaka­mi­nen poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le on aina kan­nat­ta­vaa. Mik­si et aut­tai­si asia­kas­ta oppi­maan lisää hän­tä kiin­nos­ta­vas­ta aihees­ta? Näin yri­tyk­se­si saa­vut­taa luo­tet­ta­van ase­man asiak­kaan näkö­kul­mas­ta ja olet var­mas­ti mie­les­sä, kun asia­kas on val­mis lopul­ta teke­mään osto­pää­tök­sen. 

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kan­nat­taa ja sitä kan­nat­taa teh­dä suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Kun tar­joat tie­toa siel­lä, mis­sä asiak­kaa­si sitä etsi­vät, niin rat­kai­set asia­kas­ta askar­rut­ta­via kysy­myk­siä ja saat tule­van asiak­kaa­si etsi­mään yri­tyk­se­si koti­si­vuil­ta lisää vas­tauk­sia mui­hin mie­les­sä ole­viin kysy­myk­siin. Blo­gis­tam­me löy­tyy mm. artik­ke­li Sisäl­tö­stra­te­gia joka kan­nat­taa lukea. Lisäk­si kan­nat­taa ottaa huo­mioon, että sisäl­lön voi tuot­taa myös toi­nen osa­puo­li. Esi­mer­kik­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ja blo­giyh­teis­työ perus­tu­vat juu­ri tähän.

Sisältömarkkinointi ja tärkeimmät osa-alueet

1. Auta asiakasta

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on yksi par­hais­ta tavois­ta aut­taa asia­kas­ta ymmär­tä­mään mik­si ylei­ses­ti hänen kan­nat­taa teh­dä osto­pää­tös. Asiak­kaan aut­ta­mi­nen ei vie­lä tar­koi­ta sitä, että tuot vain yri­tyk­se­si tar­joa­mien pal­ve­lui­den omi­nai­suuk­sia esil­le. Auta ensin asia­kas­ta ymmär­tä­mään mik­si hänen kan­nat­taa rat­kais­ta ongel­man­sa riip­pu­mat­ta pal­ve­lun­tar­joas­ta. Näin sisäl­tö­mark­ki­noin­ti toi­mii parem­min, kos­ka asia­kas osaa kyl­lä tun­nis­taa sisäl­löis­tä­si haluat­ko vain koros­taa omaa yri­tys­tä­si, vai aut­taa asia­kas­ta.

2. Vie sisältö oikeiden ihmisten nähtäväksi

Voit aut­taa asia­kas­ta­si vain tuo­mal­la vies­ti­si asiak­kaan näh­tä­väk­si. Tämä tar­koit­taa sitä, että on tär­ke­ää miet­tiä mis­tä asia­kas etsii tie­toa liit­tyen yri­tyk­se­si tar­joa­miin pal­ve­lui­hin. Täs­sä toi­mii apu­na esi­mer­kik­si avain­sa­na­tut­ki­mus, joka sel­vit­tää etsii­kö asia­kas pal­ve­lui­ta­si Googlen avul­la. Googlen lisäk­si on hyvä miet­tiä mui­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kei­no­ja tavoit­taa asia­kas. Esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median avul­la voit tavoit­taa n. 80% kai­kis­ta suo­ma­lai­sis­ta pää­tök­sen­te­ki­jöis­tä. Tähän tul­laan vie­lä alem­pa­na koh­das­sa “Tar­joa tie­toa asiak­kai­den käyt­tä­mis­sä kana­vis­sa”. 

Sisältömarkkinoinnin tavoitteet

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tuot­ta­man tulok­sen mit­taa­mis­ta käsi­tel­lään alem­pa­na, mut­ta mie­ti­tään täs­sä vai­hees­sa tavoit­tei­ta ja mik­si sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kan­nat­ta­vaa. 

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tavoi­te on toki aut­taa asia­kas­ta oppi­maan uut­ta tar­joa­mas­ta­si pal­ve­lus­ta ja sen tuo­mis­ta lisäe­duis­ta. Tavoit­tee­na voi­daan pitää brän­di­tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen ja lopul­ta näis­tä uusis­ta yri­tyk­see­si tutus­tu­neil­ta asiak­kail­ta saat lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja, jois­ta myy­jä­si teke­vät lopul­ta kaup­po­ja.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti ja tun­net­tuu­den lisää­mi­nen aut­ta­vat aina saa­maan lisää asiak­kai­ta. Mitä useam­pi asia­kas tun­tee yri­tyk­se­si, sitä enem­män saat siis yhtey­den­ot­to­ja. Asia­kas kyl­lä löy­tää yri­tyk­se­si, mikä­li olet saa­vut­ta­nut luo­tet­ta­van ase­man asiak­kaan mie­les­sä, mut­ta tätä ennen pitää huo­leh­tia sii­tä että yri­tyk­se­si teke­mä sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tavoit­taa asiak­kaa­si. Tätä käsit­te­lem­me seu­raa­vas­sa koh­das­sa.

Sisältömarkkinointi ja kohdentamisen tärkeys

Ote­taan esi­merk­ki­nä ikku­na­re­mont­te­ja yksi­tyi­sil­le hen­ki­löil­le tar­joa­van yri­tyk­sen pal­ve­lut ja miten sisäl­tö­mark­ki­noin­ti kan­nat­tai­si koh­dis­taa.

Kan­nat­taa­ko sisäl­tö­mark­ki­noin­ti koh­dis­taa alueil­le, jos­sa on ker­ros­ta­lo­ja? Luul­ta­vas­ti ei, vaik­ka osal­la näis­tä­kin asuk­kais­ta voi olla toi­nen asun­to oma­ko­ti­ta­lo-alu­eel­la. On siis hyvä koh­dis­taa mai­non­ta niil­le alueil­le, joil­la on oma­ko­ti­ta­lo­ja ja ehkä myös loma-raken­nuk­sia.

Entä kan­nat­taa­ko mai­non­ta koh­dis­taa uusil­le alueil­le, joka on raken­net­tu vii­mei­sen 20v aika­na? Luul­ta­vas­ti ei. Voim­me siis käy­dä läpi alu­eet, joil­la on oma­ko­ti­ta­lo­ja ja alu­eel­la on ollut asu­tus­ta jo n. 50 vuot­ta.

Täs­sä esi­mer­kis­sä sisäl­tö­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa siis koh­dis­taa esi­mer­kik­si sosi­aa­lis­ta medi­aa käyt­tä­mäl­lä näin:

 • Alue (oma­ko­ti­ta­lot, alu­eel­la asu­tus­ta xx vuot­ta)
 • Ikä (25-70v)
 • Kana­vat
 • Face­book
 • Ins­ta­gram
 • You­Tu­be

Bud­jet­ti 1000€ = 100 000 - 300 000 alu­eel­la asu­vaa pää­tök­sen­te­ki­jää

Voit siis var­mis­tua, että yri­tyk­se­si teke­mä sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tavoit­taa juu­ri oikeat ihmi­set mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Näin saat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat kiin­nos­tu­maan ikku­na­re­mon­tin tar­joa­mis­ta eduis­ta, sekä tutus­tu­maan yri­tyk­se­si tar­joa­miin pal­ve­lui­hin.

Miten mittaat toimiiko sisältömarkkinointi?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti toi­mii ja sitä voi­daan mita­ta hyvin­kin tar­kas­ti. Otin liit­teek­si kuvan mal­li­ra­por­tis­tam­me oikeas­ta case-esi­mer­kis­tä. Voim­me siis mita­ta, kuin­ka yri­tyk­se­si sisäl­tö­mark­ki­noin­ti toi­mii ja mit­ta­ri­na voi­vat olla esi­mer­kik­si nämä asiat (alla ole­va kuva).

 • Käy­tet­ty media­bud­jet­ti
 • Kuin­ka mon­ta hen­ki­löä yri­tyk­se­si sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tavoit­ti (kat­ta­vuus)
 • Kuin­ka usein nämä hen­ki­löt näki­vät mai­nok­sen (näyt­tö­ker­rat ja näyt­tö­ti­heys)
 • Mai­nok­se­si klik­kaus­ten mää­rä (esi­mer­kik­si tyk­käyk­set, jaka­mi­nen, kom­men­toin­ti)
 • Yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le mai­nok­ses­ta saa­pu­nei­den mää­rä (klik­kauk­set verk­ko­si­vuil­le)
 • Verk­ko­kau­pan tuot­to
 • Mai­non­taan sijoi­te­tun pää­oman tuot­to (return of ad spend)
Sisältömarkkinointi mittausesimerkki

Ker­rom­me mie­luus­ti lisää, kuin­ka yri­tyk­se­si teke­mä sisäl­tö­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa toteut­taa suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja tuot­ta­vas­ti. Lisäk­si voim­me mää­ri­tel­lä teil­le mit­ta­rit tämän seu­raa­mi­seen.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja mie­ti­tään teil­le sopi­vat kana­vat, sekä näi­den tulos­ten mit­taa­mi­nen.

Lue myös:
Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin buus­taus sosi­aa­li­ses­sa medias­sa
Mark­ki­noin­tia tule­vai­suu­des­sa: Sisäl­lön­tuo­tan­non val­ta­kun­ta
Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­nen: Mik­si ja miten?
Affi­lia­te-mark­ki­noin­ti, mitä se on ja miten se toi­mii?

Sisältömarkkinointi yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy