Natiivimainonta ja viisi syytä, miksi se kannattaa! 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Natii­vi­mai­non­ta ja vii­si syy­tä, mik­si se kannattaa!

Saa­tat huo­ma­ta esi­mer­kik­si Ilta­leh­den verk­ko­si­vuil­la jutun, jos­sa otsik­ko sel­keäs­ti ker­too, että kir­joi­tus käsit­te­lee unen vai­ku­tus­ta ammat­ti­pe­laa­jien arkeen ja uraan. Et kui­ten­kaan kiin­ni­tä vält­tä­mät­tä huo­mio­ta kir­joi­tuk­sen ylä­reu­naan kir­jail­tuun sanaan mai­nos. Kysees­sä on mal­lie­si­merk­ki sii­tä, mitä natii­vi­mai­non­ta on – se on lähes huo­maa­ma­ton­ta mai­non­taa, jon­ka hel­pos­ti ajat­te­lee ole­van tavan­omais­ta sisäl­töä ilman mak­set­tua mai­nos­ta. Natii­vi­mai­non­ta ei herä­tä suo­ra­nais­ta ärsy­tys­tä kulut­ta­jas­sa, mut­ta sen tie­dos­ta­mi­nen nos­taa usein esiin ris­ti­rii­tai­sia tunteita. 

Kan­nat­taa­ko natii­vi­mai­non­ta sisäl­lyt­tää omaan teke­mi­seen? Lue vii­si syy­tä, mik­si Kubla sanoo kyllä!

Miten natiivimainonta eroaa sisältömarkkinoinnista?

Natii­vi­mai­non­ta tar­koit­taa siis natii­vi­mai­nos­ta, joka on esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­le tai muu­hun jul­kai­suun kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa upo­tet­tu mai­nos. Natii­vi­mai­non­ta toi­mii, sil­lä natii­vi­mai­nos ei häi­rit­se kulut­ta­jaa tavan­omai­sen mak­se­tun mai­nok­sen sisäl­tä­mien suo­rien mai­nos­lausei­den ja osto­ke­hot­tei­den tavoin. Natii­vi­mai­non­ta pyr­kii hil­jai­suu­del­laan sii­hen, että sisäl­tö sitout­taa mai­nos­ta­jan koh­de­ryh­mään kuu­lu­via luki­joi­ta tehok­kaas­ti, mut­ta huomaamattomasti. 

Ote­taan tähän väliin pika­ker­taus sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta mikä­li se ei ole käsit­tee­nä sinul­le tut­tu. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin teh­tä­vä on tuot­taa luki­jal­le aidos­ti hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, jon­ka seu­rauk­ses­ta luki­ja kiin­nos­tuu teks­tin ohes­sa mark­ki­noi­dus­ta tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta – täl­löin sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tuo laa­duk­kaan lii­din tai oston. 

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti sijoi­te­taan esi­mer­kik­si omiin blo­gi­pos­tauk­siin tai oppai­siin, podcas­tei­hin ja uutiskirjeisiin. 

Natii­vi­mai­non­ta sijoi­te­taan esi­mer­kik­si verk­ko­si­vusyöt­tei­siin, print­ti­leh­tiin, TV:seen tai sosi­aa­li­seen mediaan.

Natii­vi­mai­non­ta ero­aa sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta. Natii­vi­mai­non­ta tar­koit­taa mää­ri­tel­mä­nä siis kaik­kea sitä mak­sul­lis­ta sisäl­töä, joka on sijoi­tel­tu median syöt­tee­seen mah­dol­li­sim­man huo­maa­mat­to­mas­ti niin, ettei mai­nos häi­rit­se luki­jaa. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti taas luo luki­jal­le arvo­kas­ta sisäl­töä ilman suo­ria myyntipuheita.

natiivimainonta is.fi sivustolla
Esi­merk­ki natii­vi­mai­nok­ses­ta Ilta­sa­no­mien uutissivustolla.

Onko natiivimainonta sittenkin turha trendi?

Natii­vi­mai­non­ta on päi­vän tren­di­sa­na, mut­ta onko sen teke­mi­ses­sä oikeas­ti miel­tä? Natii­vi­mai­non­ta tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat usein huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin tavan­omai­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen omis­sa kana­vis­sa. Kun tavoi­tet­ta­vuus on sisäl­tö­mark­ki­noin­nin koh­dal­la ongel­ma, mitä hyö­tyä hyväl­lä sisäl­löl­lä ja sii­hen ajan fokusoi­mal­la sil­loin on, jos sen ääreen ei kukaan löy­dä? Natii­vi­mai­non­ta on usein tapa tavoit­taa saman arvoi­sel­la sisäl­löl­lä enem­män koh­de­ryh­mään kuu­lu­via lukijoita.

Natii­vi­mai­non­ta vaa­tii onnis­tuak­seen pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja tie­tys­ti hyvää sisäl­töä, joka akti­voi luki­jaa herät­täen mie­len­kiin­non tai lait­taen alkuun osto­ha­lun. Vaik­ka sai­sit natii­vi­mai­nok­se­si prän­tät­tyä Ilta­leh­den etusi­vul­le, ei huo­no­si­säl­töi­nen natii­vi­mai­non­ta hui­maa pää­tä tulok­sil­laan. Natii­vi­mai­non­ta, kuten mikään muu­kaan mai­non­ta, ei siis toi­mi kuin tai­ka itses­tään: se vaa­tii hyvän sisäl­lön luo­mis­ta sekä koh­de­ryh­män tavoit­ta­van median valin­nan.
Vaik­ka natii­vi­mai­non­ta onkin oikein teh­ty­nä var­sin jär­ke­vä sijoi­tus­koh­de, saat­taa se hitusen tun­tua lom­pa­kos­sa. Natii­vi­mai­non­ta näh­dään kal­lii­na vaih­toeh­to­na, kun ver­ra­taan moniin mui­hin kana­viin. Osal­le yri­tyk­sis­tä natii­vi­mai­non­ta on kui­ten­kin yksi par­hais­ta tavois­ta teh­dä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa lom­pak­ko keve­nee ainoas­taan sil­loin kun mai­nos­ta kli­ka­taan – klik­ki­hin­ta vaih­te­lee alle euros­ta pariin euroon. Jos mai­nos­ta ei kli­ka­ta, jää mai­nos­näy­töil­le hin­nak­si pyö­reä nolla.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kannattaako natiivimainonta?

Natii­vi­mai­non­ta on tapa raken­taa yri­tyk­sen brän­diä ja luo­da enem­män pai­noar­voa artik­ke­leil­le, kun kysees­sä on suo­sit­tu media, jon­ka auk­to­ri­teet­tia voi­daan hyö­dyn­tää. Kan­nat­taa­ko natii­vi­mai­non­ta? Täs­sä vii­si syy­tä, mik­si Kubla sanoo kyllä: 

 1. Natii­vi­mai­non­ta tavoit­taa suu­ren jou­kon suomalaisia.

Oikeal­la ver­kos­tol­la on mah­dol­lis­ta tavoit­taa suu­ri jouk­ko poten­ti­aa­li­sia, suo­ma­lai­sia asiak­kai­ta. Natii­vi­mai­non­ta tavoit­taa huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin sisäl­tö­mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen omis­sa kana­vis­sa, ja on par­haim­mil­laan erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa teh­dä mainontaa.

 1. Jopa 5-10 ker­taa parem­pi klikkausprosentti.

Kun ote­taan ver­tai­luun natii­vi­mai­non­ta sekä display-mai­non­ta, huo­ma­taan se, että klik­kaus­pro­sent­ti natii­vi­mai­non­nas­sa voi olla jopa 5-10 ker­taa parem­pi kuin display-mai­non­nas­sa. Kuu­los­taa hyväl­tä, eikö?

 1. Natii­vi­mai­non­ta jät­tää vah­vem­man muistijäljen.

Ja tätä­hän kaik­ki halua­vat – jää­dä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den mie­leen niin hyvin, kuin mah­dol­lis­ta. Jäl­leen kun ver­tai­lun koh­tee­na on natii­vi­mai­non­ta sekä display-mai­non­ta, vie natii­vi­mai­non­ta voi­ton jät­täes­sään par­haim­mil­laan kak­si ker­taa vah­vem­man muis­ti­jäl­jen asiak­kaan mieleen.

 1. Natii­vi­mai­non­ta sopii yri­tyk­sel­le kuin yritykselle.

Natii­vi­mai­non­ta on nap­pi­va­lin­ta toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Kun yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja koh­de­ryh­mä sen sal­li­vat, on natii­vi­mai­non­ta oikein teh­ty­nä taa­tus­ti tehokasta!

 1. Natii­vi­mai­nos voi löy­tyä haus­ta vie­lä vuo­sien­kin jälkeen.

Sen lisäk­si, että natii­vi­mai­nos on suh­teel­li­sen simp­pe­li toteut­taa, saat­taa se jää­dä kum­mit­te­le­maan haku­tu­lok­siin vuo­sik­si. Ja nyt ei suin­kaan kyse ole kau­hus­ta, vaan erit­täin toi­vo­tus­ta ilmiös­tä! Var­mis­ta siis, että natii­vi­mai­nok­se­si on teh­ty ammattimaisesti.

Lopputulema: natiivimainonta on muutakin kuin trendi

Natii­vi­mai­non­ta voi tuo­da sel­lai­sia tulok­sia, joil­le esi­mer­kik­si display-mai­non­ta tai artik­ke­lit yri­tyk­sen omis­sa kana­vis­sa jää­vät kak­kos­si­jal­le. Sen lisäk­si, että natii­vi­mai­non­ta tavoit­taa suu­ren jou­kon suo­ma­lai­sia, raken­taa se myös brän­din jul­ki­suus­ku­vaa sekä kyl­vää uskot­ta­vuu­den sie­me­niä suo­si­tuis­sa mediois­sa. Ja mikä paras­ta – lähes huomaamattomasti. 

Mie­tit­kö, mit­kä mark­ki­noin­ti­ka­na­vat sopi­vat juu­ri sinul­le? Esit­te­le yri­tyk­se­si lyhyes­ti, niin Kubla neuvoo!

Ota yhteyt­tä!
natiivimainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy