LinkedIn-mainonta Suomessa: Asiantuntijanäkemyksiä onnistumiseen 

Lin­ke­dIn-mai­non­ta on ainut­laa­tui­nen työ­ka­lu yri­tys­ten mark­ki­noin­tiar­se­naa­lis­sa, eri­tyi­ses­ti Suo­men mark­ki­noil­la. Se ei ole hopea­luo­ti, joka rat­kai­see kaik­ki mark­ki­noin­nin haas­teet, mut­ta sen vah­vuu­det ovat sel­keät, kun nii­tä osa­taan hyö­dyn­tää oikein.

LinkedIn-mainonnan heikkoudet ja vahvuudet

Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa kus­tan­nuk­set ovat mer­kit­tä­vä teki­jä. Suo­mes­sa klik­ki­hin­nat vaih­te­le­vat tyy­pil­li­ses­ti 2–10 euron välil­lä, mikä tekee sii­tä kal­liim­man kana­van ver­rat­tu­na mui­hin digi­taa­li­siin mai­nos­ka­na­viin. Tämän seu­rauk­se­na suu­ret kävi­jä­vo­lyy­mit ja kon­ver­sio­mää­rät eivät ole yhtä toden­nä­köi­siä kuin muis­sa kanavissa.

Toi­saal­ta Lin­ke­dI­nin vah­vuus pii­lee sen tar­kas­sa koh­den­ta­mis­ky­vys­sä, eri­tyi­ses­ti ammat­ti­lais­koh­de­ryh­mil­le. Työ­ni­mik­keit­täin koh­den­ta­mi­nen on laa­duk­kaam­paa kuin Metan kana­vil­la, ja mai­non­ta voi­daan koh­den­taa tar­kas­ti tie­tyis­sä yri­tyk­sis­sä työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­löil­le. Tämä mah­dol­lis­taa erit­täin tar­kan ja tehok­kaan koh­de­ryh­män määrittelyn.

LinkedIn-mainonnan hyödyntäminen pienissä kohderyhmissä

Eri­tyi­sen hyö­dyl­lis­tä Lin­ke­dIn-mai­non­ta on pie­nil­le, spe­si­feil­le koh­de­ryh­mil­le. Esi­mer­kik­si muu­ta­man tuhan­nen hen­gen ammat­ti­lais­koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­nen onnis­tuu Lin­ke­dI­nis­sä pal­jon var­mem­min kuin muis­sa kana­vis­sa. Vaik­ka mai­non­ta on kal­liim­paa, sen tark­kuus vähen­tää huk­kaa ja tekee inves­toin­nis­ta kannattavan.

LinkedIn-mainonnan aloittaminen

Kun aloi­tat Lin­ke­dIn-mai­non­taa, on tär­ke­ää aset­taa sel­keät tavoit­teet ja ymmär­tää kana­van eri­tyis­piir­teet. Kes­ki­ty koh­de­ryh­mä­si tark­kaan mää­rit­te­lyyn ja hyö­dyn­nä Lin­ke­dI­nin tar­joa­mat koh­den­ta­mis­työ­ka­lut. Älä odo­ta suu­ria kävi­jä­vo­lyy­me­ja, vaan kes­ki­ty laa­duk­kaa­seen ja tark­kaan koh­den­nuk­seen. Muis­ta, että Lin­ke­dIn on eri­tyi­sen teho­kas, kun tavoit­tee­na on tavoit­taa spe­si­fit ammattilaisryhmät.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Uusia näkökulmia LinkedIn-mainontaan

Lin­ke­dIn-mai­non­ta ei ole vain pel­käs­tään mai­nos­kam­pan­joi­den luo­mis­ta ja koh­de­ryh­mien mää­rit­te­lyä. Se on myös ymmär­rys­tä sii­tä, miten eri sisäl­löt reso­noi koh­de­ryh­mä­si kans­sa. Tämän ymmär­tä­mi­nen vaa­tii jat­ku­vaa tes­taa­mis­ta ja ana­lyy­siä. Tes­taa eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja ja sisäl­tö­tyyp­pe­jä näh­däk­se­si, mikä toi­mii par­hai­ten. Seu­raa tar­kas­ti mai­nok­se­si suo­ri­tus­ky­kyä ja käy­tä saa­tua dataa kam­pan­joi­de­si optimointiin.

Strategia on avain menestykseen

Menes­tyk­se­käs Lin­ke­dIn-mai­non­ta alkaa huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lus­ta stra­te­gias­ta. Stra­te­gian tuli­si sisäl­tää sel­keät tavoit­teet, koh­de­ryh­män mää­rit­te­ly, bud­je­toin­ti, aika­tau­lu, sekä mai­non­nan sisäl­lön ja muo­to­jen valin­ta. Tär­ke­ää on myös ymmär­tää, miten Lin­ke­dIn-mai­non­ta istuu osak­si laa­jem­paa mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si. Lin­ke­dIn on erin­omai­nen alus­ta raken­ta­maan brän­di­tie­toi­suut­ta ja luo­maan koh­den­net­tua sisäl­töä, mut­ta sen tuli­si toi­mia yhdes­sä mui­den mark­ki­noin­ti­ka­na­vie­si kanssa.

Mittaa ja optimoi jatkuvasti

Lin­ke­dIn tar­jo­aa kat­ta­vat ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut, joi­den avul­la voit seu­ra­ta kam­pan­ja­si suo­ri­tus­ky­kyä reaa­lia­jas­sa. Tär­ke­ää on ymmär­tää, mit­kä mit­ta­rit ovat olen­nai­sia juu­ri sinun kam­pan­ja­si kan­nal­ta. Näi­tä voi­vat olla esi­mer­kik­si klik­kaus­pro­sent­ti (CTR), kon­ver­sio­as­te, sivus­tol­la vie­tet­ty aika tai vaik­ka­pa lii­dien laa­tu. Ana­ly­soi dataa sään­nöl­li­ses­ti ja tee tar­vit­taes­sa muu­tok­sia kam­pan­jaa­si. Tes­taa eri ele­ment­te­jä, kuten otsi­koi­ta, kuvia ja CTA:n (call to action) sana­muo­to­ja, jot­ta löy­dät tehok­kaim­mat yhdistelmät.

Luo sisältöä, joka puhuttelee kohderyhmääsi

Lin­ke­dIn-mai­non­nan yti­mes­sä on koh­de­ryh­mäl­le mer­ki­tyk­sel­li­sen sisäl­lön luo­mi­nen. Tämä voi olla ammat­ti­mai­ses­ti tuo­tet­tu­ja artik­ke­lei­ta, info­graa­fe­ja, videoi­ta tai webi­naa­re­ja. Muis­ta, että Lin­ke­dIn-käyt­tä­jät arvos­ta­vat asian­tun­te­vaa ja hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä. Tar­joa­mal­la arvoa koh­de­ryh­mäl­le­si raken­nat luot­ta­mus­ta ja asian­tun­ti­juut­ta, mikä voi joh­taa kor­keam­paan sitou­tu­mi­seen ja parem­piin tuloksiin.

Hyödynnä LinkedInin erikoisominaisuuksia

Lin­ke­dIn tar­jo­aa eri­lai­sia mai­nos­työ­ka­lu­ja ja -omi­nai­suuk­sia, jot­ka voi­vat aut­taa tavoit­ta­maan koh­de­ryh­mä­si entis­tä tehok­kaam­min. Esi­mer­kik­si InMail-mai­nok­set, jot­ka lähe­te­tään suo­raan käyt­tä­jien pos­ti­laa­ti­koi­hin, voi­vat olla teho­kas tapa saa­vut­taa kor­kea sitou­tu­mi­sas­te. Lin­ke­dIn-mai­nos­muo­dot, kuten spon­so­roi­tu sisäl­tö, dynaa­mi­set mai­nok­set ja teks­ti-mai­nok­set, tar­joa­vat moni­puo­li­sia tapo­ja vies­tin välittämiseen.

Kiireisen markkinointijohtajan tiivistelmä

Lin­ke­dIn-mai­non­ta tar­jo­aa Suo­mes­sa ainut­laa­tui­sia mah­dol­li­suu­ksia yri­tyk­sil­le, jot­ka ymmär­tä­vät sen vah­vuu­det ja rajoi­tuk­set. Tark­ka koh­den­nus ja spe­si­fien ammat­ti­lais­ryh­mien tavoit­ta­mi­nen teke­vät sii­tä arvok­kaan työ­ka­lun yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­mixis­sä. Ole kui­ten­kin tie­toi­nen kus­tan­nuk­sis­ta ja suun­nit­te­le kam­pan­ja­si huolellisesti.

Pyy­dä apua Kublalta!
Linkedin mainonta Suomessa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi