LinkedIn-markkinointiviestinnän suunnittelu 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän suunnittelu

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä pyr­kii vai­kut­ta­maan koh­de­ryh­män ajat­te­lu­ta­paan ja osto­käyt­täy­ty­mi­seen. Se pitää sisäl­lään mai­non­nan, myyn­ti­työn, tie­do­tus- ja suh­de­toi­min­nan sekä myyn­ni­ne­dis­tä­mi­sen. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä Lin­ke­dI­nis­sä on tehok­kain­ta sil­loin, kun haluat vai­kut­taa suo­raan yri­tys­ten johtohenkilöihin.

Näitä asioita käsittelemme tässä artikkelissa

Olet toden­nä­köi­ses­ti jo valin­nut Lin­ke­dI­nin kana­vak­se­si, ja nyt mie­tit, kuin­ka sinun kan­nat­tai­si läh­teä teke­mään mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää. Huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la voit kas­vat­taa orgaa­nis­ta eli ilmais­ta Lin­ke­dIn-näky­vyyt­tä­si, kun taas ilman suun­ni­tel­maa olet var­sin hei­koil­la jäil­lä sen suhteen.

Opit,

 • mikä on sisäl­tö­mark­ki­noin­nin roo­li 2020-luvulla,
 • mitä työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lyys mer­kit­see näky­vyy­den kasvattamisessa,
 • kuin­ka Lin­ke­dIn-näky­vyy­den kas­vat­ta­mis­ta läh­de­tään suun­nit­te­le­maan ja
 • mil­lä muul­la taval­la Lin­ke­dI­niä var­ten luo­dus­ta sisäl­lös­tä on hyötyä?

Olet­ko val­mis nap­paa­maan par­haat neu­vot itsel­le­si? Mahtavaa!

Miksi sisältömarkkinointi on tänä päivänä niin tärkeää?

Ei ole lain­kaan kau­kaa haet­tua sanoa, että laa­du­kas sisäl­tö on nyky­ään edel­ly­tys menes­ty­väl­le lii­ke­toi­min­nal­le. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kei­no tuo­da esil­le asian­tun­ti­juut­ta – kuka tahan­sa voi kir­joit­taa mai­nok­seen “kat­toa­lan ammat­ti­lai­nen”, kun taas todel­li­sen ammat­ti­tai­don tuo esil­le esi­mer­kik­si blo­gi­kir­joi­tus, jos­sa yrit­tä­jä antaa asiak­kaal­le ohjei­ta ja neu­vo­ja katon huoltoon.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on siis osa mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää. Sen tar­koi­tuk­se­na on antaa poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, jon­ka paris­sa hän halu­aa käyt­tää kal­li­sar­vois­ta aikaan­sa. Timant­ti­nen sisäl­tö vas­taa asiak­kaan kysy­myk­siin tuo­den rat­kai­sun hänen ongel­maan­sa. Esi­mer­kik­si hyväl­lä blo­gi­kir­joi­tuk­sel­la voit kas­vat­taa asian­tun­ti­ja­ku­vaa sekä paran­taa näky­vyyt­tä­si haku­ko­nees­sa, kun taas huo­no sisäl­tö ei menes­ty, vaik­ka kuin­ka oli­sit opti­moi­nut sen jol­le­kin tie­tyl­le hakusanalle.

Hyväs­tä Lin­ke­dIn-vies­tin­näs­tä on lisäk­si pal­jon hyö­tyä Lin­ke­dI­nin ulko­puo­lel­la – kun Lin­ke­dIn-kana­val­le tuo­te­taan sisäl­töä esi­mer­kik­si blo­gi­kir­joi­tus­ten muo­dos­sa, ovat blo­giar­tik­ke­lit hyö­dyk­si myös kehit­ty­vän SEO-näky­vyy­den (engl. Search Engi­ne Opti­miza­tion) kautta.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Työntekijät ovat yrityksen parhaita brändilähettiläitä

Yri­tyk­sen omil­la työn­te­ki­jöil­lä on mer­kit­tä­vän suu­ri roo­li sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa, Lin­ke­dIn-näky­vyy­den kehit­tä­mi­ses­sä sekä vies­tin­nän koh­den­ta­mi­ses­sa. Niin sanot­tu työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lyys on stra­te­gia, jos­sa yri­tyk­sen asian­tun­ti­ja omil­la kas­voil­laan tuo esiin ammat­ti­tai­to­aan ja sitä, että täs­sä yri­tyk­ses­sä todel­la tun­ne­taan tämä ala. Se on erit­täin teho­kas tapa kas­vat­taa yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-näky­vyyt­tä, sil­lä työn­te­ki­jät tun­te­vat omat ver­kos­ton­sa ja tie­tä­vät, mil­lai­nen vies­ti puhut­te­lee ver­kos­toon kuuluvia.

Yri­tys tun­tuu aina vie­raam­mal­ta asiak­kaal­le kuin hen­ki­lö, jol­la on per­soo­na. Ihmis­tä on hel­pom­pi lähes­tyä ja häneen samais­tua. Vaik­ka yri­tys kuin­ka koit­tai­si mai­nos­taa Lin­ke­dI­nis­sä, ei toi­vot­tu­ja tulok­sia vält­tä­mät­tä syn­ny. Ehkä­pä yri­tyk­sel­tä­si puut­tu­vat kai­va­tut kas­vot ja persoonat?

Vink­ki: Valit­se muu­ta­ma keu­la­ku­va yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­den jou­kos­ta sen sijaan, että antai­sit kynän käteen jokai­sel­le. Mie­ti, mil­lai­nen per­soo­na teh­tä­vään sopii ja mis­sä hän on eri­tyi­sen hyvä – omis­sa työ­teh­tä­vis­sään tai­ta­vaa Mat­tia, joka ei ole kos­kaan pidel­lyt kame­raa, ei kan­na­ta lait­taa kuvaa­maan video­ta, jos vaik­ka­pa Pek­ka sen osaa parem­min. Varaa tar­peek­si aikaa vali­tuil­le työn­te­ki­jöil­le sisäl­lön tuot­ta­mi­seen, sekä tue, kan­nus­ta ja ohjaa tar­peen mukaan koh­ti timant­tis­ta sisältöä.

Pohdi näitä asioista, kun haluat kehittää LinkedIn-näkyvyyttäsi

Kun suun­ni­tel­mis­sa on mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä Lin­ke­dI­nis­sä, on fik­sua pitää mie­les­sä lii­ke­toi­min­nan tavoit­teet. Koh­de­ryh­mien huo­lel­li­nen iden­ti­fioin­ti täs­sä vai­hees­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Pysäh­dy siis het­kek­si miet­ti­mään, mitä myyt ja kenel­le. Kun tie­dät, mil­lai­sel­le ihmi­sel­le sisäl­töä tuo­tat ja mitä hän sinul­ta odot­taa, osaat parem­min luo­da hänen aikan­sa arvois­ta sisältöä.

Poh­di myös sitä, kuin­ka tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den kate­ra­ken­ne kes­tää vies­tin­nän kehit­tä­mi­sen vaa­ti­mat inves­toin­nit, jot­ka pitä­vät sisäl­lään muun muas­sa työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lyy­den kulut – kuten työ­ajan sekä tar­vik­keet. Entä­pä miten yksit­täi­sen työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lään kehi­tys­tä seu­ra­taan, ja mil­lai­sel­la aika­tau­lul­la tulok­sia on mah­dol­lis­ta odottaa?

Rea­lis­ti­nen aika­tau­lu Lin­ke­dIn-näky­vyy­den kas­va­mi­sel­le voi­si olla puo­les­ta vuo­des­ta kah­teen vuo­teen. Se on tavan­omai­nen aika­vä­li, jon­ka Lin­ke­dI­nin-näky­vyy­den kehit­tä­mi­nen tuot­ta­val­le tasol­le vaa­tii. Suo­sit­te­lem­me siis mää­rit­te­le­mään jär­ke­vät mit­ta­rit sekä rea­lis­ti­sen aika­tau­lun. Ilman mit­ta­rei­ta tai aika­tau­lua hom­mas­ta puut­tuu tavoit­teel­li­suus, eikä tulok­siin vält­tä­mät­tä päästä.

Linkedin-näkyvyyden kasvattaminen vaatii kärsivällisyyttä

Lin­ke­dI­nis­sä eten­kin orgaa­nis­ta eli ilmais­ta näky­vyyt­tä on han­ka­la kas­vat­taa, sil­lä Lin­ke­dI­nin mak­sul­li­nen mai­non­ta on pitä­nyt peli­kent­tää ottees­saan jo useam­man vuo­den ajan. Menes­ty­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sä kui­ten­kin vaa­tii resurs­se­ja sekä ilmai­seen että mak­sul­li­seen näky­vyy­teen, eikä näin ollen kum­paa­kaan saa mis­sään nimes­sä unoh­taa. Lin­ke­dIn-näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­nen vaa­tii kot­ti­kär­ryl­li­sen ver­ran kärsivällisyyttä.

Tänä päi­vä­nä Lin­ke­dIn on B2B-yri­tyk­sil­le pal­ve­lu, jos­sa on suo­ras­taan pak­ko olla läs­nä. Aktii­vi­suus Lin­ke­dI­nis­sä rin­nas­te­taan lähes aktii­vi­suu­teen oikeas­sa elä­mäs­sä – jos yri­tys elää hil­jai­se­loa Link­ka­ris­sa, ei sitä vält­tä­mät­tä edes ole ole­mas­sa. Mikä­li tun­tuu, ettei aikaa tai osaa­mis­ta ole tar­peek­si, voit kysyä jee­siä meil­tä. Me Kublal­la autam­me sinua menes­ty­mään LinkedInissä!

Ota yhteyt­tä!
Markkinointiviestintä LinkedInissä
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy