Mikä on WCAG 2.1. eli verkkosisällön saavutettavuusohjeistus? 

Ei ole lain­kaan tuu­les­ta tem­mat­tua, että val­koi­sel­la taus­tal­la ole­tuk­se­na teks­tin väri on mus­ta. Kaik­ki ne asiat, jot­ka meis­tä monis­ta tun­tu­vat ainoas­taan jär­keen­käy­väl­tä suun­ni­te­lul­ta, ovat esi­mer­kik­si näkö- tai kuu­lo­vam­mai­sil­le ehto ver­kos­sa asioi­mi­sel­le. Tämän takia on ole­mas­sa WCAG 2.1 saavutettavuusohjeistus.

Verk­ko­si­vus­toa suun­ni­tel­taes­sa on otet­ta­va huo­mioon verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuus­oh­jeis­tus eli WCAG, jot­ta myös ne sadat tuhan­net suo­ma­lai­set, jot­ka elä­vät jon­kin vam­man tai rajoit­teen kans­sa, pys­ty­vät käyt­tä­mään verk­ko­pal­ve­lui­ta. On arvioi­tu, että pel­käs­tään Suo­mes­sa saa­vu­tet­ta­via verk­ko­pal­ve­lui­ta tar­vit­see yli mil­joo­na ihmistä.

Esi­mer­kik­si näkö­vam­mais­ten tai lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten jou­kos­sa on taa­tus­ti yri­tyk­se­si poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, jot­ka eivät voi asioi­da sivus­tol­la, joka ei nou­da­ta verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuus­oh­jeis­tus­ta. Voi olla, että asiak­kaal­ta­si on mur­tu­nut vaik­ka­pa käsi, jol­la hän käyt­tää pöy­tä­ko­neen hiir­tä. Mikä­li sivus­toa­si on vai­ke­aa tai jopa mah­do­ton­ta käyt­tää, kan­nat­taa ongel­ma­koh­dat kor­ja­ta välit­tö­mäs­ti – tar­vit­taes­sa me autam­me kyllä.

Mikä on WCAG 2.1. -ohjeistus?

WCAG (Web Con­tent Acces­si­bi­li­ty Gui­de­li­nes) on verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuus­oh­jeis­tus, jol­la pyri­tään hel­pot­ta­maan eri­lais­ten vam­mo­jen kans­sa elä­vien ihmis­ten verk­ko­si­vus­to­jen ja -pal­ve­lui­den käyt­töä. Tätä ohjeis­tus­ta päi­vi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti, sil­lä tavat ja lait­teet ver­kos­sa asioi­mi­seen muut­tu­vat jat­ku­vas­ti. Väliot­si­kon kysy­myk­seen yksin­ker­tai­ses­ti vas­ta­ten on WCAG 2.1. vii­mei­sin ver­sio verk­ko­si­säl­lön saavutettavuusohjeistuksesta.

Verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuus­oh­jeis­tus tekee verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vak­si niil­le, joil­la on esimerkiksi:

 • oppi­mis­vai­keuk­sia
 • lii­kun­ta­ra­joit­tei­ta
 • puhe­vam­mo­ja
 • valo­herk­kyyt­tä
 • sokeut­ta tai heikkonäköisyyttä
 • kuu­rout­ta tai huonokuuloisuutta

Tämän ohjeis­tuk­sen nou­dat­ta­mi­nen paran­taa verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja verk­ko­si­vu­jen käy­tet­tä­vyyt­tä tie­to­ko­neil­la, table­teil­la sekä mobiililaitteilla.

WCAG 2.1 -ohjeistuksen pääkategoriat

Verk­ko­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuus koos­tuu hyväs­tä tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta, sel­keäs­tä käyt­tö­liit­ty­mäs­tä sekä ymmär­ret­tä­väs­tä sisäl­lös­tä. Tutus­tum­me nyt WCAG 2.1 -ohjeis­tuk­sen nel­jään pää­ka­te­ko­ri­gaan, joi­ta nou­dat­ta­mal­la verk­ko­pal­ve­lus­ta on mah­dol­lis­ta raken­taa saa­vu­tet­ta­va ja help­po­käyt­töi­nen kai­ken­lai­sil­le kävi­jöil­le – sil­lä ei voi­da olet­taa, että sivus­ton kävi­jä näkee, kuu­lee tai kyke­nee toi­mi­maan normaalisti.

1. Havaittavuus

Suo­mes­sa on esi­mer­kik­si kym­me­niä tuhan­sia heik­ko­nä­köi­siä ihmi­siä, jot­ka tar­vit­se­vat avus­ta­via luku­lait­tei­ta sivus­tol­la ole­van infor­maa­tion havait­se­mi­seen. Havait­ta­vuus tar­koit­taa sitä, että sivus­ton ele­men­tit, kuten pai­nik­keet, kuvat, teks­tit ja lomak­keet ovat hel­pos­ti havait­ta­vis­sa eri tavoil­la. Voi­ko vaik­ka­pa kuu­lo­vam­mai­nen asia­kas kat­soa sivus­tol­le­si upo­te­tun esit­te­ly­vi­deon ilman ään­tä niin, että hän ymmär­tää videon viestin?

2. Hallittavuus

Täl­lä tar­koi­te­taan sivus­ton käyt­tö­liit­ty­män hal­lit­ta­vuut­ta. Jokai­sen toi­min­non on olta­va käy­tet­tä­vis­sä eri­lai­sil­la apu­vä­li­neil­lä, kuten esi­mer­kik­si ruu­dun­lu­kuoh­jel­mal­la – sokean on pääs­tä­vä pai­na­maan pai­ni­ket­ta yhtä hel­pos­ti kuin hen­ki­lön, jon­ka näkö­ais­ti on nor­maa­li. Toi­min­nois­ta kan­nat­taa teh­dä yksin­ker­tai­sia ja sel­kei­tä, jol­loin hal­lit­ta­vuus helpottuu.

3. Ymmärrettävyys

Häm­men­tyi­sit­kö, jos sivus­ton navi­gaa­tio oli­si­kin ylä­reu­nan sijaan ala­reu­nas­sa, jos­ta et edes osai­si etsiä sitä? Ymmär­ret­tä­vyy­del­lä tar­koi­te­taan sivus­ton loo­gis­ta toi­min­taa. Käyt­tä­jän tuli­si pys­tyä liik­ku­maan sivus­tol­la hel­pos­ti eri­lai­sia reit­te­jä pit­kin niin, että hän on aina tie­toi­nen sii­tä, mis­sä koh­taa sivus­toa on ja kuin­ka pää­see esi­mer­kik­si etusi­vul­le takaisin.

4. Toimintavarmuus

Toi­min­ta­var­muus tun­ne­taan myös ter­mi­nä luja­te­koi­suus. On tär­ke­ää, että kaik­ki sivus­ton toi­min­nat ovat yhteen­so­pi­via avus­ta­vien ohjel­mien kans­sa. Nämä kri­tee­rit täyt­ty­vät oikean­lai­sel­la koo­dauk­sel­la, sil­lä ainoas­taan vir­heet­tö­mät koo­din­pät­kät takaa­vat toi­min­ta­var­muu­den eri­lais­ten tek­no­lo­gioi­den kanssa.

WCAG 2.1. -ohjeistuksen onnistumiskriteerit (A, AA ja AAA)

Onnis­tu­mis­kri­tee­rit ker­to­vat, kuin­ka hyvin sivus­to­si on saa­vu­tet­ta­vis­sa. Osaa yri­tyk­sis­tä ja jär­jes­töis­tä kos­kee myös laki, jon­ka mukaan verk­ko­si­vus­ton saa­vu­tet­ta­vuu­den on olta­va vähin­tään WCAG 2.1 -ohjeis­tuk­sen AA-tason eli kes­ki­ta­son mukai­nen. Käy­dään nyt yhdes­sä läpi nämä kol­me onnis­tu­mis­kri­tee­riä, joi­ta aiem­min myös prio­ri­tee­teik­si kutsuttiin.

A (minimitaso)

A-tason sivus­to ei pal­ve­le kaik­kia käyt­tä­jiä. Mikä­li sivus­to on tasol­taan A, voi siel­lä asioi­des­saan esi­mer­kik­si lii­kun­ta­ra­joit­tei­nen hen­ki­lö vahin­gos­sa suo­rit­taa toi­min­non, kuten pois­taa jon­kin asian, vaik­ka hän ei oli­si halun­nut sitä toi­min­toa tehdä.

AA (keskitaso)

AA-tason sivus­to pal­ve­lee suu­rin­ta osaa käyt­tä­jis­tä. Mikä­li sivus­to on tasol­taan AA, huo­mioi se muun muas­sa teks­tin koon luet­ta­vuu­den ja ymmär­ret­tä­vyy­den kan­nal­ta sekä esi­mer­kik­si lomak­keen kent­tien erot­tu­mi­sen taus­tas­ta tar­peek­si hyvin.

AAA (paras taso)

AAA-tason sivus­to pal­ve­lee lähes jokais­ta käyt­tä­jää. Mikä­li sivus­to on tasol­taan AAA, huo­mioi se kat­ta­vas­ti kai­ken­lai­set tar­peet. Kävi­jää esi­mer­kik­si varoi­te­taan sil­loin, kun täy­te­tyt tie­dot katoa­vat esi­mer­kik­si tie­tyn ajan kuluttua.

Siteimprove, ja muut saavutettavuuden arviointityökalut

Vaik­ka sivus­to näyt­täi­si sil­min­näh­den hyväl­tä, kan­nat­taa verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuus tar­kas­taa sii­hen suun­ni­tel­lul­la työ­ka­lul­la. Saa­vu­tet­ta­vuu­den arvioin­ti­työ­ka­lut hel­pot­ta­vat sivus­ton vie­mis­tä AA- ja AAA-tasol­le, jot­ka teke­vät sivus­ton käyt­tä­mi­ses­tä miellyttävää.

Me Kublal­la suo­sit­te­lem­me työ­ka­lua nimel­tä Siteim­pro­ve. Se nimen­sä mukai­ses­ti aut­taa sinua kehit­tä­mään sivus­toa­si parem­mak­si. Kysei­sen työ­ka­lun avul­la voit tar­jo­ta kai­kil­le saa­vu­tet­ta­van brän­di­ko­ke­muk­sen sekä luo­da vir­hee­tön­tä ja luo­tet­ta­vaa sisäl­töä sivus­to­si jokai­sel­le kävi­jäl­le kykyi­hin katsomatta.

Siteim­pro­ve on mie­les­täm­me kai­kis­ta toi­mi­vin koko­nai­suus sivus­ton saa­vu­tet­ta­vuu­den kehit­tä­mi­seen, mut­ta mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja toki on:

 • AChec­ker
 • axe Tools
 • Google Light­house
 • Web Acces­si­bi­li­ty Eva­lu­tion Tool

Verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuut­ta voi tes­ta­ta myös itse. Kokei­le käyt­tää ruu­dun­lu­kuoh­jel­maa, tar­kis­ta sivus­ton saa­vu­tet­ta­vuus eri­lai­sil­la pää­te­lait­teil­la, selai­mil­la sekä selain­ver­sioil­la ja mus­ta­val­koi­se­na otta­mal­la pois verk­ko­se­lai­men värit. Sivus­ton kehit­tä­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, kun kat­se­let sivus­toa esi­mer­kik­si näkö­vam­mai­sen silmin.

Vink­ki: Vaik­ka saa­vu­tet­ta­vuu­den arvioin­ti­työ­ka­lut ovat tär­keäs­sä ase­mas­sa, on fik­sua käyt­tää saa­vu­tet­ta­vuu­den arvioin­tiin myös ihmis­tä. Tee siis alkuun arvioin­ti sii­hen tar­koi­te­tul­la työ­ka­lul­la, pyy­dä käyt­tö­ko­ke­mus­ta sit­ten esi­mer­kik­si huo­no­nä­köi­sel­tä hen­ki­löl­tä, tee muu­tok­set ja tar­kis­ta saa­vu­tet­ta­vuus vie­lä ker­ran arviointityökalulla.

Saavutettavuus vaikuttaa kokonaisvaltaiseen käyttömukavuuteen

Kun pai­nik­keis­ta on help­po kli­ka­ta, sivus­to on loo­gi­nen ja teks­ti sel­ke­ää, tun­tuu verk­ko­si­vuil­la tai -kau­pas­sa asioin­ti muka­vam­mal­ta, oli kävi­jäl­lä sit­ten vam­ma tai ei. Saa­vu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen vai­kut­taa usein myös sivus­ton koko­nais­val­tai­seen käyt­tö­mu­ka­vuu­teen, mikä puo­les­taan näkyy tyy­ty­väi­si­nä asiakkaina.

Saavutettavat verkkosivut ammattilaisen tekemänä

Verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuus­oh­jeis­tus on laa­dit­tu syys­tä. Mikä­li koet, että tasa-arvo ja oikeu­den­mu­kai­suus ovat yri­tyk­sel­le­si tär­kei­tä arvo­ja, etkä halua raja­ta verk­ko­pal­ve­lusi ulko­puo­lel­le sato­ja tuhan­sia suo­ma­lai­sia, kan­nat­taa verk­ko­si­vus­ton saa­vu­tet­ta­vuu­teen kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta. Meil­tä saat tar­vit­taes­sa ammat­ti­tai­dol­la teh­dyt saa­vu­tet­ta­vat verk­ko­si­vut, jois­sa jokai­nen tär­keä yksi­tyis­koh­ta on huomioitu.

Ota yhteyt­tä!
WCAG 2.1 saavutettavuusohjeistus.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy