Missä ne verkkokävijät viipyvät? 

Raken­sit­ko uuden verk­ko­si­vus­ton ja jäit toi­veik­kaa­na odot­ta­maan kävi­jöi­tä ja siel­tä tule­vaa kaup­paa? Ja odo­tus jatkuu…

Verk­ko­si­vus­tol­le saa­daan kävi­jöi­tä kol­men eri rei­tin kautta:

  • mak­se­tun mai­non­nan avulla
  • hou­kut­te­le­mal­la yri­tyk­sen asia­kas­kun­ta vierailulle
  • huo­leh­ti­mal­la sivus­ton näky­vyy­des­tä hakukoneissa.

Haku­ko­ne­nä­ky­vyys on ilmai­nen kei­no saa­da kävi­jöi­tä sivus­tol­le. Ilman töi­tä tämä ei kui­ten­kaan tapah­du, vaan verk­ko­si­vus­ton on olta­va sisäl­löl­tään asia­kas­kun­taa pal­ve­le­vaa. Hel­po­tat sivus­to­si löy­ty­mis­tä Googles­sa teke­mäl­lä haku­ko­neop­ti­moin­tia, joka tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sivus­ton sisäl­lön kehit­tä­mis­tä asiak­kai­ta pal­ve­le­vam­paan suuntaan.

Kuin­ka sit­ten luo­da sisäl­töä, joka pal­ve­lee asia­kas­kun­taa? Hyväk­si havait­tu kei­no on astua asiak­kaan ase­maan ja poh­tia mitä tie­toa hän etsii vaik­ka­pa Googles­ta. Kat­ta­vam­pi avain­sa­na­tut­ki­mus voi olla pai­kal­laan, jos sivus­to­si on laa­ja ja haluat var­mis­taa sisäl­lön toimivuuden.

Tämän jäl­keen jon­kun kir­joi­tus­tai­toi­sen on tuo­tet­ta­va sisäl­töä, joka vas­taa tie­don­tar­pee­seen. Voim­me aut­taa löy­tä­mään kump­pa­nin, joka aut­taa sisällöntuotannossa.

Vii­mei­nen kom­pas­tus­ki­vi voi olla sivus­ton tek­ni­set omi­nai­suu­det, jot­ka hei­ken­tä­vät sivus­toa haku­ko­nei­den sil­mis­sä. Tek­ni­seen tar­kas­tuk­seen on onnek­si ole­mas­sa työ­ka­lu­ja, joil­la voit hel­pos­ti sel­vit­tää mah­dol­li­set ongelmakohdat.

Kiin­nos­taa­ko sinua tie­tää yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton nyky­ti­lan­ne? Tilaa säh­kö­pos­tii­si veloi­tuk­se­ton SEO-audi­toin­ti alta!

Verkkosivusto
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi