Data yritykselle

Mutulla vai datalla?

Kum­paan kou­lu­kun­taan kuu­lut: teet­kö pää­tök­set intui­tion poh­jal­ta, luot­taen omaan koke­muk­see­si ja sii­hen mikä tun­tuu hyväl­tä vat­san poh­jas­sa? Vai tui­jo­tat­ko exce­liä etsien siel­tä syvem­piä insigh­te­ja, jot­ka rat­kai­se­vat pää­tök­sen suun­nan?

Valin­ta ei vält­tä­mät­tä ole näin yksioi­koi­nen. Väi­tän, että näen­näi­ses­ti data­voit­toi­ses­sa digi­mark­ki­noin­nis­sa tar­vi­taan molem­pia lähes­ty­mi­siä. Itse asias­sa myös Google koros­taa nykyi­sin teko­ä­ly­poh­jais­ten mai­non­na­na­lus­to­jen tuo­maa hyö­tyä nime­no­maan luo­val­le puo­lel­le.

Usein mai­non­taa käyn­nis­täes­sä tar­vit­sem­me jon­kin­lai­sen mutu­poh­jai­sen alku­hy­po­tee­sin, jon­ka perus­teel­la luom­me tavoit­teet ja arviot käy­tet­tä­vis­tä bud­je­teis­ta & saa­vu­tet­ta­vis­ta tulok­sis­ta. Star­tis­sa mutu on erin­omai­nen työ­ka­lu.

Mutu on arvos­saan myös tul­kit­taes­sa mai­non­nan raport­te­ja ja verk­ko­si­vus­ton ana­ly­tiik­kaa. Kaik­ki, mikä näyt­tää taval­li­ses­ta poik­kea­val­ta ja herät­tää mie­len­kiin­non, on kut­su tut­ki­maan tar­kem­min. Lopul­ta kerä­tys­tä tie­dos­ta saat­taa­kin löy­tyä hie­no­ja oival­luk­sia, jot­ka mää­rit­tä­vät mai­non­nan suun­nan hyvin­kin isos­ti uusik­si.

Toi­saal­ta arkiop­ti­moin­tia kan­nat­taa teh­dä dataoh­jau­tu­vas­ti. Oma lem­pi­mai­nok­se­si ei vält­tä­mät­tä toi­mi­kaan yhtä hyvin kuin nopeas­ti rää­päis­ty C-mai­nos­ver­sio, joka hei­tet­tiin jouk­koon lähin­nä satun­nais­ta kom­men­toi­jaa miel­lyt­tä­mään. Nyt se keh­ve­li sit­ten toi­mii­kin kaik­kein par­hai­ten!

Myös mai­nos­bud­jet­te­ja täy­tyi­si muok­kail­la dataoh­jau­tu­vas­ti, ei ”mus­ta tun­tuu” -mene­tel­mäl­lä. Jos asiak­kaat ovat osto­housut jalas­sa iltai­sin, ei mai­nok­sia kan­na­ta pakot­taa näky­mään vain aamui­sin.

Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje