Kublan tiimi

Uskallatko maistua erilaiselta

Tee 5 minuu­tin har­joi­tus: mene Googleen ja etsi toi­mia­la­si pal­ve­lua kuin asia­kas ilman ennak­ko­tie­toa tar­jol­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta. Mil­lai­sia mai­nok­sia näet? Mitä verk­ko­si­vus­toil­la ker­ro­taan? Eroa­vat­ko pal­ve­lut nii­den perus­teel­la toi­sis­taan vai ker­to­vat­ko ne tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta, jot­ka näyt­tä­vät, kuu­los­ta­vat ja mais­tu­vat saman­lai­sil­ta?

Tee nyt toi­nen 5 minuu­tin har­joi­tus: Mitä kukaan ei ker­to­nut mai­nok­sis­sa ja verk­ko­si­vus­tol­laan mut­ta joka on asiak­kail­le­si tois­tu­va kipu­pis­te? Toden­nä­köi­ses­ti kysees­sä on jokin hyvin tyl­sä asia, tai sit­ten jotain hitusen noloa, mis­tä asiak­kaa­si eivät vält­tä­mät­tä edes keh­taa ker­toa. Tai ker­to­vat sii­tä punas­tel­len kuin lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la.

Asiak­kaan kipu­pis­te on vies­tin­nän ja hin­noit­te­lun vipu­pis­te, jol­la voit pon­nis­taa kes­kin­ker­tai­suu­des­ta ala­si kirk­kaa­seen kär­keen.

Tun­nis­ta ensin osta­mi­sen oikeat syyt. Ei siis syi­tä, joi­ta asiak­kaa­si sinul­le auliis­ti ker­to­vat, vaan mitä löy­dät kai­ve­le­mal­la mui­ta reit­te­jä pit­kin. Mut­ta kuin­ka sit­ten löy­tää tie­toa asiak­kai­den miet­teis­tä, jos he eivät itse halua tai edes osaa niis­tä ker­toa? Voit lukea tääl­lä lisää hakusa­na- ja kil­pai­li­ja­kar­toi­tuk­ses­tam­me, joka toi­mii erin­omai­se­na työ­ka­lu­na porau­tua asiak­kai­de­si miel­ten syö­ve­rei­hin.

Tämän jäl­keen kir­kas­ta vies­ti­si muo­toon, joka puhut­te­lee asia­kas­ta. Täs­sä mak­set­tu mai­non­ta on teho­kas kei­no nope­aan vies­ti­kul­mien tes­taa­mi­seen. Pys­tyt kont­rol­loi­dus­sa ympä­ris­tös­sä volyy­mia sää­del­len mää­rit­tä­mään tes­tat­ta­vat vies­ti­va­ri­aa­tiot ja saa­maan kovaa dataa sii­tä, mit­kä niis­tä toi­mi­vat par­hai­ten. Nämä vies­tit on sit­ten mah­dol­lis­ta vie­dä sivus­tol­le­si kir­kas­ta­maan tuot­tee­si kovin­ta kil­pai­lu­kär­keä. Mis­sä tätä voi mm. hyö­dyn­tää? Tari­na ker­too mai­nos­tes­taus­ta käy­te­tyn jopa New York Time­sin best sel­ler -kir­jan otsi­kon tes­tauk­seen.

Tes­taus­bud­jet­ti oli 100 dol­la­rin luokkaa.Tärkein kysy­mys onkin se, mitä tes­ta­taan. Ole siis yhteyk­sis­sä avain­sa­na­tut­ki­muk­seen liit­tyen ja mää­ri­te­tään yhdes­sä ensin kysy­mys. Vas­tauk­sia löy­tyy var­mas­ti.

Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje