Facebook mainonta myynnin kanavana 

Face­book mai­non­ta jat­kaa vah­vas­ti suo­sion­sa kas­vua vuo­si vuo­del­ta suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kes­kuu­des­sa. Face­book mai­non­nal­la tar­koi­te­taan mak­set­tua mai­non­taa Face­boo­kis­sa mut­ta tämän lisäk­si yri­tyk­set ovat akti­voi­tu­neet vah­vas­ti myös ilmais­ten jul­kai­sui­den eli pos­taus­ten teke­mi­ses­sä. Täs­sä artik­ke­lis­sa kui­ten­kin kes­ki­ty­tään sii­hen miten mak­set­tu Face­book mai­non­ta voi tuo­da sinun­kin yri­tyk­sel­le­si lisäe­tua jat­ku­vas­ti kove­ne­vas­sa markkinassa.

Kannattaako Facebook mainonta?

Face­book mai­non­ta ja sen teho voi­daan toden­taa onnek­si digi­mark­ki­noin­nis­sa dataan poh­jau­tuen ana­ly­tii­kan avul­la. Voi­daan siis suo­raan tar­kis­taa “kan­nat­taa­ko Face­book mai­non­ta”. Mai­non­nan kan­nat­ta­vuu­del­le voi­daan mää­ri­tel­lä mon­ta eri pis­tet­tä tar­kas­te­lul­le ja toki kai­kil­le suo­si­tuin vaih­toeh­to oli­si Face­boo­kin tuo­ma suo­ra myyn­ti yri­tyk­sel­le­si. On kui­ten­kin hyvä muis­taa että vain har­val­la yri­tyk­sel­lä on verk­ko­kaup­pa ja ilman verk­ko­kaup­paa ei voi­da suo­raan toden­taa mai­non­nan tuo­maa väli­tön­tä myyn­tiä vaan mei­dän on tut­kit­ta­va yhdes­sä mai­non­nan tuot­ta­vuu­den mit­ta­rei­ta ennen suo­raa kaup­paa. Näi­tä mit­ta­rei­ta voi­vat olla esimerkiksi:

Kuinka moni näki mainoksen

  • Kuin­ka moni mai­nok­sen näh­nyt siir­tyi yri­tyk­se­si kotisivuille
  • Kuin­ka pal­jon meil­le mak­soi koti­si­vuil­le siir­ty­nyt asiakas
  • Kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä siir­tyi kotisivuille

Näil­lä yllä ole­vil­la luvuil­la voi­daan ver­ra­ta eri kana­vien tuot­ta­vuut­ta kes­ke­nään. Voi­daan esi­mer­kik­si miet­tiä onko Googlen hakusa­na­mai­non­ta yri­tyk­sel­le­si kan­nat­ta­vam­paa kuin Face­book mai­non­ta? Ilman näi­den asioi­den mit­taa­mis­ta ana­ly­tii­kan avul­la on lähes mah­do­ton sanoa onko koko­nai­suu­te­na Face­book mai­non­ta kan­nat­ta­vam­paa yri­tyk­sel­le­si kuin jokin toi­nen kanava.

Alla on yhden asiak­kaam­me Google Ads hakusa­na­mai­non­nan rapor­tis­ta kuva. Kuvas­ta näh­dään että 2020 vuo­den hei­nä­kuus­sa yksi “klik­kaus” eli verk­ko­si­vus­tol­le saa­tu poten­ti­aa­li­nen asia­kas on mak­sa­nut Googles­ta 0,28 euroa.

Facebook mainonta ads raportti

Alla on saman asiak­kaam­me Face­book mai­non­ta -rapor­tis­ta kuva. Kuvas­ta näh­dään että 2020 vuo­den hei­nä­kuus­sa yksi verk­ko­si­vus­tol­le saa­tu poten­ti­aa­li­nen asia­kas on mak­sa­nut Face­book mai­non­nal­la 0,16 euroa.

Facebook mainonta raportti

Kum­paa mai­non­taa sinä teki­sit yri­tyk­sel­le­si mikä­li Googlen hakusa­na­mai­non­nal­la saa­tu kävi­jä koti­si­vuil­le­si mak­saa 0,28 euroa mut­ta Face­book mai­non­nal­la saa­tu kävi­jä mak­saa vain 0,16 euroa?

Edel­lä ole­vas­sa mal­lis­sa kysees­sä on kulut­ta­jil­la pal­ve­lui­taan myy­vä yri­tys mut­ta koke­mus­tem­me mukaan myös B2B-myyn­tiä teke­vä yri­tys voi hyvin­kin saa­da edul­li­sem­paa lii­ken­net­tä somes­ta. (Lue: B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa) Eli hyvin useal­le asiak­kaal­lem­me Face­book mai­non­ta kan­nat­taa ja tuo sijoi­te­tut eurot monin­ker­tai­si­na takai­sin toteu­tu­nei­na yhtey­den­ot­toi­na, lii­dei­nä ja kauppoina.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook mainonta ja dynaaminen mainos - mikä se on?

Mitä on dynaa­mi­nen mai­non­ta Face­book mai­non­nas­sa? Face­book mai­non­ta pys­tyy hyö­dyn­tä­mään niin sanot­tua teko­ä­lyä tänä päi­vä­nä mai­non­nas­saan ja dynaa­mi­nen mai­non­ta perus­tuu juu­ri mel­ko uuteen omi­nai­suu­teen. Täl­lä mai­non­nan taval­la Face­book suo­sit­te­lee sinul­le juu­ri nii­tä tuot­tei­ta joi­ta olet esi­mer­kik­si len­to­yh­tiön sivuil­la selail­lut edel­li­si­nä päi­vi­nä. Esi­mer­kik­si len­to­yh­tiön sivuil­la vaih­toeh­to­ja on tuhan­sia läh­tö­maas­ta, päi­väs­tä ja koh­de­maas­ta riip­puen. Kukaan ei kui­ten­kaan ole teh­nyt tuhan­sia mai­nok­sia Face­boo­kiin vaan dynaa­mi­nen mai­non­ta raken­taa auto­maat­ti­ses­ti mai­nok­set vas­taa­maan juu­ri nii­tä len­to­ja joi­ta olet vii­mek­si ollut selai­le­mas­sa len­to­yh­tiön sivustolla. 

Dynaa­mis­ta mai­non­taa voi­daan käyt­tää siis kai­kis­sa verk­ko­kau­pois­sa koh­dis­ta­maan mai­non­ta niil­le asiak­kail­le jot­ka ovat olleet verk­ko­si­vuil­la selaa­mas­sa tuot­tei­ta mut­ta ovat kui­ten­kin jät­tä­neet ostok­sen­sa kes­ken. Dynaa­mis­ta mai­nos­muo­toa voi­daan käyt­tää tämän lisäk­si kai­kil­la koti­si­vuil­la joil­la on ole­mas­sa “tuo­te­lis­taus/-luet­te­lo” vaik­ka sivuil­ta ei mitään voi­si­kaan ostaa. Tuo­te­lis­tauk­sia käy­te­tään tänä päi­vä­nä eri­tyi­sen pal­jon verk­ko­si­vu­jen raken­tees­sa kos­ka sil­lä voi­daan nos­taa hel­pos­ti esil­le eri­lai­sia pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta sekä näi­hin liit­ty­viä tuotekuvauksia.

Dynaa­mi­set mai­nok­set voi­daan aset­taa näky­mään esi­mer­kik­si Face­boo­kin aika­ja­nal­la, oikean lai­dan mai­nok­sis­sa (vain tie­to­ko­neen selai­mes­sa), Face­boo­kin mes­sen­ge­ris­sä, Ins­ta­gra­mis­sa ja esi­mer­kik­si Audience Networ­kis­sa joka sisäl­tää käy­tän­nös­sä suu­ren osan mat­ka­pu­he­lin­ten apli­kaa­tiois­ta. Saat siis todel­la hyvän kat­ta­vuu­den dynaa­mi­sil­la mai­nok­sil­la mikä­li yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la on käy­tös­sä “tuo­te­lis­taus”.

Kuinka usein Facebook mainos kannattaa päivittää?

Face­book mai­non­ta ja sen tuot­ta­vuus sel­vi­ää rapor­teis­ta ja onkin äärim­mäi­sen tär­ke­ää seu­ra­ta vähin­tään kuu­kausit­tain mut­ta mie­lui­ten päi­vä­ta­sol­la mai­non­nan tuot­ta­vuut­ta. Näin mai­nok­sia voi­daan opti­moi­da ja kes­keyt­tää kan­nat­ta­mat­to­mat mai­nok­set ennen kuin suu­ri osa bud­je­tis­ta on kulu­nut huo­nos­ti toi­mi­vaa mai­nok­seen. Osa mai­nok­sis­ta toi­mii yllät­tä­vän­kin hyvin ja näis­sä tapauk­sis­sa mai­nos­ta ei kan­na­ta vält­tä­mät­tä päi­vit­tää usei­siin kuu­kausiin tai vält­tä­mät­tä edes vuo­siin. Mai­nos ei “kulu puh­ki” eli näy lii­an mon­taa ker­taa samal­le ylei­söl­le mikä­li koh­de­ryh­mä on mää­ri­tel­ty tar­kas­ti ja tämän lisäk­si voi­daan esi­mer­kik­si mää­ri­tel­lä että mai­nos saa näkyä samal­le hen­ki­löl­le vain ja ainoas­taan yhden kerran. 

Mai­nos­han ei van­he­ne mikä­li aihe on ajan­koh­tai­nen pidem­män aikaa ja kuva­ma­te­ri­aa­li mai­nok­seen on myös valit­tu niin ettei kuvas­sa komei­le lumi­ki­nos tai vas­taa­va vuo­den­ai­kaan sidot­tu ilmen­ty­mä. Sum­ma sum­ma­rum - mikä­li mai­nok­sel­la saa­daan lois­ta­vaa tulos­ta niin sitä ei kan­nat­ta yleen­sä päi­vit­tää kos­ka näin voi­daan menet­tää lois­ta­va tulos mut­ta mai­nok­ses­ta kan­nat­taa teh­dä uusia ver­sioi­ta ja tar­kis­taa saa­daan­ko myös näil­lä uusil­la mai­nok­sil­la sama tulos tai jopa parem­paa tulosta.

Miten Facebook mainontaa kannattaa seurata?

Face­book mai­non­taa kan­nat­taa seu­ra­ta lähes päi­vit­täin mut­ta vähin­tään vii­koit­tain. Muus­sa tapauk­ses­sa on mah­dol­lis­ta menet­tää mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia huo­nos­ti toi­mi­vaan mai­nok­seen. Jat­ku­va tes­taa­mi­nen ja uusien mai­nos­ten luo­mi­nen on kai­kes­sa digi­mark­ki­noin­nis­sa yksi tär­keim­mis­tä tulok­sel­li­sen mai­non­nan kivi­ja­lois­ta. Mai­nos­ten seu­ran­nan lisäk­si on tär­ke­ää luo­da usei­ta eri koh­de­ryh­miä mai­nok­sil­le­si ja mikä­li osa mää­ri­tel­lyis­tä koh­de­ryh­mis­tä ei saa­vu­ta halut­tua lop­pu­tu­los­ta niin saman mai­nok­sen sisäl­lä kan­nat­taa sul­kea pois huo­nom­min toi­mi­via koh­de­ryh­miä. Näin pidät huo­len että yri­tyk­se­si saa mah­dol­li­sim­man hyvän tulok­sen Face­book mainonnasta.

Kannattaako Facebook mainonnan mediabudjettia kasvattaa?

Mikä­li seu­raat jat­ku­vas­ti miten Face­book mai­non­ta toi­mii ja mit­taat tar­kas­ti tulok­sia esi­mer­kik­si Swy­do-työ­ka­lul­la niin saat sel­vil­le rapor­teis­ta hyvin yksin­ker­tai­ses­ti onko Face­book mai­non­ta kan­nat­ta­vaa ja kan­nat­taa­ko media­bud­jet­tia kas­vat­taa. Lisäk­si on hyvä ver­ra­ta Face­book mai­non­taa mui­hin kana­viin kuten esi­mer­kik­si Google mai­non­taan mikä­li yri­tyk­se­si käy­tös­sä on useam­pia­kin digi­mark­ki­noin­nin kei­no­ja. Mikä­li huo­maat saa­va­si edul­li­sem­min lii­ken­net­tä ja yhtey­den­ot­to­ja Face­boo­kis­ta kuin Google-mai­non­nas­ta niin sil­loin kan­nat­taa siir­tää bud­jet­tia enem­män Face­boo­kin puo­lel­le. Mikä­li taas saat hyvää tuot­toa kum­mas­ta­kin kana­vas­ta niin suo­si­tuk­sem­me on nos­taa media­bud­jet­tia ja pie­nen­tää esi­mer­kik­si perin­teis­ten kana­vien mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia mah­dol­li­ses­ti (mes­sut, print­ti­mai­non­ta, yms).

Miten saat Facebook mainonnan toimimaan?

Mikä­li vie­lä mie­tit miten Face­book mai­non­ta voi­si tuo­da sinun­kin yri­tyk­sel­le­si lisää myyn­tiä niin ota yhteyt­tä nyt ja mie­ti­tään asi­aa yhdes­sä esi­mer­kik­si etäpalaverissa!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy