Digimarkkinointi B2B-maailmassa: Kuinka tavoittaa oikea kohderyhmä 

Digi­mark­ki­noin­ti on mul­lis­ta­nut tapam­me teh­dä lii­ke­toi­min­taa, ja eri­tyi­ses­ti B2B-sek­to­ril­la sen mer­ki­tys koros­tuu. Kun tuot­teet ja pal­ve­lut myy­dään yri­tyk­sil­le, tar­vi­taan eri­lais­ta lähes­ty­mis­ta­paa kuin kulut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa. Täs­sä blo­gis­sa sukel­lam­me syvem­mäl­le B2B-digi­mark­ki­noin­nin maa­il­maan ja sii­hen, miten yri­tyk­set voi­vat tavoit­taa oikean kohderyhmänsä.

1. Kohderyhmän tunnistaminen

B2B-myyn­tiin kes­kit­ty­vien yri­tys­ten on ensi­si­jai­ses­ti ymmär­ret­tä­vä, kenel­le hei­dän tuot­teen­sa tai pal­ve­lun­sa on tar­koi­tet­tu. Onko kysees­sä suu­ret kor­po­raa­tiot, kes­ki­suu­ret yri­tyk­set vai star­tu­pit? Vai koh­dis­tuu­ko myyn­ti tiet­tyyn toi­mia­laan? Kun koh­de­ryh­mä on mää­ri­tel­ty, mark­ki­noin­ti voi­daan koh­dis­taa entis­tä tehokkaammin.

2. Sisältöstrategia

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kes­kei­nen osa B2B-digi­mark­ki­noin­tia. Artik­ke­lit, videot, podcas­tit ja webi­naa­rit ovat vain muu­ta­mia esi­merk­ke­jä sii­tä, miten yri­tyk­set voi­vat tar­jo­ta arvo­kas­ta sisäl­töä koh­de­ryh­mäl­leen. Täl­lai­sen sisäl­lön avul­la yri­tyk­set voi­vat raken­taa luot­ta­mus­ta ja asian­tun­ti­juut­ta sekä ohja­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta myyn­ti­put­ken läpi.

3. Sosiaalisen median hyödyntäminen

Vaik­ka Lin­ke­dIn on usein ensim­mäi­nen valin­ta B2B-mark­ki­noin­nis­sa, myös muil­la alus­toil­la, kuten Face­boo­kil­la, Twit­te­ril­lä ja Ins­ta­gra­mil­la, on paik­kan­sa. Tär­kein­tä on ymmär­tää, mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat viet­tä­vät aikaan­sa ja koh­dis­taa mark­ki­noin­ti­pon­nis­te­lut sinne.

Kiin­nos­taa­ko digi­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä nettimainonnasta?

Lue tarkemmin palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Hakukoneoptimointi (SEO) ja maksettu mainonta (SEM)

Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas etsii rat­kai­sua ongel­maan­sa, hän saat­taa kään­tyä haku­ko­nei­den puo­leen. SEO:n avul­la yri­tyk­set voi­vat var­mis­taa, että hei­dän verk­ko­si­vun­sa näky­vät näis­sä hauis­sa mah­dol­li­sim­man kor­keal­la. Mak­set­tu mai­non­ta, kuten Google Ads, puo­les­taan tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den näkyä tär­keis­sä haku­tu­lok­sis­sa heti.

5. Sähköpostimarkkinointi

Vaik­ka säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia on käy­tet­ty vuo­si­kym­me­niä, se on edel­leen yksi tehok­kaim­mis­ta tavois­ta tavoit­taa B2B-koh­de­ryh­mä. Sään­nöl­li­set uutis­kir­jeet, tuo­te­lan­see­rauk­set ja webi­naa­ri­kut­sut voi­vat pitää yri­tyk­se­si mie­len pääl­lä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den keskuudessa.

6. Analysointi ja optimointi

Kuten kai­kes­sa mark­ki­noin­nis­sa, myös B2B-digi­mark­ki­noin­nis­sa mit­taa­mi­nen on avai­na­se­mas­sa. Ana­ly­tii­kan avul­la voit ymmär­tää, mit­kä kam­pan­jat toi­mi­vat ja mit­kä eivät, ja teh­dä tar­vit­ta­vat muu­tok­set strategiassasi.

Yhteenveto

B2B-digi­mark­ki­noin­ti on jat­ku­vas­ti muut­tu­va kent­tä, jos­sa menes­tys vaa­tii oikean koh­de­ryh­män tun­nis­ta­mis­ta, laa­duk­kaan sisäl­lön tuot­ta­mis­ta ja jat­ku­vaa ana­ly­soin­tia. Kun nämä ele­men­tit yhdis­te­tään oikein, yri­tyk­set voi­vat raken­taa vah­van digi­taa­li­sen läs­nä­olon ja tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tehok­kaas­ti. Oli yri­tyk­se­si sit­ten suu­ri tai pie­ni, digi­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kas­vuun ja menes­tyk­seen B2B-sektorilla.

Pyy­dä apua Kublalta!
Display-mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Johtaja - Annathan markkinointipäättäjällesi mahdollisuuden loistaa!
 • Joh­ta­ja - Annat­han mark­ki­noin­ti­päät­tä­jäl­le­si mah­dol­li­suu­den loistaa!
 • Käyn päi­vit­täin kes­kus­te­lu­ja PK-yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­päät­tä­jien kans­sa ja lii­an usein vas­taan tulee tilan­ne, jos­sa yri­tyk­sel­lä oli­si… Jat­ka lukemista
 • Parhaat vinkit sosiaalisen median mainonnan asiantuntijoilta
 • Par­haat vin­kit sosi­aa­li­sen median mai­non­nan asiantuntijoilta
 • Sosi­aa­li­nen media on vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, ja sen tuli­si olla osa jokai­sen digi­mark­ki­noin­nin paris­sa… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi