Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten pie­ny­ri­tyk­se­si hyö­tyy some­mark­ki­noin­nin ulkoistamisesta?

Miten pie­ny­ri­tyk­se­si hyö­tyy some­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­ses­ta? Tämä on kysy­mys, jota pie­ny­riys voi miet­tiä teh­des­sään mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maan­sa. Saa­tat jo toi­mia rajoi­te­tul­la bud­je­til­la, joten mik­si käyt­täi­sit rahaa yri­tyk­seen, joka tekee jotain, mitä voit teh­dä ilmai­sek­si? Vaik­ka oli­si­kin ymmär­ret­tä­vää jos sinus­ta tun­tui­si sil­tä, ​​keho­tam­me sinua luke­maan perus­te­lum­me sii­tä, mik­si sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen voi­si olla erit­täin hyö­dyl­lis­tä yrityksellesi.

Sosiaalisen median markkinoinnin aloittaminen

Kun aloi­tat sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin tyh­jäs­tä, sinun on otet­ta­va huo­mioon sen perus­ta­mi­seen kulu­va aika. Some­mark­ki­noin­ti saat­taa tun­tua mel­ko yksin­ker­tai­sel­ta, mut­ta pelk­kä yri­tys­ti­lien, mai­nos­ti­lien ja kamp­pan­ja­ra­ken­tei­den luo­mi­nen voi vie­dä koke­mat­to­mal­ta teki­jäl­tä huo­mat­ta­vas­ti aikaa. Tämä on aikaa, jon­ka voi­sit käyt­tää yri­tyk­se­si pyö­rit­tä­mi­seen.. Täs­sä vai­hees­sa some­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen astuu sisään. Hyvä sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiy­ri­tys saa some­mark­ki­noin­nin pyö­ri­mään nopeas­ti ja tehok­kaas­ti ja alkaa saa­vut­taa tulok­sia jo muu­ta­man päi­vän kulut­tua aloit­ta­mi­ses­ta. Kaik­ki tämä tapah­tuu samal­la, kun sin. kes­ki­tyt vain yri­tyk­se­si pyö­rit­tä­mi­seen ilman, että sinun tar­vit­see mureh­tia mis­tään sosi­aa­li­seen medi­aan liittyvästä.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Sosiaalisen median markkinointi ei ole ilmaista

Vaik­ka sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on yksi edul­li­sem­mis­ta mark­ki­noin­ti­vaih­toeh­dois­ta ja orgaa­ni­sen sisäl­lön jul­kai­se­mi­nen on luon­nol­li­ses­ti ilmais­ta, sinun on sil­ti mak­set­ta­va, kun haluat jul­kais­ta mai­nok­sia saa­vut­taak­se­si muut­kin kuin seu­raa­ja­si. Kun aloi­tat some­mark­ki­noin­nin, haluat luon­nol­li­ses­ti käyt­tää bud­jet­ti­si jär­ke­väs­ti. Kukaan ei halua tuh­la­ta raho­jaan, mut­ta pääs­täk­seen tilan­tee­seen, jos­sa ymmär­re­tään mit­kä mai­nok­set toi­mi­vat ja mit­kä eivät, tar­vi­taan pal­jon tes­taa­mis­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa on huo­mat­ta­vas­ti tur­val­li­sem­paa luot­taa koke­nei­siin ammat­ti­lai­siin, jot­ka tie­tä­vät, mikä toi­mii, ja mil­lä saa­vu­te­taan sinun bud­je­til­la­si mah­dol­li­sim­man hyvä tulos. Some­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mal­la, saat tur­val­li­sen tavan mak­si­moi­da mai­non­ta­si tehon.

Somen muuttuva maailma

Mie­ti sosi­aa­li­sen median vii­mei­sim­piä tren­de­jä. Kuin­ka mon­ta tuli mie­leen? Sosi­aa­li­nen media on jat­ku­vas­ti muut­tu­va ja kehit­ty­vä alus­ta, jos­sa uusia tren­de­jä syn­tyy joka päi­vä ja sin­ne jul­kais­ta­van sisäl­lön tuli­si pysyä täs­sä peräs­sä. Kuu­los­taa­ko hie­man haas­ta­val­ta? Täs­tä syys­tä some­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen voi olla hyvä rat­kai­su. Luot­ta­mal­la alan ammat­ti­lai­siin ​​jot­ka ymmär­tä­vät muut­tu­vat tren­dit ja tes­taa­vat jat­ku­vas­ti mikä toi­mii mil­loin, miten ja mik­si, sinun ei tar­vit­se stres­sa­ta tren­dien hyp­pää­mi­ses­tä tai edes nii­den seu­raa­mi­ses­ta, jos et ole niis­tä kiin­nos­tu­nut. Par­haat sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiy­ri­tyk­set teke­vät kai­ken tämän puolestasi.

Analytiikka ja työkalut

Onko Face­book-pik­se­li sinul­le tut­tu? Se on koo­din­pät­kä, jon­ka avul­la voit seu­ra­ta tie­to­ja ja tulok­sia. Se aut­taa sinua opti­moi­maan mai­nok­sia­si. Tämä on vain yksi monis­ta työ­ka­luis­ta, joi­ta some­mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­neet yri­tyk­set käyt­tä­vät mak­si­moi­dak­seen mai­nos­te­si tulok­set. Ana­lyyt­tis­ten työ­ka­lu­jen ohel­la ovat tie­tys­ti mai­non­ta- ja rapor­toin­ti­työ­ka­lut, jot­ka saat­ta­vat tun­tua moni­mut­kai­sil­ta ja kal­liil­ta sel­lai­sel­le, joka ei ole nii­hin tot­tu­nut. Täs­tä syys­tä oli­si jär­ke­vää luot­taa ammat­ti­lai­siin, jot­ka jo käyt­tä­vät näi­tä työ­ka­lu­ja. Kun alat työs­ken­nel­lä hei­dän kans­saan, hei­dän työ­ka­luis­taan ​​tulee käy­tän­nös­sä sinun työkalujasi.

Joten kysytään uudestaan. Miten pienyrityksesi hyötyy somemarkkinoinnin ulkoistamisesta?

Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na se on tur­val­li­nen tapa saa­da vas­ti­net­ta mai­non­taan käy­te­tyil­le rahoil­le. Kun asian­tun­ti­jat huo­leh­ti­vat sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­ta­si, voit kes­kit­tyä pel­käs­tään oman yri­tyk­se­si kas­vat­ta­mi­seen ilman, että sinun tar­vit­see stres­sa­ta sosi­aa­li­ses­ta medias­ta­si. Saat kes­kit­tyä rau­has­sa omaan lii­ke­toi­min­taa­si, kun some­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­set huo­leh­ti­vat sii­tä, että yri­ty­ke­si näkyy oikeil­le ihmi­sil­le oike­aan aikaan. Jos olet jos­sain vai­hees­sa tätä blo­gia kiin­nos­tu­nut ulkois­ta­maan sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­si, ota mei­hin yhteyt­tä Ja kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy