Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten pie­ny­ri­tyk­se­si hyö­tyy some­mark­ki­noin­nin ulkoistamisesta?

Miten pie­ny­ri­tyk­se­si hyö­tyy some­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­ses­ta? Tämä on kysy­mys, jota pie­ny­riys voi miet­tiä teh­des­sään mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maan­sa. Saa­tat jo toi­mia rajoi­te­tul­la bud­je­til­la, joten mik­si käyt­täi­sit rahaa yri­tyk­seen, joka tekee jotain, mitä voit teh­dä ilmai­sek­si? Vaik­ka oli­si­kin ymmär­ret­tä­vää jos sinus­ta tun­tui­si sil­tä, ​​keho­tam­me sinua luke­maan perus­te­lum­me sii­tä, mik­si sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen voi­si olla erit­täin hyö­dyl­lis­tä yrityksellesi.

Sosiaalisen median markkinoinnin aloittaminen

Kun aloi­tat sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin tyh­jäs­tä, sinun on otet­ta­va huo­mioon sen perus­ta­mi­seen kulu­va aika. Some­mark­ki­noin­ti saat­taa tun­tua mel­ko yksin­ker­tai­sel­ta, mut­ta pelk­kä yri­tys­ti­lien, mai­nos­ti­lien ja kamp­pan­ja­ra­ken­tei­den luo­mi­nen voi vie­dä koke­mat­to­mal­ta teki­jäl­tä huo­mat­ta­vas­ti aikaa. Tämä on aikaa, jon­ka voi­sit käyt­tää yri­tyk­se­si pyö­rit­tä­mi­seen.. Täs­sä vai­hees­sa some­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen astuu sisään. Hyvä sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiy­ri­tys saa some­mark­ki­noin­nin pyö­ri­mään nopeas­ti ja tehok­kaas­ti ja alkaa saa­vut­taa tulok­sia jo muu­ta­man päi­vän kulut­tua aloit­ta­mi­ses­ta. Kaik­ki tämä tapah­tuu samal­la, kun sin. kes­ki­tyt vain yri­tyk­se­si pyö­rit­tä­mi­seen ilman, että sinun tar­vit­see mureh­tia mis­tään sosi­aa­li­seen medi­aan liittyvästä.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Sosiaalisen median markkinointi ei ole ilmaista

Vaik­ka sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on yksi edul­li­sem­mis­ta mark­ki­noin­ti­vaih­toeh­dois­ta ja orgaa­ni­sen sisäl­lön jul­kai­se­mi­nen on luon­nol­li­ses­ti ilmais­ta, sinun on sil­ti mak­set­ta­va, kun haluat jul­kais­ta mai­nok­sia saa­vut­taak­se­si muut­kin kuin seu­raa­ja­si. Kun aloi­tat some­mark­ki­noin­nin, haluat luon­nol­li­ses­ti käyt­tää bud­jet­ti­si jär­ke­väs­ti. Kukaan ei halua tuh­la­ta raho­jaan, mut­ta pääs­täk­seen tilan­tee­seen, jos­sa ymmär­re­tään mit­kä mai­nok­set toi­mi­vat ja mit­kä eivät, tar­vi­taan pal­jon tes­taa­mis­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa on huo­mat­ta­vas­ti tur­val­li­sem­paa luot­taa koke­nei­siin ammat­ti­lai­siin, jot­ka tie­tä­vät, mikä toi­mii, ja mil­lä saa­vu­te­taan sinun bud­je­til­la­si mah­dol­li­sim­man hyvä tulos. Some­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mal­la, saat tur­val­li­sen tavan mak­si­moi­da mai­non­ta­si tehon.

Somen muuttuva maailma

Mie­ti sosi­aa­li­sen median vii­mei­sim­piä tren­de­jä. Kuin­ka mon­ta tuli mie­leen? Sosi­aa­li­nen media on jat­ku­vas­ti muut­tu­va ja kehit­ty­vä alus­ta, jos­sa uusia tren­de­jä syn­tyy joka päi­vä ja sin­ne jul­kais­ta­van sisäl­lön tuli­si pysyä täs­sä peräs­sä. Kuu­los­taa­ko hie­man haas­ta­val­ta? Täs­tä syys­tä some­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen voi olla hyvä rat­kai­su. Luot­ta­mal­la alan ammat­ti­lai­siin ​​jot­ka ymmär­tä­vät muut­tu­vat tren­dit ja tes­taa­vat jat­ku­vas­ti mikä toi­mii mil­loin, miten ja mik­si, sinun ei tar­vit­se stres­sa­ta tren­dien hyp­pää­mi­ses­tä tai edes nii­den seu­raa­mi­ses­ta, jos et ole niis­tä kiin­nos­tu­nut. Par­haat sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiy­ri­tyk­set teke­vät kai­ken tämän puolestasi.

Analytiikka ja työkalut

Onko Face­book-pik­se­li sinul­le tut­tu? Se on koo­din­pät­kä, jon­ka avul­la voit seu­ra­ta tie­to­ja ja tulok­sia. Se aut­taa sinua opti­moi­maan mai­nok­sia­si. Tämä on vain yksi monis­ta työ­ka­luis­ta, joi­ta some­mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­neet yri­tyk­set käyt­tä­vät mak­si­moi­dak­seen mai­nos­te­si tulok­set. Ana­lyyt­tis­ten työ­ka­lu­jen ohel­la ovat tie­tys­ti mai­non­ta- ja rapor­toin­ti­työ­ka­lut, jot­ka saat­ta­vat tun­tua moni­mut­kai­sil­ta ja kal­liil­ta sel­lai­sel­le, joka ei ole nii­hin tot­tu­nut. Täs­tä syys­tä oli­si jär­ke­vää luot­taa ammat­ti­lai­siin, jot­ka jo käyt­tä­vät näi­tä työ­ka­lu­ja. Kun alat työs­ken­nel­lä hei­dän kans­saan, hei­dän työ­ka­luis­taan ​​tulee käy­tän­nös­sä sinun työkalujasi.

Joten kysytään uudestaan. Miten pienyrityksesi hyötyy somemarkkinoinnin ulkoistamisesta?

Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na se on tur­val­li­nen tapa saa­da vas­ti­net­ta mai­non­taan käy­te­tyil­le rahoil­le. Kun asian­tun­ti­jat huo­leh­ti­vat sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­ta­si, voit kes­kit­tyä pel­käs­tään oman yri­tyk­se­si kas­vat­ta­mi­seen ilman, että sinun tar­vit­see stres­sa­ta sosi­aa­li­ses­ta medias­ta­si. Saat kes­kit­tyä rau­has­sa omaan lii­ke­toi­min­taa­si, kun some­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­set huo­leh­ti­vat sii­tä, että yri­ty­ke­si näkyy oikeil­le ihmi­sil­le oike­aan aikaan. Jos olet jos­sain vai­hees­sa tätä blo­gia kiin­nos­tu­nut ulkois­ta­maan sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­si, ota mei­hin yhteyt­tä Ja kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi