Sosi­aa­li­nen media ja sen kehi­tys näkyy nyky­päi­vä­nä mel­kein jokai­sen ihmi­sen arjes­sa. Nopean kehi­tyk­sen ja suu­ren käy­tön ansios­ta se tar­jo­aa koko ajan uusia mah­dol­li­suu­ksia yri­tyk­sil­le. Some-mai­non­nas­sa on tär­ke­ää pitää yri­tyk­se­si ajan tasal­la sii­tä mitä muu­tok­sia on tulos­sa ja miten ne vai­kut­ta­vat mai­non­nan yllä­pi­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Some­main­non roo­li yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mas­sa on nous­sut yhä kes­kei­sem­mäk­si ja kehi­tyk­sen muka­na pysy­mi­nen vaa­tii myös yri­tyk­sel­tä omaa työ­pa­nos­ta. Jokai­sen yrit­tä­jän tuli­si­kin osa­ta some-mai­non­nan alkeet.

Mihin some-mainontaa tarvitaan?

Mai­non­nan teh­tä­vä on lisä­tä myyn­tiä. Tämä kos­kee myös some­mai­non­taa. Somes­sa tapah­tu­va mai­non­ta sopii hyvin, kun yri­tyk­se­si jul­kai­see uuden kam­pan­jan, tar­jouk­sen tai tapah­tu­man. Some-mai­non­nan tär­keys nousee myös esiin uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa, brän­däyk­ses­sä ja lii­dien luo­mi­ses­sa. Some-mai­non­nal­la saa­daan yri­tyk­see­si hyvin näky­vyyt­tä uusien asiak­kai­den kes­kuu­des­sa. Tätä työs­tä­mäl­lä luki­jat löy­tä­vät yri­tyk­se­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin heti.

Tunne kohdeyleisösi

Tär­ke­ää pitää koko ajan mie­les­sä kenel­le teet some-mai­non­taa ja mitä koh­dey­lei­sö­si halu­aa näh­dä. Mai­non­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on teho­kas­ta mut­ta täs­sä täy­tyy olla pit­kä­jän­tei­nen ja suun­ni­tel­mal­li­nen, että tämä tuot­taa tulos­ta. Mis­sään muu­al­la mai­non­taa ei voi­da yhtä tehok­kaas­ti koh­den­taa hen­ki­lö­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien, sijain­nin tai kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Tämän voi koh­dis­taa tämän uusiin tai palaa­viin asiak­kai­siin. Kaik­ki suu­ret sosi­aa­li­set ver­kos­tot tar­joa­vat mai­nos vaih­toeh­to­ja. Se ei tar­koi­ta, että nii­tä kaik­kia pitäi­si käyttää. 

Some­pal­ve­lui­ta koh­den­taes­sa täy­tyy sel­vit­tää asiak­kai­den kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta. Tut­ki mit­kä ver­kos­tot ovat suo­si­tuim­pia koh­dey­lei­söl­le­si. Pyö­ri­vät­kö asiak­kaa­si Face­boo­kis­sa, Lin­ke­dI­nis­sä vai ken­ties Ins­ta­gra­mis­sa? Täy­tyy myös pitää mie­les­sä mis­sä koh­de­ryh­mä­si on eni­ten sitou­tu­nut, kes­kit­ty­nyt ja tavoi­tet­ta­vis­sa. Useim­mis­sa some­pal­ve­luis­sa eri koh­den­ta­mis­ta­po­ja voi yhdis­tää kes­ke­nään. Näin voi­daan teh­dä yri­tyk­sel­le­si erit­täin tark­ko­ja koh­dey­lei­sö­jä. Jokai­sel­le koh­dey­lei­söl­le voi­daan luo­da omaa viestintä.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Aseta selkeät tavoitteet

Some-mai­non­nas­sa on tär­ke­ää teh­dä sel­keät tavoit­teet, joi­ta on help­po läh­teä tavoit­te­le­maan. Näin pys­ty­tään tar­kas­te­le­maan kuin­ka hyvin some-mai­non­ta on toi­mi­nut. Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on menes­tyk­sek­kään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­stra­te­gian avai­na­sia - jos et tie­dä mitä yri­tät saa­vut­taa, ei ole mitään, mihin voit ver­ra­ta suo­ri­tus­ta­si. Sosi­aa­li­sen median tavoit­tei­den tulee olla sel­kei­tä ja mää­ri­tel­ty­jä. Tavoit­tei­den edis­ty­mis­tä on kyet­tä­vä mit­taa­maan. Ase­ta tavoit­tei­ta, jot­ka voit todel­la saa­vut­taa. Ase­ta tavoit­tee­si ajan, resurs­sien ja mark­ki­noin­ti­bud­je­tin perus­teel­la. Ase­ta tavoit­teet, jot­ka voit saa­vut­taa tie­tys­sä ajas­sa rapor­toin­tia ja seu­ran­taa varten.

Tarkasta nykyinen sosiaalisen median läsnäolosi

Some-mai­non­nan aloit­taes­sa on tar­kas­tet­ta­va nykyi­nen sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­si, jot­ta näet, mihin kan­nat­taa läh­teä panos­ta­maan. Jos et tie­dä, mis­sä olet täl­lä het­kel­lä sosi­aa­li­sen median tilas­sa, et voi raken­taa teho­kas­ta ja rea­lis­tis­ta mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa yri­tyk­sel­le­si. Miet­ties­sä­si nykyis­tä tilan­net­ta­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kan­nat­taa poh­tia mis­sä sosi­aa­li­sen median ver­kos­tois­sa olet aktii­vi­sin. Onko pro­fii­li­si näis­sä ver­kois­sa täy­sin opti­moi­tu ja kuin­ka mon­ta seu­raa­jaa sinul­la on kus­sa­kin verkossa?

Valitse paras sosiaalisen median hallintatyökalu

Par­hai­den työ­ka­lu­jen valit­se­mi­nen sosi­aa­li­sen median hal­lin­taan hel­pot­taa eri teh­tä­viä ja sääs­tää myös aikaa. Työ­ka­lut hel­pot­ta­vat vai­kei­den teh­tä­vien suo­rit­ta­mis­ta, ja sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­työ­ka­lut eivät eroa täs­tä. Vali­tes­sa­si oikei­ta työ­ka­lu­ja mie­ti mitä haluat saa­vut­taa some­mark­ki­noin­nin kaut­ta. On hyvä tie­tää myös mihin sosi­aa­li­sen median ver­kos­toi­hin haluat koh­dis­taa ja onko tar­koi­tuk­se­na suo­rit­taa mak­sul­li­sia sosi­aa­li­sen median kampanjoita?

Analysoi tuloksiasi

Tie­to­jen ana­ly­soin­ti some­mai­non­nin aika­na on kriit­tis­tä sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma­si onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta. Seu­raa­mal­la ja ana­ly­soi­mal­la some­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­ma­si avain­te­ki­jöi­tä voit paran­taa työ­pa­nok­se­si tulos­ta ja nos­taa tuot­ta­vuut­ta. Some-mai­non­nan stra­te­gia ei kos­kaan kan­na­ta lyö­dä täy­sin luk­koon. Sitä voi aina muo­ka­ta kun kokee, toi­sen tavan toi­mi­van paremmin. 

Somemarkkinoinnin avainasiat

Some­mai­non­nas­sa on siis kaik­kein tär­kein­tä hyvin teh­ty ja koh­dey­lei­söä­si aidos­ti kiin­nos­ta­va sisäl­tö. Yri­tyk­sen täy­tyy olla aktii­vi­nen some-mai­non­nas­sa että voi saa­da näky­vyyt­tä. Sosi­aa­li­sen median stra­te­gi­aan kuu­luu olen­nai­ses­ti mää­ri­tel­lä, mis­tä aihe­pii­reis­tä yri­tyk­sen somes­sa halu­taan vies­tiä. Tär­ke­ää on pitää mie­les­sä että sisäl­tö on asiak­kai­ta, ei yri­tys­tä var­ten. Täy­tyy siis olla tark­ka­na mitä sosi­aa­li­seen medi­aan jul­kai­see. Kuten mikä tahan­sa mark­ki­noin­ti­stra­te­gia, sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti vie aikaa ja vai­vaa. Tulok­set eivät vält­tä­mät­tä heti näy mut­ta kun teet jo seu­raa­vaa, tulok­set nouse­vat aina. Kun some-mai­non­nan alkeet ovat hal­lus­sa, myös avun pyy­tä­mi­nen ammat­ti­lai­sil­ta on hel­pom­paa kun tie­tää mis­tä puhu­taan. Kublan väki aut­taa sinua mie­lel­lään, olit sit­ten aloit­te­li­ja tai koke­nut mainostaja!

Ota yhteyt­tä!
Some-mainonnan alkeet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy