Sosi­aa­li­nen media ja sen kehi­tys näkyy nyky­päi­vä­nä mel­kein jokai­sen ihmi­sen arjes­sa. Nopean kehi­tyk­sen ja suu­ren käy­tön ansios­ta se tar­jo­aa koko ajan uusia mah­dol­li­suu­ksia yri­tyk­sil­le. Some-mai­non­nas­sa on tär­ke­ää pitää yri­tyk­se­si ajan tasal­la sii­tä mitä muu­tok­sia on tulos­sa ja miten ne vai­kut­ta­vat mai­non­nan yllä­pi­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Some­main­non roo­li yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mas­sa on nous­sut yhä kes­kei­sem­mäk­si ja kehi­tyk­sen muka­na pysy­mi­nen vaa­tii myös yri­tyk­sel­tä omaa työ­pa­nos­ta. Jokai­sen yrit­tä­jän tuli­si­kin osa­ta some-mai­non­nan alkeet.

Mihin some-mainontaa tarvitaan?

Mai­non­nan teh­tä­vä on lisä­tä myyn­tiä. Tämä kos­kee myös some­mai­non­taa. Somes­sa tapah­tu­va mai­non­ta sopii hyvin, kun yri­tyk­se­si jul­kai­see uuden kam­pan­jan, tar­jouk­sen tai tapah­tu­man. Some-mai­non­nan tär­keys nousee myös esiin uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa, brän­däyk­ses­sä ja lii­dien luo­mi­ses­sa. Some-mai­non­nal­la saa­daan yri­tyk­see­si hyvin näky­vyyt­tä uusien asiak­kai­den kes­kuu­des­sa. Tätä työs­tä­mäl­lä luki­jat löy­tä­vät yri­tyk­se­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin heti.

Tunne kohdeyleisösi

Tär­ke­ää pitää koko ajan mie­les­sä kenel­le teet some-mai­non­taa ja mitä koh­dey­lei­sö­si halu­aa näh­dä. Mai­non­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on teho­kas­ta mut­ta täs­sä täy­tyy olla pit­kä­jän­tei­nen ja suun­ni­tel­mal­li­nen, että tämä tuot­taa tulos­ta. Mis­sään muu­al­la mai­non­taa ei voi­da yhtä tehok­kaas­ti koh­den­taa hen­ki­lö­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien, sijain­nin tai kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Tämän voi koh­dis­taa tämän uusiin tai palaa­viin asiak­kai­siin. Kaik­ki suu­ret sosi­aa­li­set ver­kos­tot tar­joa­vat mai­nos vaih­toeh­to­ja. Se ei tar­koi­ta, että nii­tä kaik­kia pitäi­si käyttää. 

Some­pal­ve­lui­ta koh­den­taes­sa täy­tyy sel­vit­tää asiak­kai­den kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta. Tut­ki mit­kä ver­kos­tot ovat suo­si­tuim­pia koh­dey­lei­söl­le­si. Pyö­ri­vät­kö asiak­kaa­si Face­boo­kis­sa, Lin­ke­dI­nis­sä vai ken­ties Ins­ta­gra­mis­sa? Täy­tyy myös pitää mie­les­sä mis­sä koh­de­ryh­mä­si on eni­ten sitou­tu­nut, kes­kit­ty­nyt ja tavoi­tet­ta­vis­sa. Useim­mis­sa some­pal­ve­luis­sa eri koh­den­ta­mis­ta­po­ja voi yhdis­tää kes­ke­nään. Näin voi­daan teh­dä yri­tyk­sel­le­si erit­täin tark­ko­ja koh­dey­lei­sö­jä. Jokai­sel­le koh­dey­lei­söl­le voi­daan luo­da omaa viestintä.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Aseta selkeät tavoitteet

Some-mai­non­nas­sa on tär­ke­ää teh­dä sel­keät tavoit­teet, joi­ta on help­po läh­teä tavoit­te­le­maan. Näin pys­ty­tään tar­kas­te­le­maan kuin­ka hyvin some-mai­non­ta on toi­mi­nut. Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on menes­tyk­sek­kään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­stra­te­gian avai­na­sia - jos et tie­dä mitä yri­tät saa­vut­taa, ei ole mitään, mihin voit ver­ra­ta suo­ri­tus­ta­si. Sosi­aa­li­sen median tavoit­tei­den tulee olla sel­kei­tä ja mää­ri­tel­ty­jä. Tavoit­tei­den edis­ty­mis­tä on kyet­tä­vä mit­taa­maan. Ase­ta tavoit­tei­ta, jot­ka voit todel­la saa­vut­taa. Ase­ta tavoit­tee­si ajan, resurs­sien ja mark­ki­noin­ti­bud­je­tin perus­teel­la. Ase­ta tavoit­teet, jot­ka voit saa­vut­taa tie­tys­sä ajas­sa rapor­toin­tia ja seu­ran­taa varten.

Tarkasta nykyinen sosiaalisen median läsnäolosi

Some-mai­non­nan aloit­taes­sa on tar­kas­tet­ta­va nykyi­nen sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­si, jot­ta näet, mihin kan­nat­taa läh­teä panos­ta­maan. Jos et tie­dä, mis­sä olet täl­lä het­kel­lä sosi­aa­li­sen median tilas­sa, et voi raken­taa teho­kas­ta ja rea­lis­tis­ta mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa yri­tyk­sel­le­si. Miet­ties­sä­si nykyis­tä tilan­net­ta­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kan­nat­taa poh­tia mis­sä sosi­aa­li­sen median ver­kos­tois­sa olet aktii­vi­sin. Onko pro­fii­li­si näis­sä ver­kois­sa täy­sin opti­moi­tu ja kuin­ka mon­ta seu­raa­jaa sinul­la on kus­sa­kin verkossa?

Valitse paras sosiaalisen median hallintatyökalu

Par­hai­den työ­ka­lu­jen valit­se­mi­nen sosi­aa­li­sen median hal­lin­taan hel­pot­taa eri teh­tä­viä ja sääs­tää myös aikaa. Työ­ka­lut hel­pot­ta­vat vai­kei­den teh­tä­vien suo­rit­ta­mis­ta, ja sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­työ­ka­lut eivät eroa täs­tä. Vali­tes­sa­si oikei­ta työ­ka­lu­ja mie­ti mitä haluat saa­vut­taa some­mark­ki­noin­nin kaut­ta. On hyvä tie­tää myös mihin sosi­aa­li­sen median ver­kos­toi­hin haluat koh­dis­taa ja onko tar­koi­tuk­se­na suo­rit­taa mak­sul­li­sia sosi­aa­li­sen median kampanjoita?

Analysoi tuloksiasi

Tie­to­jen ana­ly­soin­ti some­mai­non­nin aika­na on kriit­tis­tä sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma­si onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta. Seu­raa­mal­la ja ana­ly­soi­mal­la some­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­ma­si avain­te­ki­jöi­tä voit paran­taa työ­pa­nok­se­si tulos­ta ja nos­taa tuot­ta­vuut­ta. Some-mai­non­nan stra­te­gia ei kos­kaan kan­na­ta lyö­dä täy­sin luk­koon. Sitä voi aina muo­ka­ta kun kokee, toi­sen tavan toi­mi­van paremmin. 

Somemarkkinoinnin avainasiat

Some­mai­non­nas­sa on siis kaik­kein tär­kein­tä hyvin teh­ty ja koh­dey­lei­söä­si aidos­ti kiin­nos­ta­va sisäl­tö. Yri­tyk­sen täy­tyy olla aktii­vi­nen some-mai­non­nas­sa että voi saa­da näky­vyyt­tä. Sosi­aa­li­sen median stra­te­gi­aan kuu­luu olen­nai­ses­ti mää­ri­tel­lä, mis­tä aihe­pii­reis­tä yri­tyk­sen somes­sa halu­taan vies­tiä. Tär­ke­ää on pitää mie­les­sä että sisäl­tö on asiak­kai­ta, ei yri­tys­tä var­ten. Täy­tyy siis olla tark­ka­na mitä sosi­aa­li­seen medi­aan jul­kai­see. Kuten mikä tahan­sa mark­ki­noin­ti­stra­te­gia, sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti vie aikaa ja vai­vaa. Tulok­set eivät vält­tä­mät­tä heti näy mut­ta kun teet jo seu­raa­vaa, tulok­set nouse­vat aina. Kun some-mai­non­nan alkeet ovat hal­lus­sa, myös avun pyy­tä­mi­nen ammat­ti­lai­sil­ta on hel­pom­paa kun tie­tää mis­tä puhu­taan. Kublan väki aut­taa sinua mie­lel­lään, olit sit­ten aloit­te­li­ja tai koke­nut mainostaja!

Ota yhteyt­tä!
Some-mainonnan alkeet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy