Sisällöntuotanto somessa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Sisäl­lön­tuo­tan­to somessa

Sosi­aa­li­sen median sisäl­lön luo­mi­nen on yksi sosi­aa­li­sen median stra­te­gian tär­keim­mis­tä osa -alueis­ta. Menes­tyk­se­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa riip­puu täy­sin tuot­ta­mas­ta­si sisäl­lös­tä ja sen onnis­tu­mi­ses­ta koh­dey­lei­sön kes­kuu­des­sa. Sisäl­lön pitäi­si pys­tyä ole­maan kil­pai­lu­ky­kyi­nen.  Sisäl­lön­tuo­tan­to somes­sa on tai­to­la­ji, jol­la luo­daan mate­ri­aa­lia kana­vil­le­si ja ihan­teel­li­ses­ti lisä­ar­voa asia­kas­ko­ke­muk­seen. Sisäl­tö voi sisäl­tää kuvia, videoi­ta, gra­fiik­kaa ja muu­ta. Otta­mal­la käyt­töön eri­lai­sia ​​työ­ka­lu­ja ja var­mis­ta­mal­la, että pysyt ajan tasal­la yri­tyk­se­si ja ylei­sö­si suh­teen, voit luo­da arvo­kas­ta sisäl­töä sosi­aa­li­seen mediaasi. 

Kuinka tehdä sisällöntuotannosta helppoa

Kun jul­kai­set uut­ta sisäl­töä mie­ti mihin sivus­tol­le olet jul­kai­se­mas­sa ja kenel­le. Poh­di myös kuin­ka usein ajat­te­lit teh­dä jul­kai­su­ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Sosi­aa­li­sen median sisäl­lön­tuo­tan­non menes­tys riip­puu sisäl­lös­tä mitä jul­kai­set ja valit­se­mas­ta­si sosi­aa­li­sen median alus­tas­ta. Ennen kuin aloi­tat sisäl­lön luo­mi­sen, täy­tyy myös ymmär­tää, min­kä­lai­nen sisäl­tö toi­mii sosi­aa­li­ses­sa medias­sa parhaiten. 

Erotu joukosta

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on nyky­ään todel­la pal­jon sisäl­töä ja sitä tulee joka het­ki lisää. Erot­tuak­se­si jou­kos­ta, sisäl­tö­si pitää olla kiin­nos­ta­vaa, eri­lais­ta tai tun­tei­ta herät­tä­vää. Koh­dey­lei­sö­si kan­nat­taa ottaa mukaan ongel­man­rat­kai­suun tai uusien ideoi­den kek­si­mi­seen tämä luo vuo­ro­vai­ku­tus­ta koh­dey­lei­sön kans­sa. Kan­nat­taa myös akti­voi­da koh­dey­lei­söi­si ais­te­ja esi­mer­kik­si musii­kil­la tai kuvil­la. Sisäl­töä­si teh­des­sä mie­ti, että sisäl­tö­si sopii juu­ri koh­dey­lei­söl­le­si ja kiin­nos­taa heitä.

Pidä sisäl­tö­si myös hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vä­nä ja sel­keä­nä. Vies­tin sel­keyt­tä­mi­seen voi käyt­tää myös apu­kei­no­na videoi­ta ja kuvia. Eri­lai­sia aihei­ta on pal­jon ja nii­tä voi kek­siä lis­taa­mal­la ylös aina kun tulee mie­leen. Hyviä aihei­ta on esi­mer­kik­si ajan­koh­tai­set tapah­tu­mat, yri­tyk­se­si luo­ma tuo­te tai pal­ve­lu ja mitä yri­tyk­ses­sä­si tapah­tuu. Asia­kas­ta­ri­nat ovat myös kiin­nos­ta­via ja tuo­vat uskot­ta­vuut­ta yrityksellesi. 

Kublan oma Instagram-tili

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä haluat saavuttaa sisällöntuotannosta

Tär­ke­ää on tie­tää mitä haluat saa­vut­taa sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta. Kun tie­dät mitä tavoi­tet­ta koh­den läh­det pyr­ki­mään voit odot­taa tulok­sia sosi­aa­li­sen median toi­min­nas­ta­si. Sisäl­lön­tuo­tan­to somes­sa voi esi­mer­kik­si lisä­tä sitou­tu­mis­ta ja nos­taa seu­raa­jien mää­rää. Tämä voi myös tuo­da verk­ko­si­vus­tol­le lisää lii­ken­net­tä, uutis­kir­jei­den tilauk­sia ja tuo­da lisää kaup­po­ja. Aloit­taes­sa­si siis sosi­aa­li­ses­sa medias­sa sisäl­lön­tuo­tan­non mie­ti mitä näi­tä pää­mää­riä koh­den haluat eri­tyi­ses­ti läh­teä tavoittelemaan. 

Sisällöntuotannossa tärkeää tietää kohdeyleisö

Tär­ke­ää on miet­tiä koh­dey­lei­sö­si eri­tyis­piir­tei­tä. Sinun täy­tyy tie­tää mitä koh­dey­lei­sö­si tar­vit­see, jot­ta voit menes­tyä valit­se­mal­la­si alus­tal­la. Lop­pu­jen lopuk­si yri­tyk­set kil­pai­le­vat poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, sik­si on tär­ke­ää erot­tua jou­kos­ta ja tie­tää kenel­le sisäl­tö luo­daan. Ota siis suun­nit­te­lus­ta­si aikaa tut­kia koh­dey­lei­sö, mihin haluat vai­kut­taa. Valit­se ne sosi­aa­li­set ver­kos­tot, jos­sa he ovat läs­nä. Läs­nä­olo­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kan­nat­taa miet­tiä stra­te­gi­ses­ta ja tar­kas­ti. Sel­vi­tä mitä sosi­aa­li­sia ver­kos­to­ja koh­dey­lei­sö­si käyt­tää eni­ten löy­tääk­seen tar­joa­ma­si pal­ve­lun tai tuot­teen. Esi­mer­kik­si jos koh­dey­lei­sö­si on yri­tys­maa­il­mas­sa kan­nat­taa hyö­dyn­tää stra­te­gi­aa mikä toi­mii Lin­ke­dI­nin kans­sa.

Tutki mikä toimii ja mikä ei

Tes­taa teh­däk­se­si parem­pia pää­tök­siä. Sisäl­lön­tuo­tan­to stra­te­gias­sa on tär­ke­ää, että on val­mis kokei­le­maan mit­kä asiat toi­mi­vat koh­dey­lei­sö­si kes­kuu­des­sa. Kokei­lus­ta saa­tu data koos­tuu uusien sisäl­tö­jen ja mene­tel­mien kokei­lus­ta osa­na perin­tei­siä jul­kai­su­ja. Seu­raa tulok­sia­si ja tee muu­tok­sia lähes­ty­mis­ta­paa­si jos huo­maat, ettet saa­vu­ta halut­tu­ja tulok­sia. Sisäl­lön tuot­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen sosi­aa­li­sil­le ver­kos­toil­le ei kos­kaan lopu. Sitä pitää olla aina val­mis muok­kaa­maan ja sitä on paran­net­ta­va jul­kai­su­je­si tulos­ten perus­teel­la. Kat­so ja tut­ki, miten ylei­sö­si rea­goi sisäl­töö­si. Tär­kein­tä on yllä­pi­tää kehit­ty­mis­tä. Sisäl­lön tuot­ta­mi­nen sosi­aa­li­sia ver­kos­to­ja var­ten vaa­tii huo­mioin­tia ja stra­te­gis­ta ajat­te­lua. Näi­tä seu­raa­mal­la saa­vu­tat odo­tet­tu­ja tuloksia. 

Sisällöntuotanto somessa tuo yrityksesi esiin

Tule­vai­suu­des­sa pär­jää­vät ne yri­tyk­set, jot­ka osaa­vat hyö­dyn­tää saa­ta­vil­la ole­vaa dataa somes­sa mai­nos­tet­taes­sa. Älä pel­kää kokeil­la ja olla luo­va ideoi­de­si kans­sa. Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on eri­lais­ta tavoit­teet ja tavat mita­ta näi­tä tavoit­tei­ta. Yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median menes­ty­mi­seen kan­nat­taa panos­taa ja todel­la miet­tiä mitä eri kana­via siel­lä käyt­tää. Sosi­aa­li­sen median sisäl­lön­tuo­tan­to voi aut­taa saa­vut­ta­maan eri­lai­sia tavoit­tei­ta ja tuo yri­tyk­se­si esiin. 

Ota yhteyt­tä!
Growth hacking - löydä kasvun paikat yrityksesi markkinoinnissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi