Social media marketing yrityksen viestinnässä 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Social media mar­ke­ting yri­tyk­sen viestinnässä

Social media mar­ke­ting eli tut­ta­val­li­sem­min some mark­ki­noin­ti on tul­lut vie­lä mel­ko uute­na kana­va­na yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­pa­let­tiin mukaan ja suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä miet­tii mis­sä kana­vas­sa pitäi­si olla muka­na ja kuin­ka pal­jon pitäi­si panos­taa. Älä siis ole huo­lis­sa­si mikä­li social media mar­ke­ting on sinun­kin yri­tyk­ses­sä­si uusi aihe eikä kaik­kia some-kana­via tai mitään some-kana­vaa ole vie­lä otet­tu kun­nol­la hal­tuun. Tilan­ne on ylei­nen ja onnek­si nopeas­ti kor­jat­ta­vis­sa. Ylei­sim­min toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta tar­vit­set vain yhden tai mak­si­mis­saan kak­si kana­vaa ja näi­hin “pos­tauk­sia” esi­mer­kik­si ker­ran vii­kos­sa ja näin olet jo muka­na somes­sa tar­vit­ta­van aktii­vi­ses­ti ja samal­la kus­tan­nus pysyy hyvin hal­lin­nas­sa teit­pä sit­ten inhouse­na tai valit­sit kump­pa­nin tueksesi.

Ota yhteyt­tä!

Social media marketing ja eri kanavat

Social media mar­ke­ting on siis edel­leen­kin mel­ko uusi aihe yri­tyk­sil­le ja niin ovat myös kana­vat jois­ta pää­set valit­se­maan. Älä anna suu­ren mää­rän kana­via häm­men­tää kos­ka 95% yri­tyk­sis­tä tar­vit­see vain jotain näis­tä kol­mes­ta kanavasta:

Alla on lis­tat­tu­na kana­vit­tain tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia ja käyt­tä­jä­ryh­miä yleistasolla.

Social media marketing ja Facebook

 • Face­book on sel­väs­ti maa­il­man suu­rin some-kana­va jos­sa suu­rin osa pää­tök­sen­te­ki­jöis­tä tänä­kin päi­vä­nä viet­tää aikaansa
 • Mikä­li koh­de­ryh­mä­si on pää­osin yli 25 vuo­tiai­ta niin tämä on sinul­le kan­nat­ta­vin kanava
 • Vies­tin­näs­sä voi­daan käyt­tää kuvia, pit­kiä­kin kir­joi­tuk­sia ja videoita

Social media marketing ja Instagram

 • Ins­ta­gram on nous­sut lähi­vuo­si­na hyväk­si kil­pai­li­jak­si Face­boo­kil­le ja myös täs­tä kana­vas­ta löy­tyy jat­ku­vas­ti enem­män päätöksentekijöitä
 • Mikä­li koh­de­ryh­mä­si on 20-40 vuo­tiai­ta niin tämä on sinul­le hyvä some-kanava
 • Vies­tin­näs­sä kan­nat­taa käyt­tää lähin­nä kuvia ja myös videot ovat hyvää sisäl­töä täs­sä kana­vas­sa mut­ta suu­rim­man osan ongel­mak­si videois­sa muo­dos­tuu nii­den tuot­ta­mi­nen joten suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään kuvia ja lyhyi­tä parin lauseen viestejä. 
 • Tie­sit­kö: Ins­ta­gram arvon­ta on nyky­ään suo­sit­tu tapa kas­vat­taa Ins­ta­gram-tilin seu­raa­jien määrää.

Social media marketing ja LinkedIn

 • Lin­ke­dIn jat­kaa kas­vu­aan B2B-kana­va­na ja tääl­tä löy­dät eri­tyi­ses­ti kou­lu­tet­tua asia­kas­kun­taa kuten yri­tys­ten joh­to­ryh­mät ja asian­tun­ti­jat mut­ta vähem­män esi­mer­kik­si säh­kö­asen­ta­jia, put­ki­mie­hiä, tai vas­taa­van suo­rit­ta­van työn tekijöitä
 • Vies­tin­näs­sä kan­nat­taa käyt­tää pidem­piä “asian­tun­ti­jan” teke­miä kir­joi­tuk­sia mut­ta myös lyhyem­mät ren­not pos­tauk­set riit­tä­vät val­lan hyvin. Lisäk­si voit käyt­tää myös kuvia ja videoi­ta myös täs­sä kana­vas­sa. Lin­ke­dI­nin par­hai­ta puo­lia on jat­ku­vas­ti kas­va­va orgaa­ni­nen eli ilmai­nen näky­vyys joka on ehdot­to­mas­ti aivan eri luok­kaa kuin edel­lä mai­ni­tuis­sa Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa jois­sa jou­dut käyt­tä­mään mak­set­tua mai­non­taa näky­vyy­den saavuttamiseksi.

Social media marketing - kuinka paljon se maksaa?

Somes­sa näky­vyyt­tä saat tänä päi­vä­nä par­haim­min mak­sa­mal­la medias­ta eli näky­vyy­des­tä kysei­sil­le kana­vil­le. Tämän lisäk­si on hyvä miet­tiä onko yri­tyk­sel­lä­si resurs­se­ja yllä­pi­tää valit­tu­ja kana­via vai onko hyvä vali­ta kump­pa­ni mai­non­taan ja kana­vien yllä­pi­tä­mi­seen. Kus­tan­nuk­set jakau­tu­vat siis kah­teen osaan:

Työn osuus

Teit­pä mai­non­taa ja kana­van yllä­pi­toa itse tai kump­pa­nin kans­sa niin työl­lä on aina kus­tan­nus mikä­li mak­sat itsel­le­si tai työn­te­ki­jäl­le­si palk­kaa. Mikä­li on kiin­nos­tus­ta ja vapaa­ta aikaa käy­tet­tä­vis­sä aiheen opis­ke­luun niin suo­sit­te­lem­me kou­lu­tuk­sen osta­mis­ta ja aihee­seen pereh­ty­mis­tä tar­kem­min. Ilman kou­lu­tus­ta on erit­täin epä­to­den­nä­köis­tä pär­jä­tä jat­ku­vas­ti kove­ne­vas­sa kilpailussa.

Median osuus

Kana­vas­ta riip­pu­mat­ta näky­vyys vaa­tii myös rahal­lis­ta panos­tus­ta halut­tuun medi­aan. Ylei­ses­ti saat kui­ten­kin jo 500 eurol­la kuu­kau­des­sa muka­vas­ti näky­vyyt­tä ja tavoi­tat vähin­tään kym­me­niä tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta mikä­li osaat koh­dis­taa mai­non­nan oikein. Hyvien tulos­ten valos­sa voit tar­vit­taes­sa nos­taa panos­tuk­sia mut­ta suo­si­tuk­sem­me on aloit­taa muu­ta­mal­la sadal­la eurol­la ja nos­taa panos­tuk­sia vas­ta saa­tu­jen tulos­ten valossa.

Social media marketing - miten sitä kannattaa ostaa ja keneltä?

Valit­se kump­pa­ni jol­ta saat pal­ve­lua ilman mää­rä­ai­kai­sia sopi­muk­sia ja pää­set tar­vit­taes­sa eroon yhteis­työs­tä. Syi­nä voi olla oman hen­ki­lös­tön ja osaa­mi­sen kas­va­mi­nen, stra­te­gian muut­tu­mi­nen tai se ettet ole tyy­ty­väi­nen kump­pa­nii­si. Näe etä­nä tai pai­kan pääl­lä useam­pia kump­pa­nei­ta ja näin saat hyvän kuvan mark­ki­nas­ta ja mitä social media mar­ke­ting on.

Social media marketing - tekeekö kilpailijasi jo sitä?

Luul­ta­vas­ti kil­pai­li­jal­la­si­kin on jo social media mar­ke­ting mie­les­sä ja suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä tekee jo mai­non­taa jos­sain somen kana­vas­sa joko orgaa­ni­sil­la ilmai­sil­la pos­tauk­sil­la tai sit­ten mak­se­tul­la mai­non­nal­la. Esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta voit tar­kis­taa tekee­kö kil­pai­li­ja­si mai­non­taa ja tämä onnis­tuu muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la. Kysy meil­tä lisää mikä­li haluat oppia kuin­ka - annam­me ohjeet veloituksetta.

Kuinka pääset nopeimmin liikkeelle ja saat tuloksia?

Nopeim­min pää­set liik­keel­le valit­se­mal­la kump­pa­nin ja aloit­ta­mal­la pilot­ti­muo­toi­sen yhteis­työn ja samal­la pää­set oppi­maan sivus­ta kuin­ka social media mar­ke­ting tuo sinun­kin yri­tyk­sel­le­si tulok­sia. Kysy meil­tä lisää mikä­li haluat tulok­sia somesta!

Pyy­dä apua Kublalta!
Social media marketing
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy