Strategiasta toteutukseen: aloittelijan opas sosiaalisen median markkinointiin 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Stra­te­gias­ta toteu­tuk­seen: aloit­te­li­jan opas sosi­aa­li­sen median markkinointiin

Pie­nen yri­tyk­sen omis­ta­ja­na saa­tat miet­tiä, sopii­ko sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti sinul­le. Kos­ka alus­to­ja ja vaih­toeh­to­ja on niin pal­jon, voi olla vai­kea tie­tää, mis­tä aloit­taa. Totuus on kui­ten­kin se, että sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on vält­tä­mä­tön­tä kai­kil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat tavoit­taa uusia asiak­kai­ta ja kas­vat­taa brän­di­ään. Itse asias­sa lähes kak­si kol­mas­osaa ame­rik­ka­lai­sis­ta sanoo osta­van­sa toden­nä­köi­sem­min yri­tyk­sel­tä, jota he seu­raa­vat sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Kublan aloit­te­li­jan opas sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin antaa sinul­le parem­mat val­miu­det aloit­taa oma toi­min­ta­si somessa.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Oikean alustan löytäminen

Ensim­mäi­nen askel sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti­stra­te­gian kehit­tä­mi­ses­sä on ymmär­tää, mitä alus­to­ja asiak­kaa­si käyt­tä­vät. Ei ole mitään jär­keä inves­toi­da aikaa ja resurs­se­ja alus­taan, jota koh­dey­lei­sö­si ei edes käy­tä. Kun tie­dät, mihin alus­toi­hin kan­nat­taa kes­kit­tyä, on aika aloit­taa sisäl­lön luominen.

Mee­tEd­gar on hyvä työ­ka­lu jul­kai­su­jen aikatauluttamiseen

Sisällön merkitys

Sosi­aa­li­sen median sisäl­lön osal­ta laa­tu on aina parem­pi kuin mää­rä. On parem­pi jul­kais­ta yksi hyvin kir­joi­tet­tu ja infor­ma­tii­vi­nen blo­gi­kir­joi­tus kuin 10 satun­nais­ta twiit­tiä. Täs­tä huo­li­mat­ta sinun on myös olta­va joh­don­mu­kai­nen jul­kai­suai­ka­tau­lusi kans­sa. Jos pos­taat vain sil­loin täl­löin, seu­raa­ja­si unoh­ta­vat sinut nopeasti.

Ole sitoutunut

Toi­nen tär­keä osa teho­kas­ta sosi­aa­li­sen median stra­te­gi­aa on sitou­tu­mi­nen. Kun joku kom­men­toi pos­taus­ta­si tai esit­tää kysy­myk­sen, var­mis­ta, että vas­taat sii­hen nopeas­ti ja koh­te­li­aas­ti. Tämä osoit­taa poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, että väli­tät verk­ko­läs­nä­olos­ta­si ja olet halu­kas vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ylei­sö­si kanssa.

Mittaa tuloksia

Älä myös­kään unoh­da mita­ta tulok­sia! Seu­raa, kuin­ka mon­ta uut­ta lii­diä tai asia­kas­ta saat sosi­aa­li­sen median toi­mien tulok­se­na. Tämä aut­taa sinua mää­rit­tä­mään, toi­mii­ko stra­te­gia­si, ja mukaut­ta­maan sitä sen mukaisesti.

Eiköhän aleta hommiin

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti voi tun­tua työ­lääl­tä, mut­ta sen ei tar­vit­se olla yli­voi­mais­ta. Aloit­ta­mal­la hitaas­ti ja ole­mal­la joh­don­mu­kai­nen jul­kai­su­jen teke­mi­ses­sä voit vähi­tel­len raken­taa vah­van verk­ko­läs­nä­olon, joka aut­taa yri­tys­tä­si nouse­maan seu­raa­val­le tasolle.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy