Tekoälyn vaikutus digimarkkinointiin 

Teko­ä­ly on ollut vii­me vuo­si­na yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä tek­no­lo­gi­sis­ta läpi­mur­rois­ta, ja sen vai­ku­tus digi­mark­ki­noin­tiin on mul­lis­ta­va. Se muut­taa tapam­me koh­dis­taa mai­nok­sia, ana­ly­soi­da dataa ja ymmär­tää asiak­kai­tam­me parem­min kuin kos­kaan ennen. Täs­sä blo­gis­sa tar­kas­te­lem­me tar­kem­min, miten teko­ä­ly voi mul­lis­taa ja on jo mul­lis­ta­nut digi­mark­ki­noin­nin ja miten se hyö­dyt­tää sekä mark­ki­noi­jia että kuluttajia. 

Tekoäly auttaa mainosten kustomoinnissa

Teko­ä­lyl­lä on ainut­laa­tui­nen kyky kerä­tä, ana­ly­soi­da ja tul­ki­ta val­ta­via mää­riä dataa nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Sen ansios­ta mai­nos­ta­jat voi­vat luo­da entis­tä kus­to­moi­dum­pia ja per­so­noi­dum­pia mai­nok­sia, jot­ka vas­taa­vat parem­min koh­dey­lei­sön­sä miel­ty­myk­siä, tar­pei­ta ja käyt­täy­ty­mis­tä. Käyt­tä­jien selai­lu­his­to­ria, osto­tie­dot, demo­gra­fia­tie­dot ja jopa sosi­aa­li­sen median reak­tiot voi­vat kaik­ki aut­taa teko­ä­lyä ymmär­tä­mään käyt­tä­jien mie­len­kiin­non koh­teet ja tar­joa­maan heil­le juu­ri oikean­lai­sia mai­nok­sia. Täs­tä erin­omai­nen esi­merk­ki on Google adsin kam­pan­ja­ta­voit­teet. Kam­pan­ja­ta­voit­tee­na voi olla klik­kien mak­si­moin­ti, jol­loin mai­nok­sia pyri­tään näyt­tä­mään käyt­tä­jil­le, joi­den anta­mien sig­naa­lien perus­teel­la teko­ä­ly uskoo ole­van toden­nä­köi­sim­piä klik­kaa­maan mai­nos­ta. Vaih­toeh­toi­ses­ti tavoit­tee­na voi olla kon­ver­sioi­den mak­si­moin­ti jol­loin klik­kaus­ten mää­rä saat­taa las­kea, mut­ta suu­rem­pi pro­sent­ti mai­nos­ta kli­kan­neis­ta käyt­tä­jis­tä pää­tyi­si kon­ver­toi­tu­maan verkkosivulla.

Tekoälyn vaikutus digimarkkinointiin

Tekoäly mahdollistaa tarkemmat kohdistukset ja antaa suosituksia

Teko­ä­lyn vai­ku­tus digi­mark­ki­noin­tiin näkyy vah­vas­ti myös koh­den­nuk­sis­sa. Teko­ä­ly aut­taa myös mark­ki­noi­jia tavoit­ta­maan poten­ti­aa­li­set asiak­kaat entis­tä tar­kem­min ja tehok­kaam­min. Sen avul­la voi­daan tun­nis­taa tär­kei­tä koh­de­ryh­miä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tie­tys­tä tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta, ja koh­dis­taa mai­nok­set näil­le ryh­mil­le. Lisäk­si teko­ä­ly pys­tyy tar­joa­maan älyk­käi­tä suo­si­tuk­sia asiak­kail­le hei­dän osto­his­to­rian­sa ja käyt­täy­ty­mi­sen­sä perus­teel­la, mikä paran­taa asia­kas­ko­ke­mus­ta ja lisää asiakasuskollisuutta.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Reaaliaikainen analytiikka ja päätöksenteko

Digi­mark­ki­noin­nis­sa nopeat pää­tök­set ovat usein kriit­ti­siä menes­tyk­sen kan­nal­ta. Teko­ä­ly mah­dol­lis­taa digi­mark­ki­noin­nis­sa reaa­liai­kai­sen datan ana­ly­soin­nin ja sen perus­teel­la teh­tä­vät nopeat pää­tök­set. Mai­non­nan tulok­sia voi­daan seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa, ja kam­pan­joi­ta voi­daan opti­moi­da jat­ku­vas­ti parem­pien tulos­ten saa­vut­ta­mi­sek­si. Teko­ä­ly myös ennus­taa käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja tren­de­jä, mikä aut­taa mark­ki­noi­jia pysy­mään aske­leen edel­lä kilpailijoita. 

Chatbotit ja asiakaspalvelun tehostaminen

Teko­ä­lyl­lä varus­te­tut chat­bo­tit ovat yhä ylei­sem­piä digi­mark­ki­noin­nis­sa ja asia­kas­pal­ve­lus­sa. Ne pys­ty­vät vas­taa­maan asiak­kai­den kysy­myk­siin ja tar­joa­maan apua 24/7, mikä paran­taa asia­kas­pal­ve­lun tehok­kuut­ta ja saa­ta­vuut­ta. Chat­bo­tit voi­vat myös oppia jokai­ses­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta, joten nii­den pal­ve­lu­ta­so para­nee ajan myötä.

Tekoäly stock photojen rinnalla

Kyl­läs­tyt­tää­kö stock pho­tot mai­non­nas­sa, mut­ta haluai­sit sil­ti käyt­tää laa­duk­kai­ta kuvia mai­non­nas­sa jär­jes­tä­mät­tä aikaa­vie­vää ja poten­ti­aa­li­ses­ti kal­lis­ta­kin kuvaus­ses­sio­ta? Teko­ä­ly kyke­nee jo tuot­ta­maan huo­mat­ta­van laa­duk­kai­ta kuvia ja jopa huo­mat­ta­van foto­rea­lis­tis­ta mate­ri­aa­lia jota voi­daan hyö­dyn­tää mark­ki­noin­nis­sa. Teko­ä­lyn tuot­ta­mat kuvat eivät ehkä vie­lä ole mer­kit­tä­vä tren­di mark­ki­noin­nis­sa, mut­ta nii­tä­kin tul­laan var­mas­ti näke­mään tule­vai­suu­des­sa pal­jon nykyis­tä enemmän.

Tekoälyn vaikutus digimarkkinointiin

Tekoälyt tukevat sisällöntuotantoa

ChatGPT. Uskoi­sin, että meis­tä lähes jokai­nen on jo tör­män­nyt tähän nimeen. ChatGPT ja muut vas­taa­vat teko­ä­lyt tule­vat jat­kos­sa var­mas­ti kas­vat­ta­maan roo­li­aan yri­tys­ten sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Vaik­ka teko­ä­lyn tuot­ta­ma sisäl­tö on har­voin täy­del­lis­tä, ja se vaa­tii aina­kin tois­tai­sek­si oiko­lu­ke­mis­ta on se nyt jo erin­omai­nen työ­ka­lu nopeut­ta­maan sisäl­lön­tuo­tan­toa. Mones­ti riit­tää, että sinul­la on idea sisäl­lös­tä ja voit antaa teko­ä­lyl­le ohjeet tuot­taa sii­tä teks­tiä. Lop­pu­tu­lok­se­na saat yleen­sä vähin­tään­kin poh­jan sil­le, mitä lopul­li­nen teks­ti tulee ole­maan. Eten­kin pidem­mis­sä sisäl­löis­sä tämä oli­si aina­kin itsel­le­ni nopeam­paa kuin se, että muo­toi­li­sin koko sisäl­lön alus­ta asti. Koko­naan teko­ä­ly ei kui­ten­kaan tule mei­tä kor­vaa­maan. (aina­kaan toi­vot­ta­vas­ti, sil­lä pidän työs­tä­ni) Oli­si kui­ten­kin yli­mie­lis­tä ja jopa type­rää väit­tää, ettei sii­tä oli­si meil­le huo­mat­ta­vas­ti apua oikein käytettynä.

Ihminen kaiken takana

Teko­ä­lyn kehit­tyes­sä lei­kin itse­kin välil­lä sil­lä kau­hu­ku­val­la, ettei minua koh­ta enää tar­vi­ta. Koh­ta teko­ä­ly vie minun työ­ni ja niin edes­päin. Todel­li­suu­des­sa en kui­ten­kaan tähän usko, vaan kuten aikai­sem­min mai­nit­sin. Teko­ä­lyn vai­ku­tus digi­mark­ki­noin­tiin on ja tulee ole­maan mer­kit­tä­vä, mut­ta näen teko­ä­lyn nime­no­maan arvok­kaa­na työ­ka­lu­na mark­ki­noi­jan työ­ka­lu­pa­kis­sa. Jos kui­ten­kaan et itse halua, tai ehdi ope­tel­la hyö­dyn­tä­mään teko­ä­lyä yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa, niin ota mei­hin yhteyt­tä ja kat­so­taan miten me Kublal­la voi­sim­me nos­taa digi­mark­ki­noin­ti­si aivan uudel­le levelille!

Ota yhteyt­tä!
Tekoälyn vaikutus digimarkkinointiin
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi