Konversio-optimointi 7 vinkkiä parempiin tuloksiin 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Kon­ver­sio-opti­moin­ti

Kon­ver­sio opti­moin­ti aut­taa yri­tys­tä­si saa­maan parem­pia tulok­sia ver­kos­sa samal­la kävi­jä­mää­räl­lä. Näin yri­tyk­se­si saa siis verk­ko­si­vuil­ta enem­män yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja, JOS kon­ver­sio-opti­moin­ti on osa yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin teh­tä­viä. Kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan voi­daan sanoa, että kon­ver­sioi­den opti­moin­ti on yri­tyk­se­si verk­ko­si­vu­jen käy­tet­tä­vyy­den parantamista.

Lue blo­gis­tam­me myös: Mik­si kon­ver­sio­ta mitataan?

Miten konversio-optimointi auttaa saamaan tuloksia?

Kon­ver­sio-opti­moin­nil­la pide­tään huo­li yri­tyk­se­si verk­ko­si­vu­jen käy­tet­tä­vyy­des­tä. Kun asia­kas löy­tää verk­ko­si­vuil­ta­si tar­vit­se­man­sa hel­pos­ti, niin yhä useam­pi asiak­kais­ta tulee otta­maan yhteyt­tä sivuiltasi.

Verkkosivujesi konversio-optimointi voi tarkoittaa esimerkiksi:

 • Sivus­ton A/B tes­taus­ta. Eli ohja­taan puo­let asiak­kais­ta toi­sel­le yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen väli­leh­del­le ja toi­nen puo­li­kas toi­sel­le koti­si­vu­je­si välilehdelle.
 • Ana­ly­tii­kan tark­kaa seu­ran­taa pois­tu­mis­pro­sent­tien osal­ta ja mikä­li pois­tu­mis­pro­sent­ti on kor­kea niin sivus­toa muo­ka­taan niin että asia­kas jää sivus­tol­le pidem­mäk­si aikaa.
 • Sisäl­tö­jen lisää­mis­tä sivustolle.
 • Toi­min­ta­ke­hot­tei­den lisää­mis­tä. Esi­mer­kik­si ”ota yhteyt­tä” nap­pu­loi­den lisää­mis­tä sivustolle.
 • Vali­kon muok­kaa­mis­ta hel­pom­min ymmärrettäväksi.
 • Las­keu­tu­mis­si­vu­jen jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä houkuttelevammiksi.
 • Pal­ve­lui­de­si tuo­te­ku­vaus­ten kehit­tä­mis­tä laa­jem­mik­si ja kuvien lisäämistä.
 • Otsi­koin­tien lisää­mis­tä sivus­tol­le tiheämmin
 • Värien käyt­tä­mis­tä, niin että sivus­to­si on hou­kut­te­le­vam­man näköinen.

Onko konversio-optimointi kallista?

Kon­ver­sio-opti­moin­ti ei ole kal­lis­ta, vaan käy­tän­nös­sä täy­sin ilmais­ta. Sinun ei siis tar­vit­se käyt­tää euroa­kaan media­bud­jet­tia Googleen tai sosi­aa­li­sen median kana­viin saa­dak­se­si enem­män kon­ver­sioi­ta. Opti­moin­ti tapah­tuu siis yri­tyk­se­si koti­si­vun sisäl­lä muok­kaa­mal­la verk­ko­si­vus­toa­si hou­kut­te­le­vam­mak­si käyttäjälleen.

Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si ei ole omaa osaa­mis­ta kon­ver­sio-opti­moin­tiin, niin sinun on hyvä hank­kia kump­pa­ni opti­moi­maan sivus­toa­si vähin­tään vuo­sit­tain. Kon­ver­sio opti­moin­tia ei ole vält­tä­mä­tön­tä suo­rit­taa kuu­kausit­tain, mut­ta vähin­tään vuo­sit­tain on hyvä miet­tiä sivus­ton kehit­tä­mis­tä kon­ver­sioi­den näkö­kul­mas­ta tehok­kaam­mak­si. Näin saat sivus­tol­ta­si lisää yhtey­den­ot­to­ja ja kaik­ki digi­mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mä­si eurot tule­vat ole­maan tuot­ta­vam­pia, kos­ka saat sijoit­ta­mil­la­si euroil­la lisää yhteydenottoja.

Digi­mark­ki­noin­tia teke­vät toi­mis­tot teke­vät ylei­sim­min kon­ver­sio-opti­moin­tia tun­ti­las­ku­tuk­sel­la ja esi­mer­kik­si kym­me­nen tun­nin opti­moin­ti­työ mak­saa kes­ki­mää­rin 1000 euroa.

Kublan suo­si­tus on laa­tia alus­sa sivus­ton kon­ver­sio-opti­moin­nin raport­ti, jos­ta käy ilmi opti­moi­ta­vat asiat sivus­tol­la. Näin voit teh­dä muu­tok­set sivus­tol­la­si itse, tai vali­ta riip­pu­mat­to­mas­ti toi­mis­ton teke­mään tar­vit­ta­via muu­tok­sia sivuil­le­si. Kon­ver­sio-opti­moin­nin rapor­tin laa­ti­mi­seen riit­tää asian­tun­ti­jal­ta yleen­sä noin vii­ti­sen tun­tia eli kus­tan­nuk­sen tuli­si olla noin 500 euroa, jol­la pää­set hyvin eteen­päin asian kanssa.

Kannattaako konversio-optimointi tehdä itse?

Kon­ver­sio-opti­moin­tia on mah­dol­lis­ta teh­dä itse, kos­ka kysees­sä on käy­tän­nön työ yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen muok­kauk­seen. Voit siis teh­dä työn itse mikä­li tai­to­si riit­tä­vät ana­ly­tii­kan poh­jal­ta joh­to­pää­tös­ten teke­mi­seen ja lopul­ta muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen. Vaa­ti­vin työ on ylei­sim­min löy­tää asiat joi­ta haluat sivus­tol­la­si kor­jail­la. Sivus­ton muok­kauk­siin Suo­mes­ta­kin löy­tyy sato­ja yri­tyk­siä, joten voit rau­has­sa vali­ta kump­pa­nin muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen, kun­han ensin opet­te­let sel­vit­tä­mään mitä ylei­ses­ti­kin sivus­tol­la­si tuli­si korjailla.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Konversio-optimointi - 7 vinkkiä parempiin tuloksiin!

1. Muista käyttää analytiikkaa

Tee havain­to­ja ana­ly­tii­kan perus­teel­la. Älä siis arvai­le. Kon­ver­sio-opti­moin­ti perus­tuu aina dataan. Esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tics on erit­täin hyvä ja ilmai­nen työkalu.

2. Lisää sivuillasi luottamusta yritykseesi

Nos­ta asian­tun­ti­juut­ta­si tuo­mal­la esiin esi­mer­kik­si ser­ti­fi­kaat­te­ja, ja/tai asian­tun­ti­joi­den kir­joit­ta­mia blogeja.

3. Pidä huolta ”valikkorakenteesta”

Sivus­tol­la siir­ty­mi­sen pitää olla sel­ke­ää ja sivus­ton käyt­tä­jäl­le mah­dol­li­sim­man help­poa. Mikä­li asiak­kaa­si eksyy sivus­tol­la­si, niin hän toden­nä­köi­ses­ti myös pois­tuu sivuiltasi.

4. Lisää konversiopisteitä

Tämä tar­koit­taa lähin­nä mit­taa­mi­sen ja ana­ly­tii­kan hel­pot­tu­mis­ta. Lisää kon­ver­sioi­ta ei siis tar­koi­ta lisää kaup­paa. Lisää­mäl­lä kon­ver­sio­pis­tei­tä voit kui­ten­kin mita­ta parem­min asiak­kaan mat­kaa yri­tyk­se­si kotisivuilla.

5. Muista pitää huoli mobiilikäyttäjistä!

Kon­ver­sio opti­moin­ti on jat­ku­vas­ti tär­keäm­pää myös mobii­lis­sa. Suu­rin osa inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä käyt­tä­vät jo mobii­li­lai­tet­ta surf­fai­luun­sa. Pidä siis huo­li, että kon­ver­sio-opti­moin­ti ottaa huo­mioon mobiilikäyttäjät!

6. Pidä kappaleet lyhyinä ja otsikot selkeinä

Tee teks­tis­tä hel­pos­ti luet­ta­vaa, sekä selat­ta­vaa. Tämä onnis­tuu par­haim­min lisää­mäl­lä otsi­koi­ta ja tii­viis­ti ja pitä­mäl­lä kap­pa­leet sopi­van lyhyinä.

7. Lisää kehotteita (CTA - call-to-action)

Kan­nus­ta asia­kas­ta teke­mään halua­ma­si kon­ver­sio. Pyy­dä otta­maan yhteyt­tä, tai tilaa­maan uutis­kir­je, tai lataa­maan pdf-ohjekirjasi.

Miten kannattaa edetä?

Digi­mark­ki­noin­ti­si on teho­ton­ta mikä­li et ole huo­mioi­nut kon­ver­sio-opti­moin­tia sivus­tol­la­si. Tar­kis­ta siis sivus­to­si ole­van toi­mia­laa­si näh­den tar­peek­si teho­kas ja apu­ja tähän löy­dät esi­mer­kik­si Kublan asian­tun­ti­ja­tii­mil­tä. Kysy roh­keas­ti apua sivus­to­si ana­ly­soin­tiin ja voim­me käy­dä sivus­toa­si läpi mak­sut­to­mas­sa puhe­lin­kon­sul­taa­tios­sa. Ota yhteyt­tä nyt ja anna mei­dän auttaa!

Ota yhteyt­tä!
Konversio optimointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi