Etusi­vu \ Blo­gi \ Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le

Kotisivut yritykselle myynnin kanavana

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le ovat kuin käyn­ti­kort­ti tai esi­te ver­kos­sa. Koti­si­vu­jen yllä­pi­to vaa­tii jat­ku­vaa työ­tä niin haku­ko­neop­ti­moin­nin, graa­fi­sen ilmeen, teks­tien kuin tek­nis­ten päi­vi­tys­ten­kin osal­ta. Hyvin raken­ne­tut, asia­kas­ta pal­ve­le­vat ja haku­ko­neis­ta Googlen etusi­vul­ta löy­ty­vät koti­si­vut kas­vat­ta­vat yri­tyk­se­si myyn­tiä, sekä yhtey­den­ot­to­jen mää­rää.

Miksi hankkia uudet kotisivut yritykselle?

Mik­si päi­vit­tää koti­si­vut, jos nykyi­set­kin toi­mi­vat? Kuten yllä mai­nit­tiin, niin laa­duk­kaat koti­si­vut yri­tyk­sel­le ovat yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti ja niis­tä on hyvä huo­leh­tia tar­kas­ti. Esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­to­jen tek­ni­nen raken­ne uusiu­tuu tek­ni­sil­tä osin muu­ta­man vuo­den välein ja googles­sa näky­vyy­den var­mis­tat pitä­mäl­lä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vut ajan tasal­la.

Millaiset on hyvät kotisivut yritykselle?

Mil­lai­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le kan­nat­tai­si hank­kia? Lyhyes­ti vas­tat­tu­na voi­si sanoa, että han­ki sel­lai­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le, joi­den kaut­ta saat lisää yhtey­den­ot­to­ja. Entä miten näi­tä yhtey­den­ot­to­ja sit­ten saa­daan? Täs­sä pii­lee se oikea ohjaa­va teki­jä verk­ko­si­vus­ton han­kin­nas­sa.

Alla on vii­si tär­ke­ää vink­kiä, kun han­kit verk­ko­si­vut yri­tyk­sel­le.

Kotisivut yritykselle - ostajan vinkit

Mis­tä osa-alueis­ta syn­ty­vät hyvät koti­si­vut?

 • Hel­pos­ti käy­tet­tä­vät ja sel­keät myös mobii­lis­sa ja table­teil­la (res­pon­sii­vi­suus)
 • Nopeas­ti latau­tu­vat
 • Käyt­tä­jä pois­tuu, jos sivusi lataa yli kol­me sekun­tia
 • Hel­pos­ti päi­vi­tet­tä­vät
 • Sivus­to­si jämäh­tää pai­koil­leen, jos päi­vit­tä­mi­nen on yri­tyk­se­si hen­ki­lös­töl­le vai­ke­aa (han­ki siis WordPress koti­si­vut)
 • Googlen orgaa­ni­sel­le haul­le suo­tui­sat
 • Yhtey­den­ot­to on sivuil­ta­si help­poa

Näil­lä vin­keil­lä yri­tyk­se­si koti­si­vut on help­poa käyt­tää omal­le hen­ki­lös­töl­le ja samal­la asiak­kaa­si viih­ty­vät sivus­tol­la­si ja otta­vat lopul­ta yhteyt­tä. Hyvät verk­ko­si­vut on lopul­ta mel­ko yksin­ker­tais­ta hank­kia ja sil­loin myös hin­ta pysyy mal­til­li­se­na. Älä siis tee sivus­to­si päi­vit­tä­mi­ses­tä vai­ke­aa, vaan pidä pro­jek­ti suo­ra­vii­vai­se­na ja valit­se myös luo­tet­ta­va kump­pa­ni, mikä­li et tee sivus­toa inhouse­na. Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen on myös saman tyyp­pi­nen pro­ses­si. 

Kannattaako sivusto tehdä itse?

Suun­nit­te­le koti­si­vut yri­tyk­sel­le inhouse­na, jos olet vakuut­tu­nut yri­tyk­se­si omas­ta ammat­ti­tai­dos­ta. Työl­lä on aina kus­tan­nus ja yleen­sä sivus­ton teke­mi­nen inhouse­na ei ole kan­nat­ta­vaa alla ole­vis­ta syis­tä joh­tuen.

 1. Aika on rahaa - mene­tät työ­ai­kaa
 2. Kos­ka olet vii­mek­si teh­nyt sivut? Verk­ko­si­vus­to­ja raken­ta­va ammat­ti­lai­nen tekee kes­ki­mää­räi­ses­ti kol­me sivus­toa kuu­kau­des­sa.
 3. Olet vas­tuus­sa teke­mä­si sivus­ton toi­mi­vuu­des­ta

Mikä­li kui­ten­kin sivus­to­jen raken­ta­mi­nen on sinul­le tut­tua ja tie­dät aikaa löy­ty­vän, niin voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la inhouse­na teke­mis­tä.

Var­mis­ta kui­ten­kin, että saat tar­vit­taes­sa tukea sivus­ton raken­ta­mi­seen, mikä­li koet haas­tei­ta sivus­ton kans­sa. Suo­sit­te­lem­me valit­se­maan WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­män, kos­ka sil­loin apu­na­si voi toi­mia suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta verk­ko­si­vus­to­ja raken­ta­vis­ta yri­tyk­sis­tä ja olet täy­sin riip­pu­ma­ton kump­pa­neis­ta­si. Voit vaih­taa kump­pa­nia, mikä­li yhteis­työ ei toi­mi.

Teet sit­ten itse koti­vi­sut yri­tyk­sel­le itse, tai kump­pa­ni­si kans­sa, niin tämä aika on hyvin käy­tet­ty. Uusi sivus­to­si toi­mii käy­tän­nös­sä poik­keuk­set­ta parem­min, kuin van­ha sivus­to­si ja tulet saa­maan enem­män yhtey­den­ot­to­ja uuden sivus­to­si avul­la.

Kotisivut kannattaa yleensä tilata ammattilaiselta

Ylei­sim­min on suo­si­tel­ta­vaa hank­kia verk­ko­si­vus­to ammat­ti­lai­sel­ta. Näin sääs­tät aikaa, rahaa ja saat lopul­ta ammat­ti­lai­sen raken­ta­mi­sen sivus­ton. Entä mitä koti­si­vut yri­tyk­sel­le mak­saa?

Verk­ko­si­vu­jen hin­ta on yleen­sä välil­lä 1000€-5000€ suo­ma­lai­sil­la pk-yri­tyk­sil­lä. Tähän hin­taan voi saa­da jopa hyvin toi­mi­van verk­ko­kau­pan, kun­han muis­tat kes­kus­tel­la tar­peek­si monen toi­mi­jan kans­sa ja löy­dät yri­tyk­sel­le­si sopi­van kump­pa­nin.

Sama verk­ko­si­vus­to voi mak­saa 3000 euroa, 5000 euroa, tai 10 000 euroa kump­pa­nis­ta riip­puen. Kysy siis useam­pi tar­jous eten­kin, mikä­li ensim­mäi­nen tar­jous vai­kut­taa mie­les­tä­si kir­jai­mel­li­ses­ti ”kal­liil­ta”. Sil­loin saat luul­ta­vas­ti samat sivut edul­li­sem­min haas­tat­te­le­mal­la vie­lä muu­ta­maa kump­pa­nia.

Mistä kotisivut yritykselle kannattaa hankkia?

Koti­si­vut kan­nat­taa suun­ni­tel­la huo­lel­li­ses­ti jo ennen sivus­ton raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta. Mie­ti siis yri­tyk­ses­sä­si sisäi­ses­ti mitä uusil­ta koti­si­vuil­ta pitäi­si löy­tyä ja mik­si han­kit ne?

 • Haluat­ko lisää kaup­po­ja?
 • Onko sivus­to van­han­ai­kai­nen?
 • Eikö hen­ki­lös­tö­si osaa päi­vit­tää sivus­toa­si?

Oli syy mikä tahan­sa, niin tee pie­ni­muo­toi­nen works­hop ja mie­ti näi­tä asioi­ta. Tämän voit teh­dä jopa tun­nis­sa sopi­val­la tii­mil­lä, tai vaik­ka­pa aivan yksin. Tämän mie­tin­nän jäl­keen on hyvä haas­ta­tel­la muu­ta­maa kump­pa­nia ja samal­la pää­set oppi­maan uut­ta nykyi­sis­tä verk­ko­si­vus­tois­ta. Yleen­sä suo­sit­te­lem­me haas­tat­te­le­maan vähin­tään kol­mea ja enin­tään viit­tä kump­pa­nia. Näin tulet saa­maan hyvän kuvan useam­mas­ta yri­tyk­ses­tä ja opit myös hei­dän hin­noit­te­luis­taan.

Älä sitoudu vuosisopimukseen

Kun han­kit koti­si­vut yri­tyk­sel­le, niin muis­ta vält­tää vuo­si­so­pi­muk­sia ja kuu­kausi­mak­su­ja. Ne tule­vat poik­keuk­set­ta yri­tyk­sel­le­si kal­liim­mak­si. Voit kui­ten­kin pyy­tää kump­pa­nia­si jaka­maan sivus­to­si las­ku­tuk­sen esi­mer­kik­si nel­jään osaan ja näin saat mak­suai­kaa, mut­ta et kui­ten­kaan sitou­du vuo­si­so­pi­muk­seen. Vuo­si­so­pi­muk­sen kal­lein on ylei­sim­min sivus­ton päi­vi­tyk­set, kos­ka sil­loin et voi hank­kia yllä­pi­toa toi­sel­ta kump­pa­nil­ta, vaik­ka yhteis­työs­sä oli­si­kin ongel­mia nykyi­sen kump­pa­ni­si kans­sa.

Optimoidut kotisivut yritykselle

Orgaa­ni­sen lii­ken­teen kas­vu sivuil­le­si onnis­tuu vain, mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on hyvin google-opti­moi­dut verk­ko­si­vut. Google tar­jo­aa PageS­peed työ­ka­lun yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen toi­mi­vuu­den ja nopeu­den tar­kis­ta­mi­seen. 

Kun pidät sivus­to­si käyt­tä­jäys­tä­väl­li­se­nä ja lataus­no­peu­det koh­dil­laan, niin tulet saa­maan lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sivuil­le­si veloi­tuk­set­ta Googlen orgaa­nis­ta lii­ken­net­tä haa­li­mal­la.

Kotisivut yrityksesi brändimielikuvan parantajana

Brän­di­ku­van para­ne­mi­nen on yksi tär­keim­mis­tä ”sivu­tuot­teis­ta”, jot­ka saat uusi­mal­la yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton. Asiak­kaat tule­vat viih­ty­mään parem­min sivus­tol­la­si ja luul­ta­vas­ti myös palaa­vat hyvin toi­mi­vien sivu­jen pariin otta­maan yhteyt­tä.

Mikä­li haluat apu­ja sivus­ton han­kin­nas­sa, niin autam­me mie­luus­ti pää­se­mään pro­jek­tis­sa eteen­päin mei­dän kump­pa­ni­ver­kos­tom­me kans­sa. Kysy nyt lisää ja kes­kus­tel­laan asias­ta!

Koti­si­vu­ja tulee jat­ku­vas­ti kehit­tää myös seu­raa­vien pal­ve­lui­den avul­la:

Lisää aihees­ta:

Facebook-mainos ja verkkosivut yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy