Minkälainen markkinointi toimii? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Min­kä­lai­nen mark­ki­noin­ti toimii?

Moni asiak­kais­tam­me kysyy, mil­tä ide­aa­li mark­ki­noin­ti­stra­te­gia näyt­tää. Min­kä­lai­nen mark­ki­noin­ti toi­mii? Miten kir­joit­taa täy­del­li­nen mai­nos­teks­ti, ja mit­kä ovat NE värit jot­ka toi­mi­vat? Pitäi­si­kö lähet­tää uutis­kir­jei­tä vai lait­taa rahaa Face­book-mai­nok­siin? Kum­pi on parem­pi, tämä vai tuo? 

Kaik­ki halua­vat tie­tää täy­del­li­sen mai­nok­sen salai­suu­den. Jos sel­lai­nen oli­si ja me sen tie­täi­sim­me, oli­sim­me mil­jar­döö­re­jä. Ei ole ole­mas­sa yhtä mark­ki­noin­ti­rat­kai­sua joka toi­mii jokai­sel­le ja joka tilan­tees­sa. Ei ole kaa­vaa, jol­la saa­da mil­joo­nien sil­mä­pa­rien huo­mio ja saa­da mas­sat kai­va­maan luot­to­kort­tin­sa esiin. 

On kui­ten­kin ole­mas­sa mel­ko hyviä ohje­nuo­ria joi­ta seu­ra­ta kun raken­ne­taan teho­kas­ta mark­ki­noin­ti­rat­kai­sua. Kublan tii­min vuo­sien koke­mus on tuo­nut pal­jon oppia ja ideoi­ta sii­tä, mikä näyt­täi­si mark­ki­noin­nis­sa toimivan. 

Ulkonäöllä on väliä

Mitä voim­me teh­dä kiin­nit­tääk­sem­me ihmi­sen huo­mion? Miten mai­nos voi muut­taa ohi­kul­ki­jan mak­sa­vak­si asiak­kaak­si? Hyvin tyy­pil­li­siä kysy­myk­siä. Kun mie­ti­tään rat­kai­se­via teki­jöi­tä, yleen­sä asiak­kail­le tulee ensim­mäi­sek­si mie­leen värit, fon­tit, sanat, kuvat ja tyylit. 

On help­po uskoa, että näi­den teki­jöi­den tiet­ty yhdis­tel­mä tuot­taa auto­maat­ti­ses­ti hyvän lop­pu­tu­lok­sen. Näin usko­vat saat­ta­vat olla oikeas­sa­kin. Ehkä onkin ole­mas­sa joku toi­mi­va värien ja sano­jen maa­gi­nen yhdis­tel­mä joka saa ihmi­sen osta­maan. On tär­ke­ää, että mai­nos näyt­tää hyväl­tä for­maa­tis­ta riip­pu­mat­ta. Ehkä on kui­ten­kin tär­keäm­piä teki­jöi­tä mihin kiin­nit­tää huo­mio­ta kuin tie­tyn värin sävy tai fon­tin pak­suus. Esi­mer­kik­si pak­sul­la punai­sel­la teks­til­lä saa kyl­lä huo­mio­ta, mut­ta se voi myös ajaa juu­ri sinun brän­di­si asiak­kaat pois.

Puhutaanpa brändäämisestä

Kun mie­ti­tään mil­tä mai­nok­sen tuli­si näyt­tää, pitäi­si kes­kit­tyä yri­tyk­se­si brän­diin. Mie­ti mikä on se elä­män­tyy­li jota yri­tät myy­dä. Tar­jo­si yri­tyk­se­si mitä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua tahan­sa, kysees­sä on aina kui­ten­kin taval­la tai toi­sel­la tie­tyn­lai­sen elä­män­tyy­lin myy­mi­nen. Haluat, että tiet­ty elä­män­tyy­li yhdis­tyy ihmis­ten mie­lis­sä brändiisi.

Suun­nit­te­lun voi aloit­taa myös hyvin leveäl­lä pens­se­lil­lä. Ote­taan esi­mer­kik­si urhei­lu­vä­li­ne­kaup­pa. Saa­tat halu­ta käyt­tää ener­gis­tä punais­ta, kel­tais­ta tai orans­sia väriä, ja käyt­tää asiak­kai­ta­si kiin­nos­ta­via sano­ja kuten ulkoi­lu, ener­gi­nen, lii­ke ja fit­ness yhdis­tääk­se­si halut­tu­ja miel­leyh­ty­miä yri­tyk­see­si. Jos mai­nok­se­si on lin­jas­sa logo­si ja muun brän­di­ku­vi­tuk­se­si kans­sa, entis­tä parempi. 

Elä­män­ta­pa tai elä­män­tyy­li jon­ka haluat välit­tää osta­jal­le on tär­keä teki­jä kun raken­ne­taan brän­diä mai­non­nan kaut­ta. Mut­ta sil­lä on myös toi­nen, tär­keäm­pi funktio.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tunne yleisösi

Elä­män­tyy­li jota haluat myy­dä ker­too sinul­le pal­jon sii­tä, min­kä­lai­nen on poten­ti­aa­li­nen koh­de­ryh­mä­si. Kun mää­rit­te­let tar­kas­ti min­kä­lais­ta tari­naa haluat yri­tyk­ses­tä­si ker­toa, on help­po pää­tel­lä min­kä­lai­set ihmi­set oli­si­vat sii­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Tai, min­kä­lai­set ihmi­set elä­vät jo nyt mark­ki­noi­maa­si elä­mää. Kuin­ka van­ho­ja he ovat? Koros­tuu­ko asia­kas­ryh­mäs­sä­si tiet­ty sukupuoli? 

Oikei­ta väre­jä ja sano­ja pal­jon tär­keäm­pää on mai­nok­sen oikea koh­dis­ta­mi­nen. Esi­mer­kik­si Face­book tar­jo­aa erin­omai­sia työ­ka­lu­ja mai­nos­ten koh­den­ta­mi­seen juu­ri halua­mal­le­si koh­de­ryh­mäl­le. Mark­ki­noin­ti saat­taa olla kal­lis­ta, joten tämän kal­tai­set rahan tuh­laus­ta vähen­tä­vät työ­ka­lut ovat erit­täin tär­kei­tä. Voit koh­dis­taa mark­ki­noin­ti­si tie­tyl­le alu­eel­le, tiet­tyyn ikä­ryh­mään tai tie­tys­tä asias­ta kiin­nos­tu­nei­siin ihmi­siin. Voit myös luo­da hyvin mie­len­kiin­toi­sia ja tark­kaan rajat­tu­ja koh­de­ryh­miä eri haku­kri­tee­rei­tä yhdistämällä.

Mai­non­nan tark­ka koh­den­ta­mi­nen on tuo­nut erit­täin hyviä tulok­sia monil­le asiak­kail­lem­me. On kui­ten­kin tilan­tei­ta, jois­sa lii­ka koh­den­ta­mi­nen voi ampua pahas­ti omaan jalkaan. 

Se tyylistä - entä sisältö?

No niin - mai­nok­sil­le­si on nyt mie­tit­ty ulkoa­su ja koh­de­ryh­mä jot­ka kuvaa­vat mah­dol­li­sim­man hyvin yri­tyk­se­si brän­diä. Mut­ta entäs se sisäl­tö? Mitä mai­nok­sie­si tuli­si pitää sisäl­lään? Entä mis­sä mai­nok­set jul­kais­taan, mil­loin ja kuin­ka usein? Täs­sä koh­taa ammat­ti­lai­sen koke­mus tulee tarpeeseen. 

Par­haat digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot tie­tä­vät, että ei ole ole­mas­sa rat­kai­sua joka sopii kai­kil­le, vaan on ole­mas­sa pal­jon eri­lai­sia ohje­nuo­ria jot­ka sopi­vat eri tilan­tei­siin. Jokai­nen yri­tys on eri­lai­nen, tuot­teet ja pal­ve­lut ovat eri­lai­sia. Myös asiak­kaat ja asia­kas­ryh­mät ovat tie­tyl­lä alal­la­kin hyvin usein kes­ke­nään eri­lai­sia, aina­kin jon­kin ver­ran. Jokai­sen yri­tyk­sen tilan­ne pitää kar­toit­taa erik­seen par­haan rat­kai­sun saamiseksi. 

Ana­ly­tii­kan kerää­mi­nen ja vim­mai­nen A/B-tes­taus aut­ta­vat kai­va­maan tie­toa sii­tä, min­kä­lai­nen mark­ki­noin­ti toi­mii tie­tyl­le yri­tyk­sel­le par­hai­ten ja mikä ei ollenkaan. 

Mikä ei toimi markkinoinnissa?

Vaik­ka oikean koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­nen ja sil­le mai­nos­ta­mi­nen on usein hyö­dyl­lis­tä, jos­kus voi vahin­gos­sa käy­dä niin, että ohi­tat jon­kun toi­sen hyvin­kin poten­ti­aa­li­sen koh­de­ryh­män koko­naan. Suo­mes­sa on myös muis­tet­ta­va se, että hyper­tar­kas­ti mää­ri­tet­ty spe­si­fi koh­de­ryh­mä saat­taa olla aivan lii­an pie­ni. Ihmi­siä ei vaan ole tar­peek­si. Mikä toi­mii asiak­kail­lem­me USA:n isois­sa kau­pun­geis­sa ei vält­tä­mät­tä toi­mi Suo­mes­sa. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa brän­di­mai­non­ta saat­taa olla parem­pi rat­kai­su kuin lii­an tark­ko­jen koh­de­ryh­mien kans­sa näper­te­ly. Pai­kal­li­nen mai­non­ta saat­taa olla hyvin­kin teho­kas­ta riip­puen sii­tä mitä yri­tyk­se­si tekee. Jos­kus pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la teho­kas mai­nos­tus on teh­nyt teh­tä­vän­sä, ja mai­nok­sis­ta liik­keel­le läh­te­nyt kes­kus­te­lu hoi­ta­nut loput. 

Oli tuot­tee­si tai pal­ve­lusi mikä tahan­sa, ota ihmees­sä yhteyt­tä Kublaan! Meil­lä on koke­mus­ta lukui­sil­ta eri aloil­ta. Uskom­me, että voim­me pit­käl­le kehi­tet­ty­jen pro­ses­siem­me kaut­ta aut­taa yri­tys­tä­si löy­tä­mään min­kä­lai­nen mark­ki­noin­ti toi­mii juu­ri teil­le. Ilmai­sia kon­sul­taa­tioi­ta on myös saatavilla.

Ota yhteyt­tä!
Minkälainen markkinointi toimii
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy