Suomalaisen teollisuuden digitaalinen murros: Mahdollisuudet markkinoinnissa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den digi­taa­li­nen murros

Teol­li­suu­den ala on Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa, ja sen kehi­tys vai­kut­taa koko maan talou­teen. Digi­ta­li­saa­tio on tuo­nut muka­naan uusia mah­dol­li­suu­ksia, mut­ta myös haas­tei­ta. Täs­sä blo­gis­sa tar­kas­te­lem­me, miten suo­ma­lai­set teol­li­suu­den alan yri­tyk­set voi­vat hyö­dyn­tää digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia menestyksekkäästi.

Digitaalinen läsnäolo

Ensim­mäi­nen askel digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin hyö­dyn­tä­mi­ses­sä on vah­van digi­taa­li­sen läs­nä­olon raken­ta­mi­nen. Verk­ko­si­vus­to on yri­tyk­sen digi­taa­li­nen käyn­ti­kort­ti, ja sen tulee hei­jas­taa yri­tyk­sen brän­diä, arvo­ja sekä tar­jon­taa sel­keäs­ti ja hou­kut­te­le­vas­ti. Mobii­liop­ti­moin­ti on avai­na­se­mas­sa, sil­lä yhä useam­pi asia­kas selai­lee pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta mobiililaitteellaan.

Sosiaalinen media ja sisältömarkkinointi

Sosi­aa­li­nen media tar­jo­aa teol­li­suu­den alan yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den tavoit­taa laa­jan ylei­sön, raken­taa brän­di­ään ja luo­da asia­kas­suh­tei­ta. Lin­ke­dIn on eri­tyi­sen teho­kas kana­va B2B-mark­ki­noin­nis­sa, ja sen kaut­ta voi­daan jakaa asian­tun­ti­ja-artik­ke­lei­ta, uuti­sia ja tapah­tu­ma­kut­su­ja. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kes­kei­nen osa digi­taa­lis­ta stra­te­gi­aa, ja laa­duk­kaan sisäl­lön tuot­ta­mi­nen vah­vis­taa yri­tyk­sen ase­maa alan­sa asiantuntijana.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hakukoneoptimointi ja -markkinointi

Haku­ko­neet ovat yksi tär­keim­mis­tä kana­vis­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tavoit­ta­mi­sek­si. Haku­ko­neop­ti­moin­nin (SEO) avul­la yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­to nousee haku­tu­lok­sis­sa kor­keam­mal­le, mikä lisää näky­vyyt­tä ja tuo lisää lii­ken­net­tä sivus­tol­le. Haku­ko­ne­mai­non­ta (SEM) puo­les­taan mah­dol­lis­taa näky­vyy­den osta­mi­sen haku­tu­lok­sis­sa, ja se on nopea tapa saa­da yri­tys esil­le poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den sil­mien eteen.

Analytiikka ja datan hyödyntäminen

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin suu­rim­pia etu­ja on sen mitat­ta­vuus. Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­jen avul­la voi­daan seu­ra­ta kam­pan­joi­den tehok­kuut­ta reaa­lia­jas­sa ja teh­dä tar­vit­taes­sa muu­tok­sia stra­te­gi­aan. Datan avul­la voi­daan myös ymmär­tää parem­min asiak­kai­den käyt­täy­ty­mis­tä ja miel­ty­myk­siä, mikä mah­dol­lis­taa koh­den­ne­tum­man ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­man markkinoinnin.

Johtopäätös

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti tar­jo­aa suo­ma­lai­sil­le teol­li­suu­den alan yri­tyk­sil­le lukui­sia mah­dol­li­suu­ksia kas­vuun, näky­vyy­den lisää­mi­seen ja uusien asia­kas­suh­tei­den luo­mi­seen. Vah­van digi­taa­li­sen läs­nä­olon raken­ta­mi­nen, sosi­aa­li­sen median hyö­dyn­tä­mi­nen, sisäl­tö­mark­ki­noin­ti, haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja datan ana­ly­soin­ti ovat kes­kei­siä ele­ment­te­jä menes­tyk­sek­kääs­sä digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Kun näi­tä ele­ment­te­jä hyö­dyn­ne­tään oikein, suo­ma­lai­set teol­li­suu­den alan yri­tyk­set voi­vat saa­vut­taa mer­kit­tä­viä etu­ja kil­pai­li­joi­hin­sa näh­den ja vah­vis­taa ase­maan­sa markkinoilla.

Pyy­dä apua Kublalta!
hakukoneoptimointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi