Yrityksesi nettisivu on nyt auki. Mitä seuraavaksi? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Yri­tyk­se­si net­ti­si­vu on nyt auki. Mitä seuraavaksi?

Uuden verk­ko­si­vus­ton avaa­mi­nen voi olla pit­kä­jän­tei­nen pro­ses­si. Sivus­ton raken­ta­mi­seen ja hie­no­sää­tä­mi­seen on toden­nä­köi­ses­ti kulu­nut todel­la pal­jon aikaa ja vai­vaa ennen sen jul­kis­ta­mis­ta. Vali­tet­ta­vas­ti työ ei lopu tähän. Verk­ko­si­vus­ton tai verk­ko­kau­pan val­miik­si saa­mi­nen on vas­ta puo­let haasteesta. 

Jul­kai­sun jäl­keen alkaa opti­moin­ti ja sivus­ton mark­ki­noin­ti. Opti­moin­ti on pro­ses­si, jon­ka aika­na sivus­ton sisäl­töön ja raken­tee­seen teh­dään mie­lek­käi­tä muu­tok­sia, joi­den avul­la myyn­tiä voi­daan kasvattaa.

Mitä optimointi pitää sisällään?

Opti­moin­ti on verk­ko­si­vus­ton eri osa-aluei­den hie­no­sää­tö­pro­ses­si, jon­ka tavoit­tee­na on paran­taa verk­ko­si­vus­ton kaut­ta saa­ta­via tulok­sia. Se saat­taa kuu­los­taa epä­mää­räi­sel­tä, mut­ta se joh­tuu sii­tä, että opti­moin­tia voi­daan teh­dä monel­la eri tavalla. 

Sivus­ton visua­lis­tiik­kaan ja raken­tee­seen voi­daan teh­dä paran­nuk­sia, jot­ta se pal­ve­li­si asiak­kai­ta parem­min. Lisäk­si voi­daan kat­soa pin­taa syvem­mäl­le ja sel­vit­tää, mitä paran­nuk­sia sivus­ton tek­niik­kaan voi­si teh­dä. Suu­rin osa opti­moin­nis­ta teh­dään kui­ten­kin sisäl­töön, eli sivus­ton teks­tiin ja kuviin. Van­haa sisäl­töä muo­ka­taan ja sopi­vaa uut­ta sisäl­töä lisätään.

Opti­moin­nin tar­koi­tuk­se­na on aina paran­taa yri­tyk­sen tulos­ta. Har­va verk­ko­si­vus­to tulee kos­kaan ole­maan täy­del­li­nen, mut­ta sii­hen voi sil­ti pyrkiä.

Mistä tiedän, mitä sivustollani kannattaa optimoida?

Saa­tat ihme­tel­lä, mik­si näi­tä muu­tok­sia ei teh­ty jo ennen sivus­ton jul­kai­sua. On pal­jon joh­to­pää­tök­sis­tä mitä ei voi­da vetää ennen kuin verk­ko­si­vus­ton tai -kau­pan aktii­vis­ta kävi­jä- ja asia­kas­kun­taa on seu­rat­tu jon­kin aikaa ana­ly­tii­kan avul­la. Vaik­ka verk­ko­si­vus­tot raken­ne­taan digi­taa­li­sen maa­il­man par­hai­den käy­tän­tö­jen mukai­ses­ta vii­mei­sim­piä työ­ka­lu­ja käyt­täen, me kaik­ki tie­däm­me, että jokai­nen yri­tys on ainutlaatuinen.

Käyt­tä­jä­da­tan ja verk­koa­na­ly­tii­kan on aina ohjat­ta­va pää­tök­sen­te­koa, kun opti­moin­ti­toi­mia har­ki­taan. Asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen tark­kai­lu antaa mah­dol­li­suu­den sukel­taa syväl­le asiak­kai­den mie­leen ja sel­vit­tää, mik­si myyn­ti sak­kaa tai miten uusien lii­dien hank­ki­mi­nen voi­daan maksimoida.

Saat­taa esi­mer­kik­si olla, että sivus­tol­le­si tulee pal­jon kävi­jöi­tä jot­ka luke­vat tuot­ta­maa­si sisäl­töä, mut­ta palaa­vat har­voin sivus­tol­le­si. Verk­ko­kau­pan tapauk­ses­sa saat­taa olla, että kävi­jöi­tä vie­rai­lee kau­pas­sa­si, mut­ta kukaan ei tule tois­ta ker­taa. Näis­sä tapauk­sis­sa opti­moin­ti voi­daan kes­kit­tää kävi­jöi­den säi­lyt­tä­mi­seen, jon­ka tavoit­tee­na on lisä­tä ole­mas­sa ole­vien asiak­kai­den ja aiem­pien kävi­jöi­den vie­rai­lu­jen mää­rää sivus­tol­la ja luo­da uskol­li­nen asiakaskunta.

Vaih­toeh­toi­ses­ti saa­tat näh­dä ana­ly­tii­kas­ta, että val­ta­va mää­rä käyt­tä­jiä lisää tuot­tei­ta ostos­ko­riin, mut­ta vain har­va rea­li­soi­tuu tilauk­sek­si asti. Sii­nä tapauk­ses­sa visu­aa­li­nen tai tek­ni­nen päi­vi­tys voi olla tar­peen, jot­ta ostok­sien mak­sa­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man sujuvaa.

Lisäk­si on täy­sin mah­dol­lis­ta, että hakusa­na-ana­lyy­si löy­tää uusia poten­ti­aa­li­sia sano­ja tai lausei­ta joi­den lisää­mi­nen sivus­ton sisäl­töön kas­vat­taa haku­ko­neis­ta sivus­tol­le tule­vaa lii­ken­net­tä. Tapauk­ses­ta riip­pu­mat­ta on aina tär­ke­ää var­mis­taa, että kaik­ki opti­moin­ti­pää­tök­set perus­tu­vat oikein tul­kit­tuun analytiikkaan.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kuinka kerään tietoja ja mitä teen niiden kanssa?

Verk­ko­kau­pan tie­don­ke­ruu on laa­ja aihe­pii­ri. Tie­to­jen kerää­mi­ses­sä voi­daan käyt­tää val­ta­vaa mää­rää työ­ka­lu­ja, jot­ka vaih­te­le­vat kerät­tä­vän tie­don tyy­pin ja mää­rän mukaan. Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on eri­lai­set tar­peet, joten kerät­tä­vät tie­dot ovat yksi­löl­li­siä. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja voi aut­taa ymmär­tä­mään min­kä tyyp­pi­siä tie­to­ja kan­nat­taa kerä­tä ja aut­taa tie­to­jen analysointiprosessissa. 

Äly­käs yrit­tä­jä ymmär­tää mark­ki­nat­ren­dit, mut­ta entä digi­taa­li­set tren­dit? Kuin­ka voit sel­vit­tää mik­si Face­book-mai­nok­se­si ohjaa­vat sivus­tol­le­si niin pal­jon lii­ken­net­tä, mut­ta säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti ei toi­mi lain­kaan? Kuin­ka voit kor­ja­ta sen? 

Koke­nut digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja voi pereh­tyä verk­ko­si­vus­too­si ja mai­nos­kam­pan­joi­hi­si sel­vit­tääk­seen mis­tä ken­kä puris­taa, ja opti­moi­da sit­ten koko myyn­ti­pro­ses­sin mah­dol­li­sim­man toi­mi­vak­si myyn­ti­ko­neek­si. Verk­ko­kau­pan tapauk­ses­sa tavoit­tee­na voi­si olla asia­kas­ko­ke­muk­sen suju­voit­ta­mi­nen aloi­tus­si­vul­ta kassalle. 

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja tar­kas­te­lee pro­ses­sin jokais­ta vai­het­ta var­mis­taak­seen, että koh­de­mark­ki­na tavoi­te­taan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti, ja että mai­non­nan tuo­ma asia­kas­vir­ta ohjau­tuu sin­ne min­ne se halu­taan, tuot­taen lop­pu­tu­lok­se­na kas­va­van tyy­ty­väi­sen asiakaskunnan. 

Kubla on erin­omai­nen part­ne­ri opti­moi­maan lii­ke­toi­min­ta­si digi­taa­li­sia osa-aluei­ta. Ota yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Verkkosivuston optimointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy