Verkkosaittia uudistamassa – muista nämä vinkit 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Verk­ko­sait­tia uudis­ta­mas­sa – muis­ta nämä vinkit

Verk­ko­sait­tia uudis­ta­mas­sa? On tär­ke­ää, tie­tää mitä teet kun uudis­tat sivus­to­ja­si, jot­ta et tuh­laa teke­mää­si työ­tä. Täs­sä Kublan vin­kit, mit­kä kan­nat­taa pitää mie­les­sä, kun uudis­tat omat verkkosivusi. 

Verkkosaitille asiakasystävällistä 

Riip­pu­mat­ta sii­tä, min­kä suun­nit­te­lun valit­set, verk­ko­si­vus­to­si tulee aina olla sel­keä ja help­po­käyt­töi­nen. Kes­ki­mää­räi­nen vie­rai­li­ja viet­tää verk­ko­si­vul­la vain 3 sekun­tia ennen kuin päät­tää lukea lisää tai pois­tua, joten on tul­lut yhä tär­keäm­pää muis­taa: ketä verk­ko­si­vus­to­si pal­ve­lee? Poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si? Nykyi­set asiak­kaa­si? Tai omia työn­te­ki­jöi­tä­si? Tai ehkä kaik­ki kolme?

Verk­ko­si­vus­tol­la, jon­ka ensi­si­jai­nen käyt­tä­jä­kun­ta koos­tuu poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, on eri­lai­set vaa­ti­muk­set kuin verk­ko­si­vus­tol­la, jon­ka tulee pal­vel­la kaik­kia kol­mea käyt­tä­jä­ryh­mää. Joten ensin tun­nis­taa verk­ko­si­vus­to­si käyt­tä­jät ja heil­le tär­keät asiat ja ala sit­ten ana­ly­soi­da, mitä he etsi­vät verk­ko­si­vus­tol­ta­si. Käy­tä näi­tä tie­to­ja perus­ta­na sil­le, mitä etusi­vul­la pitäi­si olla, kuin­ka pal­jon sisäl­töä sinul­la on ja mil­lai­nen navi­goin­ti pal­ve­lee par­hai­ten koh­de­ryh­mä­si tarpeita.

Muis­ta, että käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen verk­ko­si­vus­ton perus­asiat ovat sel­keä navi­goin­ti, help­po­lu­kui­nen sisäl­tö ja sivus­ton rea­goin­ti­ky­ky riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä käy­tät: tie­to­ko­net­ta, mobii­li­lai­tet­ta tai tablettia.

Verkkosaitin linkittäminen 

Verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön lin­kit­tä­mi­nen yhteen paran­taa käyt­tö­ko­ke­mus­ta ja tar­jo­aa parem­man kon­ver­sion. Web-sivus­to­si alasivut/osiot tulee lin­kit­tää etusi­vul­ta pal­ve­lu­tar­jon­taan ja yhteys­tie­toi­hin, jot­ta ne tar­joa­vat hyö­dyl­lis­tä tie­toa, pitä­vät kävi­jät sitou­tu­nei­na verk­ko­si­vus­too­si ja lisää­vät kävi­jöi­den pysyvyyttä.

Jos verk­ko­si­vus­to­si on suun­nat­tu poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, link­ki­pol­kusi voi­vat olla seuraavat:

Vai­he 1 -> Etusivu

Vai­he 2 - > Palvelutarjous

Vai­he 3 -> Muut tiedot

Vai­he 4 -> Yhteydenottolomake

Täl­lai­nen lyhyt, yti­me­käs link­ki­pol­ku vas­taa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tar­pei­siin ja lisää konversioita.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vierailija keskeistä sisältöä

Sisäl­tö­si tulee vas­ta­ta asiak­kai­de­si tar­pei­ta. Kuu­los­taa itses­tään sel­väl­tä, eikö? Sil­ti on luke­mat­to­mia yri­tyk­siä ja verk­ko­si­vus­to­ja, jot­ka kes­kit­ty­vät edel­leen “me, mei­dän, mei­dän” -reto­riik­kaan. Tie­dät tari­nan: “Olem­me x”, “tuot­teem­me teke­vät tämän”, “meil­lä on sii­tä his­to­ria”. Vaik­ka yri­tyk­se­si tuo­te­merk­kien, arvo­jen ja yleis­ten tie­to­jen tois­ta­mi­ses­sa on tiet­ty logiik­ka, käy­tät tätä kul­maa vakuut­taak­se­si asiak­kaa­si hei­dän pää­tök­ses­tään, etkä ensin­kään herät­tääk­se­si hei­dän huomionsa.

Eikö siis oli­si pal­jon loo­gi­sem­paa aloit­taa anta­mal­la vie­rai­li­joil­le kon­kreet­ti­sia syi­tä jat­kaa selaa­mis­ta sen sijaan, että sai­sit hei­dät uneen tie­to­tul­vas­ta? Ylei­ses­ti voi­daan sanoa, että useim­mil­la verk­ko­si­vus­ton vie­rai­li­joil­la on mie­les­sään kak­si kysymystä:

1.) Mitä saan?

2.) Mitä minun tulee teh­dä saa­dak­se­ni sen?

Kes­ki­ty siis hyö­tyi­hin luo­des­sa­si sisäl­töä. Vas­taa mah­dol­li­sen vie­rai­li­ja­si kysy­myk­siin. Ja vas­ta sit­ten, kun olet herät­tä­nyt vie­rai­li­ja­si kiin­nos­tuk­sen, jat­ka sit­ten vakuut­ta­mal­la heil­le, että brän­di­si on oikea valin­ta hei­dän tarpeisiinsa.

Pidä verkkosaittisi responsiivisena

Res­pon­sii­vi­suus tar­koit­taa, että verk­ko­si­vus­to­si skaa­lau­tuu auto­maat­ti­ses­ti eri­lai­siin PC-näy­tön, table­tin ja mat­ka­pu­he­li­men reso­luu­tioi­hin. Nyky­ään useim­mat verk­ko­si­vus­to­jen alus­tat ovat ole­tuk­se­na res­pon­sii­vi­sia, mut­ta jot­kut van­hem­mat on koo­dat­ta­va manuaalisesti.

Riip­pu­mat­ta käyt­tä­mäs­tä­si alus­tas­ta, sivus­to­si res­pon­sii­vi­suus on kui­ten­kin otet­ta­va huo­mioon sitä uusit­taes­sa, jot­ta kävi­jät voi­vat tar­kas­tel­la sisäl­töä ja saa­da par­haan mah­dol­li­sen vai­ku­tel­man tar­jouk­ses­ta­si riip­pu­mat­ta lait­tees­ta tai näy­tön reso­luu­tios­ta. käyttämällä.

Kun uudistat verkkosivua muista aina SEO 

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli SEO lisää mah­dol­li­suu­ksia, että verk­ko­si­vus­to­si löy­ty­vät haku­ko­neis­ta, ja oikein teh­ty­nä se voi tuo­da sivus­tol­le­si tasai­sen vir­ran uusia vie­rai­li­joi­ta ilman kustannuksia.

SEO:n perus­teet edel­lyt­tä­vät, että tun­nis­tat avain­sa­nat, joi­ta vie­rai­li­jat käyt­tä­vät löy­tääk­seen verk­ko­si­vus­to­si, ja käy­tät nii­tä sit­ten verk­ko­si­vus­to­si sivun otsi­kos­sa, URL-osoit­tees­sa, sisäl­lön run­gos­sa, kuvan vaih­toeh­toi­ses­sa teks­tis­sä, avain­sa­noil­la ja media­teks­teis­sä. Help­poa. Aina­kin teoriassa.

Tämän käy­tän­nön puo­len tekee hie­man han­ka­lak­si se, että: avain­sa­nat kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti asia­kas­tren­dien mukaan myös kil­pai­li­ja­si opti­moi­vat samo­ja sano­ja SEO-työl­lä voi kes­tää usei­ta viik­ko­ja ennen kuin tulok­set näky­vät haku­ko­neal­go­rit­mit kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti ja nyky­ään sinun on otet­ta­va huo­mioon myös kor­re­loi­vat sanat ja syno­nyy­mit sekä sivus­ton nap­sau­tus­suh­de haku­ko­neen tulos­syöt­tees­sä ja sivus­to­si kävijämäärä.

Näi­den takia SEO ei ole nopea ja help­po tie menes­tyk­seen. Oikein teh­ty­nä se on kui­ten­kin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja tär­ke­ää kai­kil­le, jot­ka halua­vat verk­ko­si­vus­ton­sa saa­van ilmais­ta lii­ken­net­tä hakukoneilta.

Uudelleensuunnittelu on loputon prosessi

Vii­mei­se­nä, mut­ta ei vähäi­sim­pä­nä, muis­ta, että verk­ko­si­vus­ton uudel­leen­suun­nit­te­lu on lopu­ton pro­ses­si. Alus­tat ja tek­no­lo­gia kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti, selai­met vaih­tu­vat, lait­teet muut­tu­vat, suun­nit­te­lun tren­dit ja jopa asiak­kai­den tar­peet ja avain­sa­nat kehit­ty­vät. Menes­ty­neet net­ti­si­vut pysy­vät kehi­tyk­sen kär­jes­sä ja pal­ve­le­vat edel­leen vie­rai­li­joi­den tar­pei­ta, kun taas staat­ti­sen sisäl­lön pysy­neet huo­maa­vat hitaas­ti mut­ta var­mas­ti kävi­jä­vir­ran kään­ty­vän las­kuun. Kuin­ka kau­an on kulu­nut verk­ko­si­vus­to­si uusimisesta?

Ota yhteyt­tä!
Verkkosaittia uudistamassa – muista nämä vinkit
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy