Digitalisaatio - mitä se tarkoittaa yritykselle? 

Digi­ta­li­saa­tio on kai­kil­le ajan­koh­tai­nen tänä päi­vä­nä. Jopa val­tion tasol­la digi­ta­li­saa­tio näkyy vah­vas­ti esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tel­mis­sä, jot­ka ovat kus­tan­nuk­sil­taan mil­jar­di­luok­kaa. Myös yri­tys­ten digi­ta­li­saa­tio on vah­vas­ti läs­nä kulut­ta­jien ja yri­tys­päät­tä­jien nykyi­sin käyt­tä­mien kana­vien ansiosta.

Voi­daan sanoa, että digi­ta­li­saa­tio on digi­taa­li­tek­nii­kan käyt­tä­mis­tä yhteis­kun­nan jokai­sel­la osa-alu­eel­la. Näin ennen kut­sut­tu “atk” on tul­lut kaik­kien elä­mään ja käy­tän­nön esi­merk­ki­nä kaik­kien tas­kus­sa kul­ke­vat äly­pu­he­li­met, joil­la voi­daan kom­mu­ni­koi­da pal­jon aiem­paa laa­jem­min. Nyt kai­kil­la on niin sanot­tu “mini­tie­to­ko­ne” muka­naan ja mobii­li­lait­teil­la etsi­tään tie­toa jat­ku­vas­ti esi­mer­kik­si uut­ta pal­ve­lun­tar­joa­jaa etsit­täes­sä, tai lähin­tä ruo­ka­kaup­paa etsittäessä.

Digitalisaation tuomia etuja yrityksille

Digitalisaatio kirjanpidossa

Ensim­mäi­se­nä esi­merk­ki­nä tänä päi­vä­nä kir­jan­pi­to on vah­vas­ti digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa ja myös kui­tit voi­daan suo­raan skan­na­ta näp­pä­räs­ti mat­ka­pu­he­li­mel­la. Moni ehkä muis­taa­kin aiem­man kuit­ti­rum­ban ja mapit­ta­mi­sen ja map­pien kul­jet­ta­mi­sen tili­toi­mis­toi­hin. Nyt suu­ri osa täs­tä voi­daan vält­tää skan­naa­mal­la kuit­ti heti oston jäl­keen kir­jan­pi­toon ja kir­jan­pi­tä­jän käsi­tel­tä­väk­si digi­ta­li­saa­tion ansiosta.

Digitalisaatio ja yritysten välinen viestintä

Säh­kö­pos­ti on yleis­ty­nyt jo 90-luvul­la yri­tys­ten väli­ses­sä vies­tin­näs­sä ja vii­mei­si­nä säh­köi­si­nä kana­vi­na digi­ta­li­saa­tio on tuo­nut yri­tyk­sil­le esi­mer­kik­si etä­neu­vot­te­luun uusia tapo­ja. Lisäk­si säh­kö­pos­ti on jo useis­sa yri­tyk­sis­sä osit­tain kor­vat­tu sisäi­sil­lä chat-työ­ka­luil­la, kuten Slack-ohjel­mis­tol­la ja Mic­ro­sof­tin tuo­mil­la rat­kai­suil­la, kuten Teams-ohjelmistolla.

Aplikaatiot ovat osa digitalisaatiota

Myös apli­kaa­tiot ovat yleis­ty­neet ja täs­tä esi­merk­ki­nä voi toi­mia Ube­rin käyt­tä­mi­nen tak­sien tilaa­mi­seen. Uber on kor­vaa­mas­sa perin­tei­siä tak­sien tilaa­mi­seen käy­tet­tä­viä pal­ve­lui­ta. Aiem­min tak­sit tilat­tiin soit­ta­mal­la tak­si­kes­kuk­seen, mut­ta tänä päi­vä­nä suu­rin osa tak­seis­ta tila­taan Ube­rin kal­tai­sil­la mobii­li-apli­kaa­tioil­la, joi­ta ei ollut käy­tös­sä vie­lä kym­me­nen vuot­ta sit­ten ollenkaan.

Digitalisaatio rekrytoinnissa

Digi­ta­li­saa­tio on tuo­nut myös rek­ry­toin­tiin aivan uuden tavan tavoi­tel­la uut­ta työ­voi­maa. Aiem­pien rek­ry­toin­ti-tapah­tu­mien ja leh­ti-ilmoit­te­lun lisäk­si nyky­ään käy­te­tään vah­vas­ti myös rek­ry­toin­nis­sa digi­taa­li­sia kana­via, kuten digi­mai­non­taa some-kana­vis­sa ja esi­mer­kik­si MOL-sivus­toa ja Mons­te­rin verk­ko­pal­ve­lui­ta uuden työ­voi­man etsi­mi­seen ja houkutteluun.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Digitalisaatio ja digimarkkinointi

Digi­ta­li­saa­tio on tuo­nut yri­tyk­sil­le myös uusia tapo­ja asiak­kail­le koh­dis­tu­vaan vies­tin­tään. Aiem­min vies­tin­tää teh­tiin perin­tei­sis­sä kana­vis­sa, kuten print­ti­mai­non­nas­sa, radio­mai­non­nas­sa ja mes­suil­la. Moni perin­tei­nen mai­non­ta voi edel­leen tuo­da hyviä tulok­sia, mut­ta mitat­ta­vuu­teen digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tuo­nut pal­jon kai­vat­tu­ja tar­ken­nuk­sia. Digi­ta­li­saa­tio tar­koit­taa mark­ki­noin­nis­sa huo­mat­ta­vas­ti tar­kem­paa mit­taa­mis­ta mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­den osal­ta ja näin voi­daan käyt­tää mita­tus­ti vain tehok­kaim­pia kana­via. Esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja yri­tyk­sen koti­si­vuil­ta voi­daan mita­ta hyvin­kin tar­kas­ti ver­rat­tu­na perin­tei­sen mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­sen tapoi­hin, jot­ka ovat hyvin rajalliset.

Digitalisaatio ja asiakkaiden käyttämät uudet kanavat

Digi­ta­li­saa­tio on tuo­nut aiem­pien vaih­toeh­to­jen lisäk­si asiak­kail­le nopeam­pia ja hel­pom­pia tapo­ja osta­mi­seen. Aiem­min esi­mer­kik­si tie­to­ko­ne­tar­vik­keet han­kit­tiin tun­ne­tuim­mas­ta lähia­lu­een myy­mä­läs­tä. Nyky­ään Suo­men suu­rin verk­ko­kaup­pa Verkkokauppa.com tar­jo­aa laa­jim­man tar­vi­ke­va­li­koi­man suo­raan käyt­tä­jän omas­ta mat­ka­pu­he­li­mes­ta ilman tar­vet­ta käyt­tää aikaa lähia­lu­een tie­to­ko­ne­tar­vi­ke­kaup­paan ja samal­la löy­dät ver­kos­ta edul­li­sem­mat hin­nat, sekä osas­sa tapauk­sia myös täy­sin ilmai­sen kuljetuksen.

Digi­ta­li­saa­tio muut­taa siis jat­ku­vas­ti kulut­ta­jien, sekä yri­tys­päät­tä­jien osto­käyt­täy­ty­mis­tä uusiin kana­viin ja sääs­tää samal­la näin asiak­kai­den aikaa. Tie­toa etsi­tään jat­ku­vas­ti enem­män ver­kos­ta digi­taa­li­sis­ta kanavista.

Digitaalinen markkinointi Googlessa

Google on maa­il­man suu­rin haku­ko­ne, joka on käy­tös­sä suu­rim­mal­la osal­la päät­tä­jis­tä uut­ta pal­ve­lua etsit­täes­sä. Googles­sa voi­daan tavoi­tel­la asiak­kai­ta mak­sul­li­sel­la Google Ads-mai­non­nal­la ja lisäk­si mak­sut­to­mil­la Googlen haku­tu­lok­sil­la. Näis­tä vaih­toeh­dois­ta Google Ads-mai­non­nal­la voit tuo­da yri­tyk­se­si Googlen etusi­vun mai­nok­siin jopa minuu­teis­sa aloit­taes­sa­si mai­non­nan. Mak­sut­to­mat Googlen haku­tu­lok­set ovat ilmai­sia, mut­ta vaa­ti­vat yri­tyk­se­si sivus­ton “haku­ko­neop­ti­moin­tia”, jos­sa menee ylei­ses­ti kuu­kausia jat­ku­vaa opti­moin­nin työtä.

Digitalisaatio ja sosiaalinen media

Sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa voit tavoi­tel­la asiak­kai­ta­si, vaik­ka he eivät etsi juu­ri täl­lä het­kel­lä yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta. Somes­sa ei myös­kään voi teh­dä haku­ja “yri­tyk­sen myyn­ti­val­men­nus Hel­sin­gis­sä”, vaan voit ainoas­taan etsiä tun­te­maa­si hen­ki­löä, kuten “Kal­le San­ta­lah­ti”, tai tun­te­maa­si yri­tys­tä “Kubla Oy”. Voit kui­ten­kin raken­taa yri­tyk­se­si tun­net­ta­vuut­ta par­hai­den asiak­kai­de­si kes­kuu­des­sa koh­dis­ta­mal­la mai­non­taa esi­mer­kik­si yri­tyk­sen koon, hen­ki­lön tit­te­lin, iän, tai esi­mer­kik­si kiin­nos­tuk­sen osa-aluei­den perus­teel­la. Tämä on osoit­tau­tu­nut useil­le yri­tyk­sil­le erit­täin kan­nat­ta­vak­si kana­vak­si nos­taa yri­tyk­sen­sä tun­net­tuut­ta par­haas­sa koh­de­ryh­mäs­sä ja lopul­ta saa­maan nämä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat siir­ty­mään somen mai­nok­sis­ta yri­tys­ten koti­si­vuil­le otta­maan yhteyt­tä. Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta toi­mii sekä b2b-mark­ki­noin­nis­sa, että b2c-markkinoinnissa.

Digitalisaation käyttäminen asiakashankinnassa

Yllä on mai­nit­tu suu­rim­mat digi­taa­li­set kana­vat yri­tys­ten vies­tin­näs­sä ja näi­tä ovat Google, sekä sosi­aa­li­sen median kana­vat. Mikä­li yri­tyk­se­si halu­aa uusia asiak­kai­ta digi­taa­li­sis­ta kana­vis­ta, niin autam­me mie­luus­ti pereh­ty­mään aihee­seen lisää, sekä hank­ki­maan uusia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tutus­tu­maan yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin. Lopul­ta osa näis­tä asiak­kai­ta ottaa myös yhteyt­tä ja saat digi­mark­ki­noin­nis­ta­si mitat­ta­vas­ti kannattavaa. 

Autam­me mie­luus­ti pää­se­mään eteen­päin digi­ta­li­saa­tios­sa ja asia­kas­han­kin­nas­sa. Ota roh­keas­ti nyt yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää!

Kat­so myös: Mitä mah­dol­li­suu­ksia on lii­ke­toi­min­nan digi­ta­li­soin­nis­sa (video)

Ota yhteyt­tä!
Digitalisaatio, mistä siinä on kyse?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy