Internet markkinointi

Inter­net mark­ki­noin­ti on yleis­ter­mi, jol­la tar­koi­te­taan kaik­kea mark­ki­noin­tia digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. Alus­sa täl­lä tar­koi­tet­tiin käy­tän­nös­sä ainoas­taan ban­ne­ri­mai­non­taa ja vuo­sien var­rel­la uusia tapo­ja inter­ne­tis­sä tapah­tu­vaan mai­non­taan on tul­lut pal­jon lisää.

Internet markkinointi ja erot perinteiseen markkinointiin

Läpi his­to­rian mark­ki­noin­tia on teh­ty, jot­ta saa­daan vies­tit­tyä lop­pua­siak­kail­le yri­tyk­sen vies­tiä. Lop­pu­asia­kas voi olla yri­tyk­sen päät­tä­jä, tai kulut­ta­ja ja aiem­min on käy­tet­ty perin­tei­siä mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kei­no­ja, kuten sano­ma­leh­ti- ja aika­kausi­leh­ti­mai­nok­sia.

Maa­il­ma on digi­ta­li­soi­tu­nut ja täs­tä syys­tä myös inter­net-mark­ki­noin­ti on jat­ku­vas­ti tehok­kaam­pi tapa tavoit­taa yri­tyk­sen lop­pu­asia­kas. Muu­tam­me jat­ku­vas­ti kulu­tus­tot­tu­muk­siam­me ja uusien äly­pu­he­li­mien yleis­ty­mi­nen ja kan­net­ta­vien tie­to­ko­nei­den käy­tet­tä­vyy­den yleis­ty­mi­sen myö­tä olem­me jat­ku­vas­ti enem­män digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa päi­vän aikan. Digi­taa­li­ses­sa mai­non­nas­sa voi­daan­kin hyö­dyn­tää googlen lisäk­si myös sosi­aa­lis­ta medi­aa yri­tyk­sen vies­tin­näs­sä.

Perin­tei­ses­sä mark­ki­noin­nis­sa vies­ti menee vain yhteen suun­taan, jos­sa yri­tys vies­tii halu­tul­le asiak­kaal­le, mut­ta asia­kas ei yleen­sä pys­ty vas­taa­maan suo­raan vies­tiin.

Inter­net mark­ki­noin­ti mah­dol­lis­taa kah­teen suun­taan vies­tin­nän, kos­ka lop­pu­asia­kas voi vas­ta­ta vies­tii­si esi­mer­kik­si klik­kaa­mal­la hii­rel­lään näke­mään­sä mai­nos­ta.

On hyvä miet­tiä täs­sä vai­hees­sa tar­kem­min mitä ovat perin­tei­sen mark­ki­noin­nin ja inter­net-mark­ki­noin­nin kana­vat.

 

Internet markkinointi vs. perinteisen markkinoinnin kanavat

Perin­tei­sen mark­ki­noin­nin kana­vat ovat ylei­sim­min esi­mer­kik­si:

Inter­net-mark­ki­noin­ti ja sen kana­vat ovat ylei­sim­min esi­mer­kik­si:

 

Internet-markkinoinnin ABC

Some-mark­ki­noin­ti tar­koit­taa ylei­sim­min ilmais­ten ”pos­taus­ten” teke­mis­tä yri­tyk­sen omiin kana­viin, kuten Face­book-sivuil­le, tai Lin­ke­dIn-sivuil­le. Lisäk­si voi­daan teh­dä mai­nok­sia some-kana­vis­sa ja koh­dis­taa nämä mai­nok­set halu­tul­le ylei­söl­le. Näin vies­ti­si tavoit­ta­vat muu­ta­mas­sa päi­väs­sä halua­ma­si ylei­sön.

Kana­via: Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn, Twit­ter

Google-mai­non­ta tar­koit­taa mak­set­tu­ja mai­nok­sia Googles­sa. Nämä mai­nok­set näky­vät aina asiak­kaan teh­des­sä haku­ja Googlen haku­ko­nees­sa. Tätä kut­su­taan myös Google AdWords-, tai Google Ads-mai­non­nak­si.

Haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la saat yri­tyk­se­si ylem­mäk­si Googlen haku­ko­nees­sa aina asiak­kaan hakies­sa yri­tyk­se­si tar­joa­mia pal­ve­lui­ta ylei­sel­lä­kin tasol­la. Asiak­kaan ei siis tar­vit­se hakea yri­tyk­se­si nimel­lä ja sil­ti haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la yri­tyk­se­si sivus­to ”nousee” Googlen haku­tu­lok­sis­sa etusi­vul­le.

Las­keu­tu­mis­si­vuk­si, tai lan­ding pagek­si kut­su­taan sitä sivus­to­si osaa, jol­le inter­net-mark­ki­noin­ti ohjaa asiak­kaan mai­nok­ses­ta.

Avain­sa­na­tut­ki­mus tar­koit­taa nii­den tär­keim­pien sano­jen etsi­mis­tä, joil­la asiak­kaat tänään­kin etsi­vät sinun yri­tyk­se­si tar­joa­mia pal­ve­lui­ta Googlen haku­ko­nees­ta, työ­ka­lu­na esim. Keywordtool.io.

Ban­ne­ri­mai­non­ta tar­koit­taa kuva­mai­nok­sia, tai jois­sain tapauk­sia teks­ti­mai­nok­sia, jot­ka näky­vät inter­ne­tis­sä sivus­to­jen lai­doil­la laa­tik­ko­mai­si­na mai­nok­si­na.

 

Miksi internet-markkinointi kannattaa?

Inter­net-mark­ki­noin­ti yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja nopeas­ti. Näin yri­tyk­set voi­vat saa­da jat­ku­vas­ti lisää osta­via asiak­kai­ta sivus­toil­leen jopa muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Siel­lä myös suu­rin osa asiak­kais­ta­si on aina­kin jos­sain vai­hees­sa käy­nyt. Näi­den asiak­kai­den mää­rää voi­daan nos­taa inter­net-mark­ki­noin­tia käyt­tä­mäl­lä. Täs­tä aihees­ta voit lukea lisää lii­di mark­ki­noin­ti aihet­ta käsit­te­le­väs­sä blo­gis­sam­me. 

Saat tark­kaa dataa kuu­kausit­tain kai­kis­ta sivus­tol­la­si käy­neis­tä poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta ja ylei­sim­min yri­tyk­set saa­vat myös lisää yhtey­den­ot­to­ja. Näin brän­di­si tun­net­tuus kas­vaa nopeas­ti ja poten­ti­aa­li­set asiak­kaat alka­vat huo­maa­maan yri­tyk­se­si. B2B myyn­ti toi­mii, kun tie­tää mitä tekee.

Usein inter­net-mark­ki­noin­tia teh­dään myös poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den lisäk­si myös yri­tyk­sen kump­pa­neil­le ja myös poten­ti­aa­li­sil­le työn­te­ki­jöil­le. Tämä aut­taa pitä­mään yri­tyk­se­si kump­pa­nei­de­si mie­les­sä ja myös hou­kut­te­leen lisää työn­te­ki­jöi­tä hake­maan yri­tyk­sel­le­si työ­teh­tä­viin.

Inter­net-mark­ki­noin­ti kan­nat­taa myös sen vuok­si, että pys­tyt hyvin­kin tark­kaan koh­den­ta­maan mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tee­si oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Seg­men­toin­ti on mah­dol­lis­ta useil­la eri tavoil­la eri digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kana­vis­sa.

Eri­tyi­sen kan­nat­ta­vaa voi olla monien mark­ki­noin­ti­ka­na­vien yhdis­te­ly, omnic­han­nel ja growth hac­king, jois­ta lisää blo­gis­sam­me.

 

Internet-markkinointi ja kuukausittainen seuranta

Inter­net-mark­ki­noin­ti on tar­kas­ti mitat­ta­vis­sa ja voit seu­ra­ta esi­mer­kik­si näi­tä asioi­ta:

 • Sivus­tol­le­si siir­ty­nei­den asiak­kai­den mää­rä
 • Kuin­ka kau­an asiak­kaat oli­vat sivus­tol­la­si
 • Kuin­ka use­aa eri sivua asiak­kaat luki­vat sivuil­la­si
 • Mis­tä kana­vas­ta asiak­kaat tuli­vat sivuil­le­si (Google, Face­book, kump­pa­ni­si sivus­to, ban­ne­ri­mai­nos yms.)
 • Pal­jon­ko inter­net-mark­ki­noin­ti mak­soi sen­tin tark­kuu­del­la
 • Moni­ko näki mai­nok­se­si yhden hen­ki­lön tark­kuu­del­la
 • Sait­ko yhtey­den­ot­to­ja mai­non­ta­si avul­la ja näi­den yhtey­den­ot­to­jen tark­ka mää­rä
  • Sivuil­ta­si tul­leet soi­tot (mita­taan puhe­lin­nu­me­ron klik­kaa­mis­ta esi­mer­kik­si mat­ka­pu­he­li­mel­la)
  • Sivuil­ta­si tul­leet säh­kö­pos­tit
  • Sivuil­ta­si saa­ma­si uudet yhtey­de­no­tot yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la­si
  • Uutis­kir­jee­si tilauk­set, mikä­li sivuil­ta­si tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta tila­ta uutis­kir­je (näin saat tie­too­si asiak­kaan säh­kö­pos­tio­soit­teen ja voit ottaa säh­kö­pos­tit­se yhteyt­tä, tai pää­tel­lä säh­kö­pos­tin lop­puo­sas­ta onko kysees­sä yri­tyk­sen päät­tä­jä ja mikä yri­tys on kysees­sä)
 • Verk­ko­kau­pas­ta teh­dyt ostok­set verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti -toi­men­pi­tei­den tulok­se­na

Mainosbudjetti internet markkinointi

Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää inter­net-mark­ki­noin­nis­ta, niin ota yhteyt­tä nyt ja kes­kus­tel­laan lisää aihees­ta! 

Sulje